ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FUKUOKA NAGASAKI [MAR-APR] 5 วัน (3K)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FUKUOKA NAGASAKI [MAR-APR] 5 วัน (3K)
Code : GROUPTOUR4568
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 7 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น FLOWER FUKUOKA NAGASAKI [MAR-APR] 5 วัน (3K)
เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค
นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ
พิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ” ที่ส่งเสียงคำรามตลอดเวลา
เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะ
ชมทุ่งทุ่งดอกสีฟ้าเนโมฟิลลา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า แปลกตาที่บานรับนักท่องเที่ยว
พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWER FUKUOKA NAGASAKI[MAR-APR] 5 วัน (3K),เยือนเกาะคิวชู เกาะใต้ของดินแดนอาทิตย์อุทัยที่สวยงามและแสนโรแมนติค,นมัสการขอพรเทพเจ้าแห่งความรู้ ณ ศาลเจ้าดาไซฟุ”ที่มีชื่อเสียงของฟุกุโอกะ,พิสูจน์ความแปลกของบ่อน้ำแร่นรกจิโกกุเมกุริ” ที่ส่งเสียงคำรามตลอดเวลา,เยือนหมู่บ้านยูฟูอินที่เป็นต้นแบบ OTOP เมืองแห่งสายน้ำ ขุนเขาและออนเซ็น ,ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังมากมายที่ เท็นจินแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังของฟุกุโอกะ,ชมทุ่งทุ่งดอกสีฟ้าเนโมฟิลลา ทุ่งดอกไม้สีฟ้า แปลกตาที่บานรับนักท่องเที่ยว,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

  23.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตู 3 สายการบินเจ็ทสตาร์ แอร์เวย์ เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • ฟุกุโอกะ –เบปปุ – หมู่บ้านยูฟูอิน – บ่อทะเลเดือดจิโกกุ เมกุริ - บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ – แช่ออนเซ็น (-/L/D)

  02.15 น. เหิรฟ้าสู่ ฟุกุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินเจ็ทสตาร์ เที่ยวบินที่ 3K 509 ใช้เครื่องบินแอร์บัส A320 ที่นั่งบนเครื่องเป็นแบบ 3-3 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 6 ชั่วโมง เว

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายนำท่านเดินทางสู่ บ่อน้ำพุร้อน (JigokuMeguri) หรือ บ่อน้ำพุร้อนขุมนรกทั้งแปด เป็นบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติที่เกิดขึ้น ภายหลังจากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบไปด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น เช่น กำมะถัน แร่เหล็

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร *** ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ด พักที่ BEPPU SEAWAVE HOTEL หรือระดับเดียวกัน ให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่

 • เบปปุ – คุมาโมโต้ - ปราสาทคุมาโมโต้ – นางาซากิ – สวนสันติภาพ – ถนนคนเดินฮามาโนมาจิ (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เมืองคุมาโมโต้” เมืองแห่งความรื่นรมย์และเป็นจุดยุทธ์ศาสตร์ที่สำคัญในสมัยสงครามกลางเมืองญี่ปุ่น และเป็นเมืองปากประตูอุทยานแห่งชาติอะโสะ ซึ่งเป็

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่ายหลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ “ปราสาทคุมาโมโต้” ปราสาทซึ่งสร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบคลาสสิกที่มีความสวยงามมีอายุกว่า 420 ปี ตั้งตระหง่านอยู่บนเนินเขากลางเมือง มีผู้คนขนานนามว่า“ปราสาทดำ” สร้างโดยอดีต

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย พักที่ MARINE WORLD NAGASAKI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • นางาซากิ – ฟุกุโอกะ – ทุ่งดอกสีฟ้าเนโมฟิลลา –ศาลเจ้าดาไซฟุ – ดิวตี้ฟรี - ช้อปปิ้งย่านเทนจิน (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมือง “ฟุกุโอกะ” เมืองเล็กๆ ของแดนอาทิตย์อุทัย ใครได้ไปสัมผัสแล้วจะหลงใหลเสน่ห์ของเมืองนี้ที่แม้จะเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าแต่ก็แฝงกลิ่นอายของวัฒนธรร

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางค์ อาหารเสริม เครื่องประดับคุณภาพดีที่ร้านค้าปลอดภาษี DUTY FREE อิสระให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ “เทนจิน ช้อปปิ้งมอลล์” ย่านช้อปปิ้งที่มีชื

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย** พักที่ ARK ROYAL FUKUODA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ฟุกุโอกะ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม สมควรแก่เวลา นำท่านสู่ สนามบินฟุกุโอกะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ 10.30 น. เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JETSTAR AIRWAYS เที่ยวบินที่ 3K 510 บริการอาหารและเครื่องด

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง