CSR

​​

กิจกรรมเพื่อสังคม ... เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาที่ยั่งยืน

ทางบริษัท ไทยฟลาย ทราเวลตระหนักดีว่าความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม จึงได้ดำเนินกิจกรรมทางสังคม และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องตลอดมาโดยได้รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม และสังคม ในรูปแบบกิจกรรมสัมมนาและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ธรรมชาติในรูปแบบต่างๆเช่นในเชิงธรรมชาติมีกิจกรรมการปลูกป่า,การปล่อย พันธุ์ปลาและเต่า,การสร้างฝายชลอน้ำเพื่ออนุรักษ์ให้ระบบนิเวศ สมบูรณ์ยิ่งขึ้นและในเชิงสังคม อาทิเช่นการกิจกรรม บริจาคทุนการศึกษาและสิ่งของอุปโภคบริโภคแก่เด็กนักเรียนในถิ่นธุระกันดาร รวมทั้งจัดกิจกรรมบริจาคของแก่ผู้สุงอายุเป็นต้น CSR

ภาพกิจกรรม
Last Update 11-01-2016 |  Read 6236 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.