ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS [MAY] 7 วัน (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS [MAY] 7 วัน (TG)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS [MAY] 7 วัน (TG)
Code : GROUPTOUR4577
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 13 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS [MAY] 7 วัน (TG)
ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ
ชมทุ่งดอกพิ้งมอส ณ สวนทะคิโนะอุเอะ
ชมทุ่งดอกเรพซีด ณ เมืองทากิกาว่า
ล่องเรือชมธรรมชาติ ณ อุทยานแห่งชาติชิเรโตโกะ
ชมหมู่บ้านของชนพื้นเมือง ณ หมู่บ้านไอนุโคตัน
ชมงานศิลปะที่ทำจากน้ำแข็ง ณ พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง
สนุกและเพลิดเพลินไป โดราเอม่อนสกายพาร์ค
ชมโรงงานและชิมช็อคโกแลต Shiroi Koibito
ช้อปปิ้งเมืองซัปโปโร ย่านซูซูกิโนะ
บุฟเฟ่ต์ปู 3 ชนิด แบบไม่อั้นพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SHIRETOKO PINKMOSS [MAY] 7 วัน (TG),โดราเอม่อนสกายพาร์ค,เมืองทากิกาว่า,ทุ่งดอกเรพซีด,เมืองคามิคาวะ,พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง,เมืองโซอุนเคียว,น้ำตกกิงกะ,น้ำตกริวเซ,ชมทุ่งดอก PINK MOSS,สวนทะคิโนะอุเอะ,ชมทุ่งดอกทิวลิป,สวนคะมิยูเบทสึ,ชิเรโตโกะ,ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ,ทะเลสาบอะคัง,หมู่บ้านชาวไอนุโคตัน,เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า,ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด,หอนาฬิกาซัปโปโร,โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ,ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ,ซัปโปโร

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซะ (-/-/-)

  21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ 23.45 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินไทย

 • สนามบินชิโตเซะ – โดราเอม่อนสกายพาร์ค – เมืองทากิกาว่า - ทุ่งดอกเรพซีด – เมืองคามิคาวะ – พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง - เมืองโซอุนเคียว – แช่น้ำแร่ (-/L/D)

  08.30 น. เดินทางถึง สนามบินชิโตเซะ [เกาะฮอกไกโด] ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ โดราเอม่อนสกายพาร์ค ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม

  กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองคามิคาวะ เพื่อชม พิพิธภัณฑ์น้ำแข็ง (ICE PAVILLION) เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะจากหิมะ ชื่นชมกับผลงานการปั้นตุ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็นผลงานของเหล่าบร

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียน

 • น้ำตกกิงกะ – น้ำตกริวเซ – ชมทุ่งดอก PINK MOSS ณ - สวนทะคิโนะอุเอะ – ชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ - ชิเรโตโกะ (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชมความงามของ น้ำตกกิงกะและน้ำตกริวเซ เพลิดเพลินไปกับความสวยงามของธรรมชาติของน้ำตกที่จัดได้ว่าเป็นวิวธรรมชาติที่สวยที่สุดติดหนึ่งในร้อยของญี่ปุ่น น้ำตกทั้งสองแห่งนี้

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชมทุ่งดอกทิวลิป ณ สวนคะมิยูเบทสึ จากสวนดอกไม้เล็ก ๆ ที่ถูกสร้างขึ้นโดยคนท้องถิ่นเพื่อสืบทอดดอกทิวลิป [ดอกไม้ประจำเมือง] ไปสู่รุ่นต่อไป และได้พัฒนามาเป็นอุทยานทิวลิปคะมิยูเบทสึ ปั

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่าหลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโ

 • ล่องเรือชมแหลมชิเรโตโกะ – ทะเลสาบอะคัง – หมู่บ้านชาวไอนุโคตัน - เมืองออนเซ็นโทคาชิกาว่า (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองอูโตโร่ นำท่าน ล่องเรือชมธรรมชาติของแหลมชิเรโตโกะ ชมความงดงามที่เกิดจากการรังสรรค์จากธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นความงามของน้ำตกหรือถ้ำริมผา นอกจากนี้ไฮไลท์

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางชมบรรยากาศอันงดงาม ณ ทะเลสาบอะคัง ทะเลสาบอันสวยงามในอุทยานแห่งชาติอะคัง ซึ่งเป็นบ้านของเจ้าสาหร่ายมาริโม (สาหร่ายกลมๆสีเขียว) พืชน้ำพันธุ์หายากซึ่งเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกถึงความอุดมส

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหมุนเวียนโ

 • ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด – หอนาฬิกาซัปโปโร - โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ – ช้อปปิ้งย่านซูซูกิโนะ – เมนูปู 3 ชนิด (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นเดินทางสู่เมืองซัปโปโร นำท่านเดินทางสู่ท่านชมด้านนอกของ ทำเนียบรัฐบาลเก่าฮอกไกโด ตึกนี้ผ่านการใช้งานมายาวนานกว่า 80 ปีแต่ความงดงามที่เห็นนั้นได้รับการบูรณะซ่อมแซมใ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านชม โรงงานช็อคโกแลตอิชิยะ แหล่งผลิตช็อคโกแลตที่มีชื่อเสียงของญี่ปุ่น ตัวอาคารของโรงงานถูกสร้างขึ้นในสไตล์ยุโรปแวดล้อมไปด้วยสวนดอกไม้ ซึ่งมี ช็อคโกแลตที่ขึ้นชื่อที่สุดของที่นี้คือ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษสุดๆๆ กับเมนูปู 3 ชนิด ได้แก่ ปูสึไว, ปูทาราบะ, ปูขน แบบไม่อั้น นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 • อิสระท่องเที่ยวในซัปโปโร หรืออิสระกับการช้อปปิ้ง (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยวสัมผัสบรรยากาศในเมืองซัปโปโร หรือเลือกอิสระ ช้อปปิ้งย่านการค้าในเมืองซัปโปโร แหล่งที่ตั้งของห้างสรรพสินค้าชื่อดังและร้านค้ามากมายให้

  เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้เพลิดเพลินอย่างเต็มที่

  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า

 • สนามบินชิโตเซะ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 10.45 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671 15.45 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง