ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA [APR-MAY] 6 วัน (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA [APR-MAY] 6 วัน (XJ)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA [APR-MAY] 6 วัน (XJ)
Code : GROUPTOUR4575
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 9 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA [APR-MAY] 6 วัน (XJ)
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงกว่าร้อยต้น
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา,ชินไชบาชิ
ประทับใจกับกำแพงหิมะ เจแปน แอลป์
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น SNOW WALL OSAKA TAKAYAMA [APR-MAY] 6 วัน (XJ)โอซาก้า,เกียวโต,วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิ อินาริ,วัดคินคาคุจิ,นาโกย่า,อิออน จัสโก้,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า,เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,ทาคายาม่า,โทยาม่า,เส้นทางสายโรแมนติค,กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ), กิฟุ,ปราสาทโอซาก้า,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300

 • โอซาก้า – เกียวโต – วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิ อินาริ – วัดคินคาคุจิ – นาโกย่า – อิออน จัสโก้ (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำชม วัดคิโยมิสึ หรือวัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านชม วัดคินคะคุจิ หรือ ปราสาททอง สร้างโดยโชกุน อาชิคางะ โยชิมิสึ เพื่อเป็นสถานที่พักผ่อน ต่อมาบุตรชายของท่านได้ดัดแปลงให้เป็นวัด แต่ปราสาทเดิมได้ถูกไฟไหม้ในปี พ.ศ.2493 และสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี

  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่โรงแรม ROUTE INN HOTEL / NAGOYA KOUSAI HOTEL / หรือระดับเดียวกัน

 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า- เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – ทาคายาม่า (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวัด “ฮิดะ” จังหวัดที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม ผู้คนที่เป็นมิตร นำท่านเที่ยวชม เมืองทาคายาม่า ที่ได้ชื่อว่า“ลิตเติ้ลเกียวโต เป็นเมืองขน

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่าในสมัยเอะโดะ หรือกว่า 30

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บริการท่านด้วยบุฟเฟ่ต์ปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นยากินิคุบริการเมนูเนื้อและหมู คลุกเค้ากับน้ำซอสสไตล์ญี่ปุ่น พร้อมทั้งของหวานแบบท่านไม่อั้น

 • โทยาม่า – เส้นทางสายโรแมนติค - กำแพงหิมะบนเทือกเขาเจแปน แอลป์ (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) – กิฟุ (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองโทยาม่า จุดเริ่มต้นของเส้นทาง กำแพงหิมะ เจแปน แอลป์ เส้นทางท่องเที่ยวคลาสสิคที่ท่านจะประทับใจไม่รู้ลืม (ขึ้นกับสภาพอากาศ) นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้ารูปขั้นบันไดส

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านโดยสารรถโค้ชไฟฟ้าไร้มลพิษทะลุอุโมงค์ใต้ภูเขาทาเทยาม่า ด้วยความสูงถึง 3,015 เมตร และสูงเป็นที่สองรองจากภูเขาไฟฟูจิ สู่ที่ราบไดคัมโป ชมความงดงามแห่งทัศนียภาพอีกฟากฝั่งของภูเขา จากนั้นนำท่านเดิ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ โรงแรม GUIYOKOGEN HOTEL / GIFUGRAND HOTEL / หรือระดับเดียวกัน จากนั้นให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว จะทำให้ผิวพรรณสวยงามและช่วยให้ระบบหมุนเวี

 • ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป็นมาข

  เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัยได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง