วีซ่าจีน Visa China กูรูตัวจริง | Thaifly

 วีซ่าจีน,ขอวีซ่าจีน,ยื่นวีซ่า,บริการรับทำวีซ่าจีน,รับทำวีซ่าจีน,บริการรับยื่นวิซ่า,รับทำวีซ่าจีน,รับยื่นวิซ่า,จองวิซ่า ​​

วิซ่าจีน | รับทำวิซ่าจีน | China Visa

วีซ่าจีน  รับทำวีซ่าจีน บริการยื่นวีซ่าจีน ( China Visa ) การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าจีน ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตจีน และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าจีน ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าจีน นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศจีน ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าจีน

เอกสารการใช้การขอยื่น วีซ่าจีน

 • พาสพอร์ตที่ต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันแรกที่จะเดินทางไปถึงประเทศจีน และมีหน้าพาสพอร์ตเปล่าๆเหลือไว้อย่างน้อย 2 หน้า ควรทำสำเนาไว้หน้าพาสพอร์ตไว้ด้วย
 •  แบบฟอร์มขอ วีซ่าจีน ดาวน์โหลดและกรอกไปก่อนล่วงหน้าจะได้ไม่เสียเวลาตอนไปยื่นค่ะ
 •  สำเนา passport พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 •  กรณีเคยได้ วีซ่าจีน มาก่อน ต้องสำเนาหน้า visa ที่เคยได้รับพร้อมเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
 •  เอกสารจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งขาไปและขากลับ
 •  เอกสารการจองโรงแรม หรือ ทัวร์จีน 
 •  ภาพถ่าย  ขนาด 33 มม. x  44มม. จำนวน 2 ใบ ตามข้างล่างนี้เลย 

 

  

วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ยื่นวีซ่า บริการรับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน บริการรับยื่นวิซ่า รับทำวีซ่าจีน  รับยื่นวิซ่า จองวิซ่า

 

ตัวอย่างแบบฟอร์ม วีซ่าจีน

 

วีซ่าจีน ขอวีซ่าจีน ยื่นวีซ่า บริการรับทำวีซ่าจีน รับทำวีซ่าจีน บริการรับยื่นวิซ่า รับทำวีซ่าจีน  รับยื่นวิซ่า จองวิซ่า

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ ขอวีซ่าจีน

 •  แบบทั่วไป :ใช้เวลาทำการประมาณ 4 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด )
 •  แบบเร่งด่วน:ใช้เวลาทำการประมาณ 2 วันทำการ(กรณีที่เอกสารครบสมบูรณ์ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด)
 • (สำหรับการยื่นคำร้องกรณีพิเศษ กรุณาสอบถามที่ศูนย์ ทำวีซ่าจีน ด้วยตัวเอง)

ข้อควรระวัง : ยื่นคำร้องแบบเร่งด่วนจะเปิดให้บริการช่วงเช้าถึงเวลา 11.00 น. และรับคืนเอกสารในช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 15.30 น. ของวันถัดไป

ประเภทคุณสมบัติของ วีซ่าจีน

 • C เจ้าหน้าที่ของการรถไฟ สายการบินและลูกเรือที่ปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศบนเครื่องบิน บนเรือและการขนส่งทางอากาศ  ตลอดจนครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ติดตามไปด้วย รวมทั้ง พนักงานขับขี่ยานพาหนะที่ปฏิบัติหน้าที่ขนส่งทางถนนระหว่างประเทศ
 • Dชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้มาตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน
 • Fชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้  เยี่ยมเยือนทางด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี หรือทำการวิจัย
 • Gชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สามโดยผ่านประเทศจีน
 • J1นักข่าวต่างชาติประจำสำนักข่าวจีนที่พำนักระยะยาวในประเทศจีน (พำนักนานกว่า 180 วัน)
 • J2นักข่าวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำข่าวระยะสั้น (พำนักไม่เกิน 180 วัน)
 • Lชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อการท่องเที่ยว
 • M ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อติดต่อธุรกิจการค้า
 • Q1สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย หลานปู่ย่า-ตายาย  รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของประชาชนจีน และสมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานของปู่ย่า-ตายาย รวมทั้ง บิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรในประเทศจีน ที่ประสงค์เดินทางเข้าไปพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ตลอดจนชาวต่างชาติที่ยื่นขอวีซ่าเข้าไปพำนักในประเทศจีนเนื่องจากได้รับมอบหมายให้เป็นผู้อุปการะเด็ก
 • Q2ญาติของชาวจีนที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวจีนที่พำนักอยู่ในประเทศจีน และญาติของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไปเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรที่ประเทศจีน
 • Rบุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลนและที่ประเทศจีนต้องการอย่างเร่งด่วน
 • S1คู่สมรส บิดา-มารดา บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์ บิดา-มารดาของคู่สมรสของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน) เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนที่ทำงาน ศึกษา เป็นต้น  รวมทั้งบุคคลที่จำเป็นต้องพำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ
 • S2สมาชิกครอบครัว (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่าตายาย  หลานปู่ย่า-ตายาย รวมทั้งบิดา-มารดาของคู่สมรส) ของชาวต่างชาติที่ประสงค์เดินทางเข้าไประยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)  เพื่อเยี่ยมญาติชาวต่างชาติที่ทำงาน  หรือศึกษาอยู่ในประเทศจีน      รวมทั้งชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีนเพื่อจัดการกิจธุระส่วนตัวอื่นๆ
 • X1ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะยาว (เกินกว่า 180 วัน)
 • X2ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อศึกษาระยะสั้น (ไม่เกิน 180 วัน)
 • Z ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อทำงาน

เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าจีน ประเภทอื่นๆ
 

 วีซ่าจีน ประเภท "C"

 • จดหมายรับรองที่ออกโดยบริษัทขนส่งต่างประเทศหรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศจีน

 วีซ่าจีนประเภท "D"

 • หนังสือยืนยันสถานะการพำนักถาวรในประเทศจีนของชาวต่างชาติที่ออกโดยกระทรวงรักษาความสงบภายในของจีน(The Ministry of Public Security of China) ทั้งฉบับจริงและฉบับสำเนาหมายเหตุ :เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "F"

 • จดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 2.  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ สถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3.  ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่  ตราประทับของหน่วยงาน  ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ 

 วีซ่าจีนประเภท "G"

 • ตั๋วเครื่องบิน (ตั๋วรถ/ตั๋วเรือ) แบบต่อเนื่องสำหรับเดินทางเข้าประเทศหรือภูมิภาคที่สาม ซึ่งยืนยันวันที่เดินทางและที่นั่งเรียบร้อยแล้ว 

 วีซ่าจีนประเภท "J1"

 • จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ  กระทรวงการต่างประเทศจีน พร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่ให้ผู้ยื่นขอวีซ่า  ติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีนก่อน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "J2"

 • จดหมายแจ้งวีซ่าที่ออกให้โดยกรมสารสนเทศ กระทรวงการต่างประเทศจีน หรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอำนาจพร้อมหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการที่ออกให้โดยสำนักข่าวหรือสื่อที่นักข่าวประจำอยู่ให้ผู้ยื่นขอวีซ่าติดต่อกองสารสนเทศของสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน เพื่อดำเนินการตามระเบียบให้เรียบร้อย

 วีซ่าจีน ประเภท "L"

เอกสารแสดงแผนการเดินทาง เช่นใบจองตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ใบจองโรงแรม ฯลฯ หรือจดหมายเชิญที่ออกโดยหน่วยงานหรือบุคคลในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

 • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 • ข้อมูลแผนการเดินทางของผู้ได้รับเชิญ : วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศ สถานที่ที่ไปท่องเที่ยว เป็นต้น
 • ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานที่เชิญ หรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ตราประทับของบริษัท ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ

 วีซ่าจีนประเภท "M"

หนังสือรับรองการจัดกิจกรรมทางธุรกิจที่ออกโดยคู่ค้า  หรือบัตรเชิญจากหน่วยงานที่จัดงานแสดงสินค้าในประเทศจีนโดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

 •  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด 
 •  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่เดินทางเข้า-ออกประเทศสถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับหน่วยงานที่เชิญหรือผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย
 •  ข้อมูลของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ : ชื่อหน่วยงานหรือชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ที่อยู่ ตราประทับของบริษัท ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของหน่วยงานหรือบุคคลที่เชิญ เป็นต้น

 วีซ่าจีนประเภท "Q1"

 • หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

1.จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีนโดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้:

         1.1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด 
         1.2  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีน สถานที่ที่พำนักในจีน  ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
         1.3.  ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายเซ็นของผู้เชิญ 

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

3. หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว (ใบทะเบียนสมรส สูติบัตร หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ทั้งต้นฉบับและสำเนา  เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ  (คู่สมรส บิดา - มารดา บุตร คู่สมรสของบุตร พี่-น้อง ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

 • กรณีได้รับมอบอำนาจให้เป็นผู้อุปการะเด็ก   ต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :
 1. หนังสือรับรองการมอบอำนาจให้อุปการะเด็กที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตจีนหรือสถานกงสุลใหญ่จีน หรือหนังสือมอบอำนาจให้อุปการะที่ผ่านการรับรองโดยกระทรวงการต่างประเทศไทยหรือรับรองโดยประเทศจีน
 2. หนังสือเดินทางฉบับจริงพร้อมสำเนาของผู้มอบอำนาจ และหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวของเด็กที่ได้รับการอุปการะ   (เช่นใบทะเบียนสมรส   สูติบัตร   หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีน  หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร)  ระหว่างผู้มอบอำนาจกับเด็กที่ได้รับการอุปการะ
 3.  หนังสือแสดงความยินยอมรับอุปการะเด็ก  พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับอุปการะ
 4.  กรณีบิดา-มารดาเป็นประชาชนจีนทั้งคู่ หรือกรณีบิดา-มารดาของเด็กที่ได้รับการอุปการะ ผู้ใดผู้หนึ่งเป็นประชาชนจีน จะต้องยื่นหลักฐานรับรองการมีถิ่นที่อยู่ในต่างประเทศที่บิดา-มารดา ผู้ถือสัญชาติจีนขณะคลอดบุตรด้วย

หมายเหตุ :เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีน ประเภท "Q2"

 •  จดหมายเชิญจากประชาชนจีน  หรือชาวต่างชาติที่ได้รับอนุมัติให้ตั้งถิ่นฐานถาวรและอาศัยอยู่ในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด 
 2. ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้า-ออกประเทศจีนสถานที่ที่ทำกิจธุระ   ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3. ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ 
 •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนจีนของผู้เชิญ หรือสำเนาหนังสือเดินทางและใบถิ่นที่อยู่ถาวรของชาวต่างชาติ

 วีซ่าจีนประเภท "R"

บุคลากรต่างชาติระดับสูงและผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ขาดแคลน  ซึ่งตรงตามเงื่อนไข และความต้องการในการจ้างที่กำหนดโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของรัฐบาลจีน พร้อมยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบให้เรียบร้อย

 วีซ่าจีนประเภท "S1"  

ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

 • (1) จดหมายเชิญจากชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศจีน โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :
 1.  ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล  เพศ  วันเดือนปีเกิด
 2.  ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่จะเดินทางเข้าประเทศจีนสถานที่ที่พำนัก ระยะเวลาพำนัก  ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ  แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย เป็นต้น
 3.  ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ  หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้  ที่อยู่  ลายมือชื่อของผู้เชิญ 
 • (2) สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของชาวต่างชาติ
 • (3) หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว   (เช่นใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานรักษาความสงบภายในของจีนหรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร) ทั้งต้นฉบับและสำเนา เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส  บิดา-มารดา  บุตรที่อายุไม่ครบ 18 ปีบริบูรณ์  บิดา-มารดาของคู่สมรส)

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อกองงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีน ประเภท "S2"

หากเป็นการเยี่ยมญาติระยะสั้น ให้ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้ :

 •  สำเนาหนังสือเดินทางและใบอนุญาตการมีถิ่นพำนักในประเทศจีนของผู้เชิญ  (หมายถึงชาวต่างชาติที่พำนักอาศัยในประเทศจีนเพื่อการทำงาน การศึกษาหรือเพื่อการอื่น)
 •  จดหมายเชิญจากผู้เชิญ โดยต้องระบุข้อมูลในจดหมายเชิญดังต่อไปนี้ :

1. ข้อมูลส่วนตัวของผู้ได้รับเชิญ : ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด ฯลฯ
2. ข้อมูลกิจธุระของผู้ได้รับเชิญ : วัตถุประสงค์ของการเดินทางไปประเทศจีน วันที่ที่เดินทางเข้า-ออกประเทศจีนสถานที่ที่ทำกิจธุระ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ได้รับเชิญกับผู้เชิญ แหล่งที่มาของค่าใช้จ่าย 
3. ข้อมูลของผู้เชิญ : ชื่อ-นามสกุลของผู้เชิญ หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ ที่อยู่ ลายมือชื่อของผู้เชิญ เป็นต้น

 •  สำเนาหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัว  (เช่น ใบทะเบียนสมรส  สูติบัตร  หนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ออกโดยหน่วยงานความมั่นคงของจีน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวที่ผ่านการรับรองโดยหน่วยงานรับรองเอกสาร) เพื่อรับรองความสัมพันธ์ในครอบครัวระหว่างผู้ยื่นขอวีซ่าและผู้เชิญ (คู่สมรส บิดา-มารดา บุตร  คู่สมรสของบุตร  พี่-น้อง  ปู่ย่า-ตายาย   หลานของปู่ย่า-ตายาย   บิดา-มารดาของคู่สมรส)หากประสงค์เดินทางเข้าประเทศจีนเพื่อกิจธุระส่วนตัว  จะต้องยื่นเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกิจธุระส่วนตัวนั้นๆ ตามที่เจ้าหน้าที่กงสุลร้องขอ

 วีซ่าจีนประเภท "X1"

 •  หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน ทั้งฉบับจริงและสำเนา
 • แบบฟอร์มขอวีซ่านักเรียนต่างชาติในจีน"(JW201 หรือ JW202)  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

หมายเหตุ เมื่อเดินทางถึงประเทศจีนแล้ว  ผู้ถือวีซ่าประเภทนี้ต้องยื่นเรื่องขอพำนักระยะยาวในประเทศจีนต่อหน่วยงานบริหารกำกับดูแลคนเข้า-ออก ในหน่วยงานรักษาความสงบภายในของรัฐบาลท้องถิ่นซึ่งมีระดับไม่ตํ่ากว่าอำเภอภายใน 30 วัน

 วีซ่าจีนประเภท "X2"

 • หนังสือตอบรับการเข้าเรียนที่ออกโดยสถานศึกษาในประเทศจีน  ทั้งฉบับจริงและสำเนา

 วีซ่าจีน ประเภท "Z"

ให้ยื่นเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ :

 •  "ใบอนุญาตประกอบอาชีพสำหรับชาวต่างชาติ"และ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยองค์กรทรัพยากรมนุษย์และประกันสังคมของจีน
 • "ใบยืนยันการเชิญผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ"ที่ออกโดยกรมผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศแห่งชาติ และ "จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
 •  "หนังสือรับรองตัวแทนองค์กรประจำแบบถาวร"ขององค์กรต่างประเทศ (ภูมิภาค) ที่ออกโดยหน่วยงานบริหารอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมและ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ"หรือ"จดหมายยืนยันการเชิญ"
 • . หนังสืออนุมัติการจัดแสดงทางศิลปะและวัฒนธรรมเชิงพาณิชย์ที่ออกโดยองค์กรบริหารทางวัฒนธรรม (สำหรับนักแสดงที่มาจัดแสดงในจีนเชิงพาณิชย์เท่านั้น) หรือ"จดหมายเชิญจากหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ" หรือ "จดหมายยืนยันการเชิญ"ที่ออกโดยหน่วยงานกิจการต่างประเทศระดับมณฑล  (เขต / เมือง)
 • "จดหมายเชิญชาวต่างชาติเพื่อทำงานปิโตรเลียมนอกชายฝั่งของสาธารณรัฐประชาชนจีน"ที่ออกโดยบริษัทน้ำมันนอกชายฝั่งแห่งชาติของจีน
วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน และหนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี) โดยเล่มจะต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 3หน้า
 •  รูปถ่ายสี ด้านหลังเป็นสีขาว ขนาด 2นิ้ว จำนวน 1 รูป ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน ห้ามพื้นหลังเป็นสีเลือดหมูหรือแดงเข็มโดยเด็ดขาด
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล, ใบหย่า และ ทะเบียนสมรสต้องเป็นตัวจริงเท่านั้น / สำเนาสูติบัตร          
 •  หนังสือรับรองการทำงาน (ผู้ที่เข้าจีนครั้งแรก และชาวต่างชาติ) 
 •  ใบจองที่พัก/โรงแรม หากพักกับญาติให้ขอเอกสาร ที่ระบุว่าจะมาพักอยู่ด้วย พร้อม หน้า passport ของผู้ที่จะไปพักอยู่ด้วย
 •  ใบจองตั่วเครื่องบิน ตามวันที่เดินทางไปกลับ
 •  สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ เดินทางคนเดียว หรือเดินทางกับผู้อื่นที่มิใช่บิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา-มารดา หรือผู้ปกครอง
 •  สำเนา book bank หน้าแรกและหน้าสุดท้าย ( มียอดเงินคงเหลือมากกว่า 50,000บาท ) *กรณีไม่เคยขอวีซ่าจีน หรือเคยขอวีซ่าแต่เกินกว่า2ปีขึ้นไป
 •  แบบฟอร์มวีซ่า กรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นชื่อ 1 ชุด
วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  (เฉพาะคนไทย) ใช้จดหมายเชิญจากจีน และจดหมายรับรองจากออฟฟิศที่กรุงเทพฯ ยื่นเป็น BUSINESS VISA ได้แต่ชนิดวีซ่าจะได้แค่ SINGLE ENTRY อายุวีซ่า 3 เดือนโดยอยู่ในจีนได้ไม่เกิน 30 วัน สำหรับ DOUBLE ENTRY(เข้า-ออก 2 ครั้ง) ต้องขอเป็น CASE BY CASE และขึ้นอยูกับดุลยพินิจของสถานฑูตว่าจะให้หรือไม่แต่ถ้าเป็น MULTIPLE ENTRY จะต้องมีใบ AUTHORIZATION จากจีนแฟ็กซ์มาเท่านั้นคนต่างชาติ  จะยื่นBUSINESS VISA ได้ต่อเมื่อมีใบ AUTHORISE ตัวจริงส่งมาจากจีน (แฟ็กซ์ใช้ไม่ได้)
 •  รูปถ่าย 2 นิ้วสี 1 รูป (ถ้าเป็นคนอเมริกันใช้ 2 รูป) พื้นหลังต้องไม่ใช่สีเลือดหมู(แดงเข้ม)
 •  ต่างชาติ ต้องใช้ Work Permit ตัวจริงในการยื่นวีซ่าแบบธุรกิจ (วีซ่าท่องเที่ยวไม่ต้องใช้)
 •  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี) 
 •   ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ  1 ชุด ยกเว้นคนอเมริกันใช้  2 ชุด
 •   ใช้เวลาทำการ 4 วัน /ด่วน 2 วัน และด่วน 1 วัน (ไม่รวมวันรับเอกสาร และส่งคืนพาสปอร์ต)
 •  วีซ่านักข่าวมีอายุแค่ 15 วันนับจากวันรับเล่ม (หากยื่นล่วงหน้า ต้องนับด้วยว่าครอบคลุมวันเดินทางหรือไม่)
วีซ่าจีน | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าจีน

 •  หนังสือเดินทางที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันที่เดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้า
 •  รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาว-ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว จำนวน 2 ใบ
 •  ใบคำร้องในการขอวีซ่าที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์
 •  หนังสือตอบรับจากสถาบันการศึกษาในประเทศจีน (Entrance Notice) และ Foreign Student Visa Application Form (JW201 หรือ JW202 ทั้งฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด)
 •  สำเนาใบตรวจร่างกาย พร้อมเอกสารตัวจริง (สำหรับผู้ที่สมัครเรียนตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป)
 •  ในกรณีที่นักเรียนหรือผู้ปกครองเปลี่ยนชื่อและนามสกุล ควรนำใบเปลี่ยนชื่อ/ นามสกุลไปแปลเป็นภาษาอังกฤษและประทับรับรองที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมสำเนา 1 ชุด
   

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวิซ่าจีน

 •  เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ : 09.00 น. - 15.00 น.

 •  เวลารับ : 09.00 น. - 16.00 น.
 •  ราคาขายอยู่ที่ 2,500 บาท/เล่ม ​
 •  การ ทำ วีซ่าจีน ปกติ จะนัดให้มารับ passport ในอีก 4 วันทำการ
 •  วันที่ยื่นเอกสารขอ visa ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมใด ๆ
 •  ประเทศที่มีวีซ่าเข้าจีนแล้ว ไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 14 วัน คือ ญี่ปุ่น, สิงคโปร์, บรูไน
 •  หนังสือเดินทางข้าราชการเล่มสีน้ำเงินไม่ต้องทำวีซ่าอยู่ได้ 30 วันหรือ 60 วันขึ้นอยู่กับต.ม.ที่จีน

 

วิธีการเดินทางไปสถานฑูตจีน

 •  รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT ลงสถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 2 เดินตรงมาเรื่อยๆประมาน 600 เมตร จากนั้นมองหาตึก ททท. (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย) อยู่ทางซ้ายมือ ถัดไปไมเกิน 50 เมตร ท่านจะเห็นตึกธนภูมิอยู่ข้างหน้า
 •  รถไฟฟ้า BTS ลงสถานีนานา ต่อวินมอไซค์ได้ครับ สำหรับผู้ที่รีบหรือไม่อยากเดินไกล เพราะสถานีห่างจากตึกประมาน 1 กิโลเมตร
 •  แอร์พอร์ตลิ้ง สถานีมักกะสัน ห่างจากตึกประมาน 500 เมตร
 •  รถเมล์ สาย 11, 23, 38, 58, 60, 72, 93 และ113
 •  รถยนต์ส่วนตัว สามารถนำรถมาจอดได้ที่ตึกธนภูมิเลยครับ
 •  เรือโดยสาร คลองแสนแสบ ลงท่าเรือนานาเหนือ

 

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly 

 • ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 •  เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
 •  ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
 •  หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
 •  โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 •  กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ 
 •  ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
 •  การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
 •  กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
 •  กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ
 
 

Last Update 14-06-2019 |  Read 3019 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก