รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป ทัวร์ต่างประเทศ

รู้ไว้ก่อนไปเที่ยว : สิ่งที่ควรรู้ก่อนไป ทัวร์ต่างประเทศ

คู่มือคนไทยในการเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ

1. ก่อนเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ
ควรศึกษาเกี่ยวกับประเทศนั้นให้รอบคอบว่าประเทศที่จะเดินทางไปนั้น มีกฎหมายห้ามการนำสิ่งของใดเข้าประเทศ ในบางประเทศ เช่น ประเทศสิงคโปร์ และประเทศมาเลเซีย การนำอาวุธปืน กระสุน วัตถุระเบิด หรือยาเสพติดร้ายแรงเข้าประเทศจะมีโทษถึงประหารชีวิต โดยติดต่อขอทราบรายละเอียดจากสถานทูตหรือสถานกงสุลของประเทศที่จะเดินทางไป

2. ไม่ควรรับฝากสิ่งของจากผู้อื่น ในการ ทัวร์ต่างประเทศ
เว้นแต่จะได้ตรวจสอบให้แน่ใจด้วยตนเองแล้วว่าสิ่งของนั้นไม่เป็นของที่ผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด อาวุธ หรือสารต้องห้าม เพราะหากถูกเจ้าหน้าที่ปลายทางตรวจพบจะยากในการแก้ข้อหา

3. ควรจำหรือพกพา หมายเลขโทรศัพท์ 
ควรจำหรือพกพา หมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ของสถานทูต และสถานกงสุลไทยในต่างประเทศ ไว้ตลอดเวลาเพื่อใช้ติดต่อขอความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน ในการท่องเที่ยว ทัวร์ต่างประเทศ

4. หนังสือเดินทางเป็นเอกสารสำคัญมาก ในการ ทัวร์ต่างประเทศ
เก็บหนังสือเดินทางไว้กับตัว ในการทัวร์ต่างประเทศ และควรถ่ายสำเนาเก็บไว้อย่างน้อย 1 ชุด อย่ามอบให้ใคร เก็บไว้นอกจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่กองตรวจคนเข้าเมืองที่มีสิทธิขอดูและตรวจสอบในการ ทัวร์ต่างประเทศ และในกรณีที่หนังสือเดินทางหายให้แจ้งความต่อตำรวจท้องถิ่น และนำใบแจ้งความมาติต่อเจ้าหน้าที่สถานทูตและสถานกงสุลไทยที่อยู่ใกล้ที่สุดทันที เพื่อขอออกเอกสารการเดินทางแทน กรณีเช่นนี้หากมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงก็จะช่วยให้ออกเอกสารเดินทางได้เร็วขึ้น ในการทัวร์ต่างประเทศ

5. ควรหมั่นตรวจสอบอายุวีซ่า ในการทัวร์ต่างประเทศ ทุกครั้ง
เพราะหากวีซ่าขาดอายุ ในการทัวร์ต่างประเทศ  ท่านอาจถูกปรับ จำคุก หรือส่งตัวกลับประเทศไทยได้

6. กรณีประสบเหตุร้ายในการ ทัวร์ต่างประเทศ
กรณีประสบเหตุร้ายในการ ทัวร์ต่างประเทศ เช่น ประสบอุบัติเหตุ ถูกล่อลวงไปค้าประเวณี ถูกหน่วงเหนี่ยวกักขังโดยมิชอบ ท่านสามารถขอความช่วยเหลือจากสถานทูต สถานกงสุลไทยทุกแห่ง แม้ว่าท่านอาจไม่มีหนังสือเดินทางหรือวีซ่าขาดอายุ หรือเป็นผู้เข้าเมืองโดยผิดกฎหมายก็ตาม

7. ผู้ที่จะเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ เป็นระยะเวลานาน
ควรแจ้งชื่อ ที่อยู่ ให้สถานทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศที่ไปอยู่ทราบ รวมทั้งแจ้งการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ทุกครั้ง เพื่อทางสถานทูต สถานกงสุลไทย สามารถติดต่อท่านได้ในยามฉุกเฉินและจัดทำทะเบียนคนไทยเพื่อให้การช่วยเหลือในกรณีมีเหตุจำเป็น รวมทั้งแจ้งญาติ บุคคลในครอบครัว หรือเพื่อนสนิทให้ทราบไว้ด้วย

การดำเนินงานการกงสุล ด้านการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ
    การให้ความคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ มีขอบข่ายงานที่กว้างขวางเป็นงานด้านการคุ้มครอง ส่งเสริม และดูแลผลประโยชน์ของคนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ (Consular Services) ตามพันธกิจของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเน้นงานการให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ตกทุกข์ได้ยาก การส่งเสริมสิทธิและผลประโยชน์ของคนไทยและแรงงานไทยในต่างประเทศ ซึ่งเป็นไปตามคำแถลงนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ดร. ทักษิณ ชิณวัตร เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2544 ในเรื่องนโยบายต่างประเทศ ข้อ 13 (4) ว่าการส่งเสริมรักษาและคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประเทศ รวมทั้งของภาคเอกชนไทย แรงงานไทย และคนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ  ซึ่งถือเป็นนโยบายต่างประเทศหลักอย่างหนึ่งของรัฐบาล

ภารกิจในการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในการ ทัวร์ต่างประเทศ
  
 ปัจจุบันมีคนไทยเดินทางไป ทัวร์ต่างประเทศ เป็นจำนวนมาก เมื่อคนไทยประสบปัญหาหรือ มีเรื่องเดือดร้อนในการ ทัวร์ต่างประเทศ ถือเป็นหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศที่ต้องให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือดูแล โดยมีกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ  กรมการกงสุล เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในประเทศไทย และมีสถานเอกอัครราชทูต สถานกงสุลใหญ่ และสถานกงสุลกิตติมศักดิ์ทั่วโลก เป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการในต่างประเทศ ภารกิจในการให้ความคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในการ ทัวร์ต่างประเทศ ประกอบด้วย งานคุ้มครองและดูแลคนไทยที่ตกทุกข์ทั่วไป งานแรงงาน งานประมง งานต่อต้านการค้ามนุษย์ งานดูแลนักเรียน และข้าราชการลาศึกษาต่อในต่างประเทศ งานเตรียมการอพยพ งานประชาสัมพันธ์และงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป กระบวนการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในการทัวร์ต่างประเทศ โดยทั่วไป มีดังนี้

1. งานส่งตัวคนไทยตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ เดินทางกลับประเทศไทย
2. งานติดตามหาญาติในต่างประเทศ
3. งานตรวจสอบสถานภาพความเป็นอยู่ในต่างประเทศ
4. งานจัดการศพ/ ออกมรณะบัตรกรณีเสียชีวิตในต่างประเทศ
5. งานส่งศพ/ อัฐิกลับประเทศไทย
6. งานติดตามเงินทดแทนการเสียชีวิตในต่างประเทศ
7. งานติดตามเงินอันพึงได้ในต่างประเทศ
8. งานติดตามทรัพย์สินส่วนตัวในต่างประเทศ
9. งานตรวจสอบสถานภาพนายจ้างกรณีแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
10. งานตรวจสอบสถานภาพองค์กรด้านการศึกษาในต่างประเทศ และงานดูแลนักเรียนทุนรัฐบาลไทย และข้าราชการลาศึกษาต่อในต่างประเทศ
11. งานติดตาม/ รับคืนเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ
12. งานออกหนังสือ No Objection Certificate เพื่อขอตรวจลงตราเข้าปากีสถาน ให้กับนักเรียนไทย
13. งานรับฝากจดหมาย สิ่งของ จากญาติส่งให้คนไทยที่ต้องโทษอาญาและถูกคุมขัง ในต่างประเทศ
14. งานส่งเวชภัณฑ์ อาหาร ของใช้จำเป็นแก่คนไทยที่ถูกคุมขังในต่างประเทศ
15. งานดูแลคนไทยที่ถูกดำเนินคดีในต่างประเทศ
16. งานช่วยเหลือคนไทยผู้ประสบภัยธรรมชาติหรือภัยจากการเกิดวิกฤติการณ์ ในต่างประเทศ
17. งานช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยในต่างประเทศ ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในต่างประเทศ


Credit : tour on holiday

Last Update 13-10-2014 |  Read 713 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
Tel. (02-004-3999), Fax. (02-745-7322)
T.A.T. Licence No. 11/05301  | Copyright © 1999 - 2020 Thaifly.com. All rights reserved.