ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Okinawa [JAN-MAR] 5 วัน (HX)
ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Okinawa [JAN-MAR] 5 วัน (HX)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Okinawa [JAN-MAR] 5 วัน (HX)
Code : GROUPTOUR4570
Special Tour
ทัวร์ญี่ปุ่น โอกินาว่า Wonderful Okinawa
ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น
เดินทางโดยสายการบิน HONG KONG AIRLINES
สักการะ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ
ช้อปปิ้ง ถนนโคคุไซโดริ
เดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม
Highlight
ทัวร์ญี่ปุ่น Wonderful Okinawa [JAN-MAR] 5 วัน (HX) นำท่านเยือนเกาะใต้สุดของญี่ปุ่นสัมผัสความงามของทะเลญี่ปุ่น ณ เกาะโอกินาว่า ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ที่เป็นที่เคารพนับถือ ชมพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอูมิ พิพิธภัณฑ์ที่ทันสมัย และใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่น ช้อปปิ้งถนนโคคุไซโดริ ถนนช้อปปิ้งชื่อดังที่สุดแสนจะคึกคักตั้งแต่เช้าถึงค่ำ เดินทางเดือนมกราคม-มีนาคม

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ–สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

  22.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 5 เคาน์เตอร์ K สายการบิน HONG KONG AIRLINES เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • กรุงเทพฯ-ฮ่องกง-เมืองนาฮ่า-ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ –ศาลเจ้าขงจื้อ - สวนฟุคุชูเอน -ผามันซาโมะ (-/L/D)

  01.45 น. เดินทางบินลัดฟ้าสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX760 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) 05.30 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 1 ชม.)รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่โอกินาว่า 07.25 น. เดินทางสู่โอกิ

  10.55 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาฮ่า เกาะโอกินาว่า ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของประเทศญี่ปุ่นแล้ว นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้านามิโนะอุเอะ ซึ่งเป็นศาลเจ้าญี่ปุ่นในศาสนาชินโต ซึ่งเป็นที่นับถือของชาวโอกินาว่า เพื่อเป็นส

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม ที่พัก MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 • เรือท้องกระจกบุเซนะ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำชูราอุมิ - สวนสับปะรดนาโกะ (B/L/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ แหลมบุเซนะ ซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ประชุมอันทันสมัยของโอกินาว่าที่เป็นที่ต้อนรับคณะผู้ประชุม G8 ในปี 2000 ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ นั่งเรือปลาวาฬท้องกระจก เพื่อชมหมู่ปะการังน้ำต

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชม สวนสับปะรดนาโกะ แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่น่าสนใจ นำท่านชมสวนโดยรถพลังงานไฟฟ้ารุ่นล่าสุดปราศจากมลพิษ พร้อมเสียงบรรยายผ่านลำโพง โดยสามารถเลือกได้หลายภาษา อาทิ อังกฤษ, เกาหลี, จีน และญี่ปุ่น ชมสวนเกษต

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุฟเฟ่ต์ BBQ ที่พัก MIYUKI HOTEL หรือ RNN HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

 • อิสระเต็มวันตามอัธยาศัย - ถนนโคคุไซโดริ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม ท่านสามารถเลือกซื้อตั๋ว Monorail ที่ สถานี Monorail เพื่อนั่งชมเมืองโอกินาว่ายามเช้า จังหวัดโอกินาว่าเป็นจังหวัดที่มีความแตกต่างจากจังหวัดอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นเนื่องจากตำแหน่งที่ตั่งซึ่งอยู่ห่างจาก

 • ปราสาทซูริโจ – ห้างอาชิบิน่า เอ้าท์เล็ต – ฮ่องกง-กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชม ประตูชูเรอิมอนของปราสาทชูริโจ ถูกสร้างขึ้นใหม่ ในปี 1992 แทนที่ของเก่าที่ถูกทำลายลงในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ปัจจุบันนี้พื้นที่ทั้งหมดถูกจัดให้เป็นสวนสาธารณะ จากนั้นชม ปราสาทชูริโจ

  12.30 น. ได้เวลาอันสมควรนำทุกท่านเดินทางสู่ สนามบินนาฮ่า เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 15.40 น. นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ฮ่องกง โดยเที่ยวบิน HX657 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง)

  17.25 น. ถึงสนามบิน CHEK LAP KOK เกาะฮ่องกง รอเปลี่ยนเครื่องเพื่อเดินทางสู่กรุงเทพฯ 22.10 น. นำทุกท่านเหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยเที่ยวบิน HX763 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (มีจอส่วนตัวทุกที่นั่ง) 00.10 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง