Games Challenger

​​​​

เกมกล้าท้าชนสร้างความตื่นเต้นเรียนรู้วัฒนธรรม

รูปแบบใหม่ของการ กิจกรรมที่ทำงานเป็นทีมที่ตื่นเต้น ผ่านเส้นทางต่างๆฐานเกมส์ต่างๆอาทิเพนท์ บอล และ AV driveและ สร้างความตื่นตัว กับกิจกรรมในสถานที่นั้นๆ เรียนรู้วัฒนธรรมรวมถึงเรียนรู้ซึ่งกันและกันตลอดการเดินทาง เป็นกิจกรรมที่ทำให้เกิดภาวะผู้นำ ซึ่งในแต่ละสถานที่จะมีกิจกรรมที่แตกต่างกันไปโดยอ้างอิงกับสถานที่นั้นๆ และทำให้เกิดความสามารถในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งนี้ยังทำให้เกิดการรู้จักการวางแผนอีกด้วย

ภาพกิจกรรม
Last Update 31-01-2014 |  Read 5662 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News