ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA [MAY] 6 วัน (JL)
ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA [MAY] 6 วัน (JL)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA [MAY] 6 วัน (JL)
Code : GROUPTOUR4565
มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 6 มื้อ
Special Tour
เที่ยวญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA [MAY] 6 วัน (JL)
เที่ยวญี่ปุ่นดินแดนอาทิตย์
ย้อนอดีตสู่สมัยเอะโดะ ณ เมืองเก่าซันมาชิซึจิ
เยือนหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ
ชมปราสาทนาโกย่า
ชมมรดกโลกวัดน้ำใส
ช้อปปิ้งถนนสายกาน้ำชา
ชมศาลโทริอิ ซุ้มประตูสีแดง
ช้อปปิ้ง หรือเลือกเที่ยว ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
Highlight
เที่ยวญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA [MAY] 6 วัน (JL),นาโกย่า,ทาคายาม่า,หมู่บ้านชิราคาวะโกะ,ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ,ปราสาทนาโกย่า,เกียวโต,วัดปราสาททอง-เกียวโต สเตชั่น,วัดคิโยมิสึ,ฟูชิมิอินาริ,โอซาก้า,อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย,ปราสาทโอซาก้า,ช้อปปิ้งชินไซบาชิ,ริงกุเอ้าท์เล็ท

ITINERARY | รายละเอียดการเดินทาง


 • กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

  21.00 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เคาน์เตอร์ R เพื่อเตรียมตัวเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน

 • นาโกย่า – ทาคายาม่า – หมู่บ้านชิราคาวะโกะ -” ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า-เขตเมืองเก่าซันมาชิซึจิ – นาโกย่า (-/L/D)

  มาชิซึจิ – นาโกย่า 00.25 น. เหิรฟ้าสู่ สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น โดยเที่ยวบินที่ JL 738 07.45 น.  เดินทางถึง สนามบินนาโกย่า ประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง นำท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า จังหวั

  เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร นำท่านชมสถานที่สำคัญเมื่อครั้งอดีต ที่ทำการเก่าเมืองทาคายาม่า ใช้เป็นทั้งที่ทำงาน และที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะมาเป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนโตกุกาว่า ในสมัยเอะโดะ หรือกว่า

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ NAGOYA TOKYO REI HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ปราสาทนาโกย่า – เกียวโต -วัดปราสาททอง-เกียวโต สเตชั่น - วัดคิโยมิสึ – ฟูชิมิอินาริ – โอซาก้า (B/-/D)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านชม ปราสาทนาโกย่า (ไม่รวมค่าเข้า) ปราสาทนาโกย่าตั้งอยู่ในเมืองนาโกย่า สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2153 โดยโชกุนโทกุงาวะ อิเอยะสุ โดยบนยอดปราสาทนั้นมีรูปสลักปลาหัวเสือทองคำอยู่

  เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาช้อปปิ้งของท่าน บ่ายชมท่าน วัดคิโยมิสึ หรือ วัดน้ำใส ที่ติดรอบสุดท้ายของการประกวด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคใหม่ เป็นวัดที่ใหญ่และเก่าแก่ตั้งอยู่บริเวณเนินเขาฮิงาชิยาม่า และ

  ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พักที่ SURVE KOBE ASUTA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • อิสระเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล ตามอัธยาศัย (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านเลือกช้อปปิ้งตามย่านดังของมหานครโอซาก้า โดยการนั่งรถไฟ (ไม่รวมค่ารถไฟ) ท่านสามารถนั่งรถไฟ JR เพื่อเดินทางเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวชื่อดัง อา

  เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่เป็นการรบกวนเวลาของท่าน

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย นำเข้าพักที่ RADISON NARITA HOTEL หรือระดับเดียวกัน

 • ปราสาทโอซาก้า – ช้อปปิ้งชินไซบาชิ – ริงกุเอ้าท์เล็ท - สนามบินคันไซ – กรุงเทพฯ (B/-/-)

  เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเดินทางชมบริเวณโดยรอบของ ปราสาทโอซาก้า (ไม่รวมค่าเข้าปราสาท) ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมือง สัมผัสความยิ่งใหญ่และชมนิทรรศการที่จัดแสดงอยู่ภายใน ซึ่งเล่าถึงความเป

  เที่ยง อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้งสินค้า

  ค่ำ อิสระอาหารค่ำตามอัธยาศัย ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่ สนามบินคันไซ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

 • โอซาก้า - กรุงเทพฯ (-/-/-)

  00.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพ ฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 727 05.00 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง