จัดกรุ๊ปทัวร์อินเดีย:สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 : กุสินารา (Kushinagar)

สังเวชนียสถานแห่งที่ 4 : กุสินารา (Kushinagar)
สถานที่ดับขันธปรินิพพาน

 

กุสินารา (Kushinagar)
กุสินาราเป็นเมืองที่อยู่ในเส้นทางสายเศรษฐกิจในครั้งพุทธกาล เชื่อมต่อระหว่างแคว้นโกศลและแคว้นมคธ ผู้ที่จะเดินทางจากแคว้นโกศลมายังแคว้นมคธ ต้องผ่านทางเมืองปาวา กุสินารา เวสาลี ปาฏลีบุตร และนาลันทา จึงมาถึงเมืองราชคฤห์แห่งแคว้นมคธ พวกเจ้ามัลละแห่งกุสินารานับถือพระพุทธศาสนาเป็นส่วนมากในโอกาสที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปยังเมืองอาตุมา ประทับค้างแรมที่เมืองกุสินารา ในสวนไม้ชื่อ “พลิหรณะ”  ณ โอกาสนี้ทรงแสดงกุสินาราสูตร 1 กุสินาราสูตร 2

สภาพปัจจุบัน
เมืองกุสินาราได้กลายมาเป็นหมู่บ้านกาเซีย ตั้งอยู่ ณ จุดที่แม่น้ำราปติและแม่น้ำกันดัคน้อย มาบรรจบกัน ตั้งอยู่ในทิศตะวันออกของอำเภอโครักขปูร์ แต่หมู่บ้านกาเซียนี้เป็นเมืองขนาดเล็กอยู่ในเขตอำเภอเดโอเรีย รัฐอุตตรประเทศ
กุสินารา เป็นศูนย์กลางแห่งการจาริกแสวงบุญ เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวและผู้จาริกแสวงบุญอนุสรณ์สถานที่สำคัญ คือสถูปใหญ่ซึ่งเชื่อกันว่าองค์เดิมนั้นสร้างขึ้นโดยพระเจ้าอโศกมหาราชและเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ วิหารปรินิพพานที่แวดล้อมด้วยซากของปูชนียวัตถุ อันเป็นเครื่องแสดงว่า ณ ที่บริเวณแห่งนี้ เคยมีวัด วิหาร และศาสน-สถานศักดิ์สิทธิ์อื่นๆ ตั้งอยู่ และมีความเจริญรุ่งเรืองอยู่ในยุคต่างๆ ที่ผ่านมา

 

Last Update 31-05-2014 |  Read 1737 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง