ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO [AUG] 6 วัน (TG)
ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO [AUG] 6 วัน (TG)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO [AUG] 6 วัน (TG)
Code : GROUPTOUR4566
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 10 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO [AUG] 6 วัน (TG)
เที่ยวเมืองบิเอะ เมืองเล็กที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด
ชมความงามของ ทุ่งลาเวนเดอร์ ที่ โทมิตะฟาร์ม
สัมผัสทะเลสาบขนาดใหญ่ ณ ทะเลสาบโทยะ
นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่เขาอุสึ เพื่อขึ้นชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ
ชมความน่ารักและแสนรู้ของหมีสีน้ำตาลนับร้อยตัว
พบความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่จิโกกุดานิหรือหุบผานรก
เก็บภาพความประทับใจกับวิวสุดแสนโรแมนติค คลองโอตารุ
เก็บเชอร์รี่สดๆ จากต้น ที่ สวนผลไม้ยามาโมโตะ
ช้อปปิ้ง ย่านซูซูกิโน่
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น FLOWERS IN HOKKAIDO [AUG] 6 วัน (TG),บิเอะ,ฟูราโน่,หมู่บ้านไอนุ,ทะเลสาบโทยะ,ภูเขาไฟโชวะ,ศูนย์อนุรักษ์หมี,หุบเขาจิโกกุดานิ,โอตารุ,โยอิชิ,ซัปโปโร

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ - สนามบินชิโตเซะ (-/-/-)

  20.30น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้นที่ 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย เคาน์เตอร์ D เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน 23.45น. ออกเดินทางสู่ สนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด โดยเที่ยวบิน TG670

 • สนามบินชิโตเซะ - บิเอ (Patchwork + Panorama road) - ฟูราโน่ - ฟาร์มโทมิตะ - ยูบาริ (-/L/D)

  08.30น. ถึงสนามบินชิโตเซะ เกาะฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอ (Biei อ่านว่า บิ-เอ) เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บริเวณกลางเกาะฮอกไกโด ที่ได้ชื่อว่า “small town of t

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ เมืองฟูราโน่ เมืองที่อยู่ในแอ่งกระทะ ห้อมล้อมด้วยเทือกเขาไทเซ็ทสึ และเทือกเขายูบาริ ทำให้เมืองฟูราโน่มีอากาศเย็นและแห้งประกอบกับดินแถบนั้นเป็นดินภูเขาไฟ จึงเหมาะแก่การเพาะปลู

  ชื่อที่สุดของฮอกไกโด ให้ท่านได้ลิ้มรสชาติความหอมหวานและสดใหม่ของเมล่อนกันอย่างเต็มที่ หลังอาหารค่ำ อิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายกับการแช่น้ำแร่ธรรมชาติ ที่อุดมไปด้วยแร่ธาตุที่มีสรรพคุณในการรักษาโรคต่างๆ จึงเชื่อว่าถ้าได้แช่น้ำแร

 • ยูบาริ - หมู่บ้านไอนุ - ทะเลสาบโทยะ - นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ภูเขาไฟอุสึ - ฟาร์มหมีสีน้ำตาล - จิโกกุดานิ - ซัปโปโร (B/L/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านไอนุ สัมผัสอารยธรรมวิถีชีวิตของชนเผ่าพื้นเมืองดั้งเดิมชาวญี่ปุ่น ชมบ้านแบบพื้นเมืองและการดำรงชีวิตของชาวไอนุ ปัจจุบันจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ชนพื้นเ

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ ภูเขาไฟอุสึ เพื่อขึ้นกระเช้าไฟฟ้า (Usuzan Ropeway) ชมทิวทัศน์ ภูเขาไฟโชวะ ภูเขาไฟที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของเปลือกโลกในปี 1943 (หรือปีโชวะของญี่ปุ่น เป็นที่มาของชื่อเรียกภูเข

  ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 3 ชนิดชื่อดังของฮอกไกโด ปูทาราบะ ปูขน ปูซูไว และเซ็ทเครื่องเคียงสไตล์ญี่ปุ่น นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

 • ซัปโปโร - โอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - สวนผลไม้ยามาโมโตะ - โรงงานช็อคโกแล็ต - ซัปโปโร - ช้อปปิ้งซูซูกิโน่ (B/L/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ หนึ่งในเมืองโบราณที่เคยเป็นเมืองท่าสำคัญทางตอนเหนือของญี่ปุ่น (ในสมัยก่อนใช้ในการขนถ่ายสินค้า และทำการประมง โดยเฉพาะปลาเฮอร์ริ่ง จนได้ชื่อว่า

  เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บ่าย นำท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ยามาโมโตะ อิสระให้ท่านเก็บและชิมผลไม้ตามฤดูกาล สดๆ หวานๆ จากต้นแบบไม่อั้น (เช่น เดือนสิงหา จะมีเชอร์รี่, บลูเบอร์รี่, พลัม) จากนั้นเดินทางสู่ โรงงานช็อคโกแล็ตอิชิยะ แ

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

 • อิสระเต็มวันกับการท่องเที่ยวซัปโปโร หรือ ช้อปปิ้งที่ เจ อาร์ ทาวเวอร์ (B/-/D)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม อิสระเต็มวันให้ท่านได้เดินทางท่องเที่ยว สัมผัสบรรยากาศ ซัปโปโร และช๊อปปิ้งได้อย่างเต็มอิ่มหรือจะชมวิวทิวทัศน์ จากมุมสูง ที่อาคาร JR TOWERเจอาร์ทาวเวอร์ เป็นตึกที่สูงที่สุ

  เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เลือกชิมเลือกอร่อยจากร้านค้าต่างๆ ในเมืองซัปโปโรได้ตามอัธยาศัย

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัยนำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม APA RESORT หรือระดับเทียบเท่า

 • ซัปโปโร - กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากอาหารเช้า ถึงเวลาอันควรนำทุกท่านสู่ สนามบินซิโตเซ่ 10.45 น. เหิรฟ้าเดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร โดยเที่ยวบิน TG671 15.45 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง