ติชมการให้บริการของพนักงาน

เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ใช้บริการ สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเฉพาะเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนการบริการ อาทิเช่น บริการล่าช้า ไม่สุภาพ เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของลูกค้าอย่างเป็นธรรมและมีประสิทธภาพ ตลอดจนนำ ข้อมูลการร้องเรียนมาปรับปรุง หรือพัฒนาด้านมาตรฐานการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพมากขึ้น เพื่อป้องกันปัญหาที่ คาดว่าจะเกิดเป็นปัญหา ไม่ให้เกิดขึ้นอีก กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง


กรุณาเลือกหัวข้อในการติดต่อ :
ร้องเรียน  ชมเชย  ข้อเสนอแนะ

ชื่อ:


อีเมล์:


เบอร์โทรศัพท์:

กรุณาอธิบายรายละเอียดเรื่องร้องเรียน หรือ ข้อเสนอแนะ ด้านล่าง :


ชื่อของพนักงานที่รับผิดชอบ (ถ้าทราบ):


กรุณากรอกรหัสยืนยันในกล่องข้างล่าง: