ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Kyushu เปปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Kyushu เปปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (TG)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Kyushu เปปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (TG)
Code : GROUPTOUR4572
Special Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น Autumn Kyushu เปปปุ คุมาโมโต้ นางาซากิ ฟุกุโอกะ 5 วัน 3 คืน (TG)
ชมเฮ้าท์เท็นบอช “หมู่บ้านฮอลแลนด์”
ชมหมู่บ้านยูฟูอิน
นั่งกระเช้าไฟฟ้าชม Mt. Aso
ชมปราสาทคุมาโมโต้
ช้อปปิ้ง JR HAKATA CITY & CANAL CITY MALL
บิน THAI AIRWAYS สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดโคเมียวเซ็นจิ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรก – เบปปุ-ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ – ปราสาทคุมาโมโต้ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – นางาซากิ-หมู่บ้านฮอลแลนด์ “เฮ้าส์เทนบอช” - ช้อปปิ้ง JR Hakata City – Canal City Mall – ฟุกุโอกะ- ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ (ONZEN) สะสมไมล์กับกลุ่ม Star Alliances 50 %

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินฟุกุโอกะ (-/-/-)

  21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นระหว่างประเทศขาออก (ชั้น 4) ณ เคาน์เตอร์ C (ใกล้กับประตูทางเข้าหมายเลข 2) พบกับเจ้าหน้าที่ที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก ณ บริเวณหน้าเคาน์เตอร์ C *** หมายเหตุ : เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออก 6

 • ศาลเจ้าดาไซฟุ – วัดโคเมียวเซ็นจิ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อน้ำแร่นรก – เบปปุ (-/L/D)

  01.00 น. ออกเดินทางจาก กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai Airways เที่ยวบิน TG 648 (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง ... เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) 08.00 น. ถึงสนามบินฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย ... ผ่านพิธีศุลกากรและตรวจคนเข้าเมือง

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “หมู่บ้านยูฟูอิน” หมู่บ้านเล็กๆ ทางตอนกลางของจังหวัดโออิตะ มีชื่อเสียงอีกในเรื่องของน้ำพุร้อน 1ใน16 เมืองออนเซนชื่อดังของญี่ปุ่น จนกลายเป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ... อากาศที่นี้จ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ที่พัก : Beppu Wan Royal Hotel หรือเทียบเท่า หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ “การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ”เพื่อสุขภาพ/ “โอนเซ็น” (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้

 • ภูเขาไฟอะโซ (ขึ้นกระเช้าไฟฟ้า) - ทุ่งหญ้าคุซาเซนริ – ปราสาทคุมาโมโต้ – อะตอมมิคบอมบ์ – สวนสันติภาพ – นางาซากิ (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านออกเดินทางสู่ “ภูเขาไฟอะโซ” ภูเขาไฟที่ยังไม่ดับสนิทเพียงแค่หลับใหลไปชั่วคราวเท่านั้น ซึ่งอยู่ใจกลางเกาะคิวชู ห้อมล้อมด้วยธรรมชาติ ทะเลสาบ และบ่อน้ำพุร้อน ... แล้วนำท่านเปลี่ยนอิริยาบถเป็นการขึ้น “กร

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “เมืองนางาซากิ” เมืองท่าเก่าแก่อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครั้งอดีตเมืองนี้ถือเป็นเมืองท่าที่มีการติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยะธรรมต่างๆกับโลกตะวันตก ... เพื่อนำท่านชมรอบๆบริเวณ

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ที่พัก : ANA Crowne Plaza Nagasaki Hotel หรือเทียบเท่า

 • หมู่บ้านฮอลแลนด์ “เฮ้าส์เทนบอช” - ช้อปปิ้ง JR Hakata City – Canal City Mall – ฟุกุโอกะ (B/L/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ “เฮ้าส์เท็นบอช” หมู่บ้านฮอลแลนด์เพียงแห่งเดียวในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รวบรวมเอาสถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างคูน้ำหอนาฬิกา กังหัน ... ท่านสามารถเข้าชม “พิพิธภัณฑ์กังหันลม” (Molen Museum) ซึ่

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ “เมืองฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณอันสงบเงียบ ... เมืองเล็กๆ แห่

  **เพื่อให้ท่านได้ใช้เวลาได้อย่างคุ้มค่าอาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย ... ให้ท่านได้เลือกชิมร้านอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ** ที่พัก : Route Inn Grantia Fukuoka Hotel หรือเทียบเท่า

 • สนามบินฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ที่ห้องอาหารของโรงแรม (กรุณาตรวจสอบสัมภาระให้เรียบเรียบ เพื่อเตรียมเดินทางไปสนามบิน) สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทางสู่ “สนามบินฟุกุโอกะ เกาะคิวชู”

  11.40 น. เดินทางจากสนามบินนไซ โดยเที่ยวบิน TG 649 15.35 น. ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง