ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG [JUN-SEP] 5 วัน (XJ)
ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG [JUN-SEP] 5 วัน (XJ)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG [JUN-SEP] 5 วัน (XJ)
Code : GROUPTOUR4567
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 5 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG [JUN-SEP] 5 วัน (XJ)
เยือนญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์อุทัย
ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังที่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต ,ชินจูกุ
ชมความงาม ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5)
ขอพรจาก เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ณ วัดอาซากุสะ
ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ
พิเศษ อิ่มอร่อยกับ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ ทานไม่อั้น
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO STRONG STRONG [JUN] 5 วัน (XJ),นาริตะ,วัดอาซากุสะ,โตเกียวสกายทรี,โกเทมบะ เอ้าต์เล็ท,อาบน้ำแร่ธรรมชาติ,ทานขาปูยักษ์,ภูเขาไฟฟูจิ,พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว,โอชิโนะ ฮัคไค,ช้อปปิ้งชินจูกุ,อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน,ดิสนีย์แลนด์

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  20.30 น. พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการเช็คอิน สายการบิน AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300

 • นาริตะ - วัดอาซากุสะ – ถ่ายรูปกับโตเกียวสกายทรี -ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าต์เล็ท อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์ (-/L/D)

  08.00 น. ถึง เมืองนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรแล้วนำท่านเดินทางสู่โตเกียว นำท่าน เก็บภาพประทับใจกับคู่กับแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว ณ ริมแม่น้ำสุมิดะ หอคอยโตเกียวสกายทรี” (Tokyo Sky tree) หอส่งสัญ

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย หลังจากนั้นให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ โกเทมบะ แฟคทอรี่ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก พบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าใหม่ล่าสุด อาทิ MK MICHEL KLEIN,

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับมื้อพิเศษที่มีขาปูยักษ์ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติปูพร้อมน้ำจิ้มสไตส์ญี่ปุ่นอย่างจุใจ หลังอาหารให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ เชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร่แล้ว

 • ภูเขาไฟฟูจิ (ชั้นที่ 5) – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โอชิโนะ ฮัคไค - ช้อปปิ้งชินจูกุ (B/L/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ ที่ตั้งตระหง่านอยู่เหนือเกาะญี่ปุ่นด้วยความสูง3,776เมตร จากระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นชมความงามกันแบบใกล้ชิด ยังบริเวณ “ชั้น 5” ของภูเขาไฟฟูจิ (ขึ้นอยู่ก

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค นำท่านเจาะลึกตามหาแหล่งนํ้าบริสุทธิ์จากภูเขาไฟฟูจิ ที่เป็นแหล่งนํ้าตามธรรมชาติตั้งอยู่ในหมู่บ้านโอชิโนะ จ.ยามานชิ หรือพูดในทางกลับกันคือกลุ่มนํ้าผุดโอชิโนะฮัคไค เพ

  ค่ำ อิสระอาหารเย็นเพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้ง พักที่ NARITA REST HOUSE HOTEL หรือ NARITA TOBU HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 • กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

  09.15 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์ เอเชีย เอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ601 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง 13.50 น. ถึงสนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง