ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA LOVER [MAR-APR] 5 วัน (XW)
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA LOVER [MAR-APR] 5 วัน (XW)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA LOVER [MAR-APR] 5 วัน (XW)
Code : GROUPTOUR4576
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 6 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO SAKURA LOVER [MAR-APR] 5 วัน (XW)
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต
ชมความงามของฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ
พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม
เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ 415 ที่นั่ง
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO SAKURA LOVER [MAR-APR] 5 วัน (XW),เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต,ชมความงามของฟูจิ ที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่สวยที่สุดในโลก,ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งย่านดังที่ชินจูกุ,พิเศษ!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น,แช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงาม,เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT เครื่องลำใหญ่ 415 ที่นั่ง

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 2 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน NOK SCOOT ใช้เครื่อง BOEING 777-200 จำ

 • นาริตะ – เก็บภาพประทับใจกับโตเกียวสกาย ทรี – วัดอาซากุสะ - ช้อปปิ้งแบรนด์เนมที่โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)

  02.00 น. เหิรฟ้าสู่เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ XW918 บริการอาหารและเครื่องดื่ม บนเครื่อง 09.40 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้ว จากนั้นนำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มา

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายหลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN,

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ พักที่ FUJI EVERGREEN HOTEL/ FUJI LAND SCOLE PLAZA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) - EARTH QUAKE MUSEUM - โตเกียว - ชินจูกุ (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 โดยรถโค้ช (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ) ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงาม

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย***ในกรณีที่ดอกซากุระบาน (เดินทางช่วงปลายเดือนมีนาคม – ต้นเดือนเมษายน) ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเพิ่มโปรแกรมทัวร์ โดยนำท่านเดินทางสู่ สวนอุเอโนะ สวนอุเอโนะ สวนสวยกลางกรุงที่รวบรวมพันธุ

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • โตเกียว - อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวัน ให้ท่านอิสระช้อปปิ้ง หรือเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ โดยมีไกด์คอยให้คำแนะนำในการเดินทาง อาทิ ย่านชิบุย่า ศูนย์กลางแฟชั่นวัยรุ่นในโตเกียวหามุมถูกใจถ่ายภาพคู่ไว้

  เที่ยง เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย หรือหากท่านใดมีความประสงค์จะเลือกซื้อดิสนีย์แลนด์เพิ่มท่านละ 2,700.- บาท (ไม่รวมค่าเดินทาง) ดีสนีย์แลนด์โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย พักที่ NARITA GATEWAY/ APA HOTEL/ NARITA GARDEN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • วัดนาริตะซัน – ช้อปปิ้งอิออน - กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม วัดนาริตะซัน ตั้งอยู่บนเนินเขากลางเมืองนาริตะ วัดที่ได้รับความศรัทธาอย่างสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันขึ้นปีใหม่จะคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่มาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นับแสนเพื่อขอพรจ

  15.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจ็ท เอเชีย เที่ยวบินที่ XW919 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 20.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง