ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO [MAY-SEP] 5 วัน (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO [MAY-SEP] 5 วัน (XJ)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO [MAY-SEP] 5 วัน (XJ)
Code : GROUPTOUR4574
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 6 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO [MAY-SEP] 5 วัน (XJ)
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา,ริงกุ เอ้าท์เล็ต,ชินไชบาชิ
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดงร้อยต้น
สักการะหลวงพ่อโต ณ วัดโทไดจิ
เยือนหมู่บ้านโบราณ คายาบูกิ โน ซาโตะ หมู่บ้านหลังคามุงจากกว่า 40 หลัง
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น SUMMER FRESH IN OSAKA KYOTO [MAY-SEP] 5 วัน (XJ) โอซาก้า,เกียวโต,หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ,วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิอินาริ, เกียวโตสเตชั่น,อิสระเต็มวันหรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซลตามอัธยาศัย,ปราสาทโอซาก้า,นารา,วัดโทไดจิ,ช้อปปิ้งชินไชบาชิ, ริงกุเอ้าท์เล็ต

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  12.00 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอินสายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที

  22.40 น. เดินทางถึง สนามบินโอซาก้า หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองนำท่านเดินทางสู่ที่พัก พักที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • โอซาก้า-เกียวโต-หมู่บ้านโบราณคายาบูกิโน ซาโตะ-วัดคิโยมิสึ-ฟูชิมิอินาริ-เกียวโตสเตชั่น (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต นำท่านเดินทางสู่ มิยาม่า พื้นที่ชนบทบนภูเขาที่ตั้งอยู่ห่างจากเกียวโตกลางไปประมาณ 30 กิโลเมตร วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่มีชื่อเสียงเกี่ยวกับการมุง

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และมีท่อนซุงวางเรียงซ้อนกันตามแนวน

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL// KYOTO TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (B/-/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อาทิ ชินไ

  เที่ยง อิสระรับประทานอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่ โรงแรม OSAKA TOKYU INN HOTEL // KYOTO TOKYU INN HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ปราสาทโอซาก้า-นารา-วัดโทไดจิ-ช้อปปิ้งชินไชบาชิ- ริงกุ เอ้าท์เล็ต-โอซาก้า (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ท่านช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ ย่านช้อปปิ้งชื่อดังของนคร โอซาก้า ภายในย่านนี้มีร้านค้าเก่าแก่ปะปนไปกับร้านค้าอันทันสมัย และสินค้าหลากหลายรูปแบบทั้งสำหรับเด็ก และผู้ใหญ่ ซึ่งย่านนี้ถือว่าเป็นย่านแสงสี และบั

  ค่ำ อิสระอาหารอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย (เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า)ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  00.10 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ611 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 04.00 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง