ข้อมูลเที่ยวรัสเซีย : ประเภทวีซ่ารัสเซีย

 

หนังสือเดินทาง
พาสปอร์ต คือ หนังสือเดินทาง เป็นเอกสารที่ทางราชการออกให้ พาสปอร์ตบ่งบอกถึงลักษณะส่วนบุคคลของผู้ถือ สัญชาติของผู้ถือ และเป็นเอกสารสำคัญในการเดินทางไปยังประเทศอื่น 
วีซ่า คือ เอกสารที่ประเทศใดประเทศหนึ่งได้ออกให้ภายใต้การพิจารณาของประเทศนั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อเป็นการอนุญาตให้บุคคลต่างด้าวบุคคลหนึ่งสามารถเดินทางเข้าประเทศนั้นได้ ภายใต้ช่วงเวลาและภายใต้ขอบข่ายของจุดประสงค์ที่ได้กำหนดไว้ 
โดยปกติแล้วจะมีการประทับตราที่พาสปอร์ต บางประเทศอาจเป็นในรูปแบบแผ่นสติ๊กเกอร์ หรืออาจเป็นในรูปแบบของเอกสารที่เป็นใบแยกต่างหากบางประเทศอาจมีข้อตกลงเรื่องของการยกเว้นวีซ่า และสามารถเข้าออกได้โดยภายใต้ข้อตกลงที่ทั้งสองประเทศได้กำหนดไว้ เช่น ประเทศไทยและรัสเซีย ซึ่งมีข้อตกลงเรื่องการยกเว้นวีซ่าเพื่อการท่องเที่ยว โดยสามารถพำนักในประเทศอีกประเทศหนึ่งโดยไม่ต้องมีวีซ่าได้ในระยะเวลาไม่เกิน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เดินทางเข้าประเทศคู่สัญญา นอกจากนี้ยังมีข้อตกลงอื่นๆที่ส่งผลให้ผู้เดินทางไม่จำเป็นต้องขอวีซ่าเพื่อเข้าประเทศก่อน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของพาสปอร์ต ซึ่งมีหลายประเภทได้แก่ หนังสือเดินทางธรรมดาหนังสือเดินทางข้าราชการ หนังสือเดินทางนักการทูต เป็นต้น ในบางประเทศ หากผู้เดินทางถือพาสปอร์ตนักการทูตก็สามารถเดินทางเข้าประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกันเฉพาะทางการทูตโดยไม่จำเป็นจะต้องขอวีซ่าในขณะที่ผู้ที่ถือพาสปอร์ตธรรมดาจำเป็นที่จะต้องขอ วีซ่าตามขั้นตอนปกติ เป็นต้น การที่ประเทศไทยและรัสเซียได้ทำข้อตกลงยกเว้นวีซ่าร่วมกันไว้ ไม่ได้หมายถึงการยกเว้นวีซ่าสำหรับทุกประเภท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของการเดินทางนั้นๆ หากท่านเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นที่ไม่ใช่เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว คนไทยยังคงมีความจำเป็นที่จะต้องขอวีซ่าเข้าประเทศรัสเซียอยู่ อาทิ การเข้ามาเพื่อจุดประสงค์ทางการศึกษา หรือการทำงาน เป็นต้น ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียเพื่อจุดประสงค์อื่นๆ นั้น ผู้ขอวีซ่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องยื่นหนังสือเชิญจากองค์กร บริษัท หน่วยงาน หรือบุคคล ประกอบกับเอกสารอื่นๆ ในการขอวีซ่าด้วย ตามรัฐกำหนดแห่งรัฐบาลสหพันธรัฐรัสเซีย ลำดับที่ 1143 ลงวันที่ 1 ตุลาคม 1998 อย่างไรก็ตาม ผู้เดินทางควรตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งที่สถานทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียก่อนออกเดินทางเพื่อจะได้ไม่เกิดปัญหาในภายหลัง 

ประเภทวีซ่ารัสเซีย

ประเภทของวีซ่ารัสเซียที่ใช้ในปัจจุบัน มี 6 ประเภทหลัก ๆ ด้วยกัน ได้แก่

Tourist Visa
Business Visa
Working Visa
Student Visa
Personal Visa
Transit Visa
ในการขอวีซ่าเพื่อเข้ามารัสเซียนั้น ท่านควรกรอกแบบฟอร์มขอวีซ่าตามจุดประสงค์ของการเดินทางจริง เช่น หากท่านเดินทางมาเพื่อการท่องเที่ยว ก็ควรระบุว่า “Tourism” หากท่านต้องการมาเพื่อติดต่อทางธุรกิจ ก็อาจจะระบุว่า
“Business Meetings” หรือ “Seminars” ถ้าหากท่านต้องการวีซ่าประเภท “Personal Visa” ก็ควรกรอกว่า “Visiting Friends” ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งสหพันธรัฐรัสเซีย เลขที่ 114 บทที่ 4 มาตราที่ 26 บัตรเชิญ (Invitation / Visa support) เป็นเอกสารพิเศษที่ออกให้โดยองค์กร บริษัท หรือบุคคล เพื่อเชิญให้บุคคลต่างด้าวเดินทางไปรัสเซียบัตรเชิญดังกล่าวจะเป็นเอกสารที่ทางสถานเอกอัครราชทูตทูตหรือสถานกงสุลรัสเซียจะใช้พิจารณาในการออก วีซ่า และบัตรเชิญสำหรับวีซ่าในแต่ละประเภทก็จะมีลักษณะที่แตกต่างกัน

วีซ่าท่องเที่ยว Tourist Visa

ออกให้กับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียโดยมีจุดประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว จำนวนการเข้า-ออกประเทศของวีซ่าประเภทท่องเที่ยวของรัสเซียนั้นอาจเป็นการเข้าออก 1 ครั้ง หรือ หลายครั้งก็ได้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของผู้เดินทาง
ในการขอวีซ่าประเภทท่องเที่ยวนั้น โดยทั่วไปแล้วผู้ที่ขอวีซ่าจะต้องยื่นบัตรเชิญ ใบจองที่พัก ซึ่งบริษัททัวร์ที่จะออกบัตรเชิญให้ได้นั้นจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้จดทะเบียนไว้กับกระทรวงการต่างประเทศ 
มีรหัสที่ได้รับจากกระทรวงการต่างประเทศ โดยข้อมูลบริษัทเหล่านี้จะต้องปรากฏอยู่ในบัตรเชิญ และเมื่อคุณเดินทางมาถึงรัสเซียแล้ว จำเป็นอย่างยิ่งที่คุณจะต้องทำรีจิสเตอร์ภายใน 3 วันทำการ นับตั้งแต่วันที่เดินทางมาถึง และจะต้องมีรีจิสเตอร์ตลอดช่วงเวลา
ที่คุณอาศัยอยู่ในรัสเซีย

วีซ่าธุรกิจ Business Visa

วีซ่าสำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมารัสเซียเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจ เช่น เข้ามาเพื่อต่อรองทางการค้า เจรจาทางธุรกิจ สัมมนา เข้าร่วมประชุม ฯลฯ วีซ่าประเภทนี้จะอนุญาตให้อยู่ในประเทศได้เป็นเวลานาน และอาจมีการอนุญาตให้เข้าออกประเทศได้หลายรอบ(Multiple Entries) ตามดุลพินิจของประเทศนั้นๆ วีซ่าประเภทนี้จะสามารถใช้อยู่ในรัสเซียได้ตั้งแต่ 1 เดือน ถึง 1 ปี และอาจจะเป็นไปได้ทั้งการเข้าออกหนึ่งครั้งและหลายครั้งในการขอวีซ่าประเภท business visa คุณจำเป็นจะต้องใช้บัตรเชิญเช่นกัน แต่ต้องเป็นบัตรเชิญทางธุรกิจ ที่ออกให้โดยบริษัทหรือองค์กรที่อยู่ในรัสเซียโดยองค์กรเหล่านี้จะส่งข้อมูลของผู้ขอวีซ่าให้กับทางกระทรวง มหาดไทย รัสเซียหรือ Russian Ministry of Internal Affairs กระทรวงมหาดไทยรัสเซียจะทำการพิจารณาเอกสารและจะส่งบัตรเชิญให้กับองค์กร เมื่อองค์กรหรือบริษัทได้รับบัตรเชิญแล้วก็จะทำการติดต่อกับผู้ขอวีซ่าหรือสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ทั้งนี้ในบางกรณีทางกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียอาจจะส่งบัตรเชิญไปที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียโดยตรงเลยก็ได้ ดังนั้นในบางครั้งผู้ขอวีซ่าจึงไม่จำเป็นที่จะต้องมีบัตรเชิญตัวจริงมาแสดงเพียงแต่ต้องทราบหมายเลขบัตรเชิญ (Telex Number) เมื่อเข้ามาทำการขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย

วีซ่าทำงาน Working Visa

วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่มีจุดประสงค์เพื่อมาทำงานในประเทศรัสเซีย เพื่อที่จะได้รับวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอวีซ่าจำเป็นที่จะต้องได้รับบัตรเชิญจากบริษัทผู้จ้างก่อนที่จะเดินทางไปขอวีซ่าที่สถานเอกอัครราชทูตรัสเซียได้ บริษัทผู้จ้างจะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนและเสียภาษีอย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้ลงทะเบียนไว้กับทางการรัสเซียแล้ว ว่ามีสิทธิในการเชิญบุคคลต่างด้าวเข้ามาทำงานระยะเวลาของวีซ่าจะแตกต่างกันไปตามจุดประสงค์ของการเดินทางและลักษณะของวีซ่าอาจเป็นได้ทั้งสำหรับ 1 ครั้ง(Single Entry) สองครั้ง (Double Entry) หรือว่า หลายครั้ง (Multiple Entry)วีซ่าทำงานที่ได้รับจากสถานเอกอัครราชทูตรัสเซีย ท่านจะได้รับวีซ่าที่มีระยะเวลาไม่เกินสามเดือน ทั้งนี้ก็เพื่อให้บริษัทผู้ขอได้ใช้เวลาดังกล่าวไปดำเนินการจดทะเบียนที่กระทรวงมหาดไทยรัสเซีย เมื่อคนงานของตนเดินทางมาถึง และจัดทำวีซ่าใหม่ ประเภทเข้าออกได้หลายรอบ (multiple entry) ตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในสัญญา แต่ทั้งนี้ วีซ่าที่ได้รับจะมีอายุเพียง 1 ปีเมื่อครบกำหนดจะต้องทำการต่ออายุ วีซ่า ปีต่อปี

วีซ่านักเรียน Student Visa
วีซ่าประเภทนี้ออกให้สำหรับผู้ที่ต้องการเข้ามาศึกษาในประเทศรัสเซีย การขอวีซ่าประเภทนี้จำเป็นต้องมีเอกสารยืนยันการรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ผู้ขอวีซ่าต้องการเข้าไปศึกษาเล่าเรียนมาประกอบด้วย ทางสถาบันการศึกษาจะทำหนังสือตอบรับเป็นหนังสือเชิญเพื่อจัดส่งให้กับผู้ขอวีซ่าใช้ดำเนินการขอวีซ่าต่อไปวีซ่าประเภทนี้จะไม่มีกำหนดที่แน่นอน จึงสามารถต่อได้ตลอดเวลา ตราบเท่าที่ผู้ขอวีซ่ายังคงเรียนในสถาน ศึกษานั้นๆ อยู่ แต่ทั้งนี้ผู้ขอวีซ่าจะต้องติดต่อสอบถามที่ฝ่ายบริการนักศึกษาต่างชาติของสถาบันการศึกษาของตนเอง เพื่อที่ทราบหลักการ วิธี และช่วงเวลาที่จะต้องทำการต่อวีซ่า

วีซ่าธุระส่วนตัว Personal (Private) Visa
วีซ่าประเภทนี้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางเพื่อมาทำธุระส่วนตัว เช่น เยี่ยมเพื่อน หรือญาติ เป็นต้น วีซ่าธุระส่วนตัวมีระยะเวลา 3 เดือน และสามารถเข้าได้เพียงครั้งเดียว การขอวีซ่าประเภทนี้ผู้ขอจะต้องได้รับบัตรเชิญจากบุคคลที่อาศัยอยู่ในรัสเซียโดยผู้ทำหนังสือเชิญจะต้องเดินทางไปทำด้วยตนเองที่กองตรวจคนเข้าเมืองในเขตท้องที่ของตนเอง

วีซ่าเดินทางผ่าน Transit Visa
วีซ่านี้ออกให้แก่ผู้ที่ประสงค์จะขอเดินทางผ่านประเทศรัสเซีย โดยมีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง เพื่อที่จะทำการเปลี่ยนสนามบินหรือข้ามพรมแดนไปยังประเทศที่สามต่อไป

Credit: thaiembassymoscow

Last Update 25-04-2020 |  Read 2602 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.