รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : การนำสิ่งของเข้า หรือ ออกนอกประเทศ

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : การนำสิ่งของเข้า หรือ ออกนอกประเทศ


 

กรณี เดินทางออกนอกประเทศ
ข้อควรทราบเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบพิธีการศุลกากรสำหรับผู้เดินทางเข้าออกนอกประเทศไทยทางท่าอากาศยานกรุงเทพฯ

การแจ้งนำของใช้ส่วนตัวไปต่างประเทศ
ถ้าต้องการนำของใช้ส่วนตัวออกไประหว่างการเดินทาง เช่น กล้องถ่ายวีดีโอ กล้องถ่ายรูป วิทยุ-เทป ฯลฯ และประสงค์จะนำกลับเข้ามาในประเทศจะต้องแจ้งแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร เพื่อสิทธิในการยกเว้นภาษีอากรภายใต้เงื่อนไขดังนี้

**เป็นของเก่าใช้แล้วและมีจำนวน/ประมาณพอสมควรแก่ฐานะ 
**มีเครื่องหมาย เลขหมายให้ตรวจสอบได้ง่าย

วิธีปฏิบัติ
นำบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน หนังสือเดินทาง ตั๋วโดยสารและของที่จะนำติดตัวออกไปแสดงและแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากร ณ ที่ทำการศุลกากร (ขาออก) ประจำท่าอากาศยานกรุงเทพฯ
กรณี ของที่มิใช่ของใช้ส่วนตัวโปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรเพื่อนำไปปฏิบัติพิธีการศุลกากรก่อนเดินทาง

ของต้องห้ามในการนำออกนอกราชอาณาจักร
ยาเสพติดให้โทษ 
วัตถุระเบิด

ของต้องจำกัดในการนำออกนอกราชอาณาจักร 
หมายถึงสิ่งของบางชนิดที่มีกฎหมายควบคุมการส่งออกผู้ที่ประสงค์จะนำหรือส่งออกไปต้องได้รับอนุญาตเป็น หนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และนำมาเสนอต่อเจ้าหน้าที่ศุลกากรขณะนำออกด้วย เช่น
พระพุทธรูป ศาสนวัตถุ โบราณวัตถุ (กรมศิลปากร) 
สัตว์สงวนหรือสัตว์เลี้ยง เช่น นก ลิง แมว ฯลฯ (กรมป่าไม้หรือกรมปศุสัตว์) 
พันธุ์พืช เช่น ทุเรียน ลำไย ฯลฯ (กรมวิชาการเกษตร) 
อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน (กรมตำรวจ)

กรณี เดินทางเข้าประเทศ
การนำกระเป๋าสัมภาระให้เจ้าหน้าที่ศุลกากรตรวจเมื่อเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร
ผู้เดินทางต้องกรอกรายการในแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารก่อนนำกระเป๋าสัมภาระผ่านเจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ผู้ไม่มีของต้องเสียภาษีอากรต้องห้าม ของต้องจำกัดให้ยื่นแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากร 
ผู้ที่มีของต้องเสียภาษีอากรของต้องห้ามของต้องจำกัด หรือไม่แน่ใจว่าที่นำเข้ามานั้นต้องเสียภาษีอากรหรือไม่ ให้ยื่นแบบสำแดงสิ่งของติดตัวผู้โดยสารแก่เจ้าหน้าที่ศุลกากรช่องแดง ซึ่งมีป้ายเขียนไว้ว่า มีของต้องสำแดง

คำเตือน ผู้ลักลอบนำของต้องเสียภาษีอากร ของต้องห้าม หรือของต้องจำกัดผ่านออกทางช่องเขียว นอกจากจะถูกริบสิ่งของแล้วอาจจะต้องถูกปรับ 4 เท่า ของราคาสิ่งของรวมค่าภาษีอากร

ของยกเว้นภาษีอากรขาเข้า
บุหรี่ไม่เกิน 200 มวน หรือซิการ์และยาเส้นน้ำหนักไม่เกิน 250 กรัม 
สุรา 1 ลิตร 
ของใช้ส่วนตัวสมควรแก่ฐานะ 
ของใช้ในบ้านเรือนเก่าใช้แล้วที่เจ้าของนำมาพร้อมกับตน เนื่องจากการย้ายภูมิลำเนา และมีจำนวนพอสมควรแก่ฐานะ

ของต้องห้ามจำกัดในการนำเข้า
ของต้องห้าม คือของที่ไม่อนุญาตให้นำเข้าโดยเด็ดขาด เช่น วัตถุลามก สิ่งพิมพ์ลามก 
ยาเสพติดให้โทษ
ของต้องจำกัด คือของที่ต้องได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องก่อนนำเข้ามา เช่น 
เครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม และส่วนประกอย (กรมไปรษณีย์โทรเลข) 
อาวุธปืน กระสุนปืน (กรมตำรวจ ) 
พืชและส่วนต่าง ไ ของพืช (กรมวิชาการเกษตร) 
สัตว์และซากพืช (กรมปศุสัตว์) 
เครื่องสำอางสำเร็จรูป (กระทรวงสาธารณสุข) 
สัตว์น้ำ (กรมประมง)


 

Last Update 20-05-2020 |  Read 1011 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.