ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA [MAY] 5 วัน (JL)
ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA [MAY] 5 วัน (JL)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA [MAY] 5 วัน (JL)
Code : GROUPTOUR4573
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 6 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA [MAY] 5 วัน (JL)
ชมความสวยงามของ หมุ่บ้านชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองทาคาย่ามา เขตเมืองเก่าซันมาจิ ซูจิ
เที่ยวชมความงามของปราสาทนาโกย่า
นมัสการวัดเจ้าแม่กวนอิมณ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ
ช้อปปิ้งย่านโอสึ,ย่านซาคาเอะ
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ออนเซ็น
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น PRO TAKAYAMA FREE NAGOYA [MAY] 5 วัน (JL),ทาคายาม่า,เมืองทาคายาม่า,ถนนสายซันมาจิซูจิ,หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ,แช่น้ำแร่,เมืองนาโกย่า,ปราสาทนาโกย่า,วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ,ย่านการค้าโอสึ,ย่านการค้าซาคาเอะ

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินนาโกย่า

  21.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ R สายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เจ้าหน้าที่ GO HOLIDAY ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

 • สนามบินนาโกย่า – ทาคายาม่า – ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า ถนนสายซันมาจิ ซูจิ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ – แช่น้ำแร่ (-/L/D)

  00.40 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจแปนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738 08.05 น. เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากนั้นนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกเมื่อเดือนธันวาคม 1995 บ้านสไตล์กัสโช-สึคุริ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก ONSEN HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติเพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้าและจะทำให้ผิวพรรณสวยงาม และยังช่วยให้ระบบหม

 • เมืองนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ ช้อปปิ้งย่านการค้าโอสึ (B/L/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เมืองนาโกย่า นำท่านเที่ยวชม ปราสาทนาโงย่า ตั้งอยู่ที่เมืองนาโงย่า ถูกสร้างขึ้นตามคำสั่งของโชกุนโทกุงาวะ อิเอะยะสุ เพื่อเป็นฐานอำนาจความมั่นคงและป้องกันการ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดเจ้าแม่กวนอิมโอสึ วัดเจ้าแม่กวนอิมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองนาโงย่าและเป็นวัดที่ได้รับความนับถือจากชาวญี่ปุ่นเป็นจำนวนมาก วัดเจ้าแม่กวนอิมสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อสมัยคามา

  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

 • อิสระช้อปปิ้ง ณ ย่านการค้าซาคาเอะ [ไกด์พาเที่ยวเดินทางโดย รถไฟ – ไม่รวมค่าเดินทาง 1000 เยน ] (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่เดินทางโดยรถไฟสู่ ย่านการค้าซาคาเอะ [ไม่รวมค่ารถไฟในการเดินทางโดยประมาณ 1,000 เยน] ให้ท่านได้อิสระเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง มีร้านรวงประมาณ 1100 ร้าน โดยย่

  เที่ยง อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มที่

  ค่ำ อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก THREE STAR HOTEL หรือเทียบเท่า [3 ดาว]

 • สนามบินนาโกย่า – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาโกย่า เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพ ฯ 10.25 น. เดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 737 14.50 น. เดินทางถึง สนามบินสุว

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง