ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน AEROFLOT AIRLINES
ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน AEROFLOT AIRLINES

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน AEROFLOT AIRLINES

มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 15 มื้อ
Special Tour
1 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเชเรเมเตียโว-เมืองมอสโคว์ ประเทศรัสเซีย-ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์ (-/-/D)
2 : พระราชวังเครมลิน-โบสถ์อัสสัมชัญ-จัตุรัสแดง-มหาวิหารเซนต์บาซิล-ห้างสรรพสินค้ากุม-ชมโชว์ละครสัตว์ (B/L/D)
3 : มอสโคว์-สนามบินเมอร์มรังส์-เมือง Teliberka-ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING-เมืองเมอร์มรังส์ (B/L/D)
4 : ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้-หมู่บ้านชาวซามิ-กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน-เมืองเมอมังค์-เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน-ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ (B/L/D)
5 : อนุสรณ์สถานอัลโยชา-อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ-เมืองเมอร์มรังส์-บินภายในสู่เมืองมอสโคว์-สถานนีรถไฟใต้ดิน-ถนนอารบัต-ชมโชว์ละครสัตว์ (B/L/D)
6 : ตลาดอิสไมโลโว่-พิพิธภัณฑ์อวกาศรัสเซีย-หอส่งสัญญาณโทรทัศน์ Ostankino Tower-มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์-สนามบินเชเรเมเตียโว (B/L/-)
7 : สนามบินสุวรรณภูมิ-กรุงเทพฯ (-/-/-)
Highlight
เที่ยวรัสเซีย ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน AEROFLOT AIRLINES,ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิลส์,พระราชวังเครมลิน,โบสถ์อัสสัมชัญ,จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล,ห้างสรรพสินค้ากุม,ชมโชว์ละครสัตว์,เมือง Teliberka,ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ AUROLAR HUNTING,เมืองเมอร์มรังส์,ฟาร์มสุนัขไซบีเรียนฮัสกี้,หมู่บ้านชาวซามิ,กวางเรนเดียร์ลากเลื่อน,เมืองเมอมังค์,เรือตัดน้ำแข็งพลังงานนิวเคลียร์เลนิน,ปฏิบัติการล่าแสงเหนือ,อนุสรณ์สถานอัลโยชา,อนุสรณ์สถานเรือดำน้ำ,สถานนีรถไฟใต้ดิน,ถนนอารบัต
ราคาเริ่มต้น : 69,900บาทดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน มหาวิหารเซนต์บาซิล ล่าแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ) [JAN-FEB] 7วัน 5คืน บิน AEROFLOT AIRLINES


รายละเอียดการเดินทาง | ITINERARY

คลิกที่นี่เพื่อ ดูโปรแกรม ทัวร์รัสเซีย-Russia-Tour นี้ ฉบับเต็ม


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2020-01-01 72,900 78,900 72,900 71,900 เช็คที่นั่ง
2020-01-22 69,900 75,900 69,900 68,900 เช็คที่นั่ง
2020-02-05 69,900 75,900 69,900 68,900 เช็คที่นั่ง
2020-02-13 69,900 75,900 69,900 68,900 เช็คที่นั่ง
ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพคเกจทัวร์นี้รวม | Tour Inclusions ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class ไป - กลับพร้อมกรุ๊ป บินตรงกรุงเทพฯ – มอสโคว์ - กรุงเทพฯ สายการบินแอโรฟอท Aeroflot (SU) และตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ เส้นทาง มอสโคว์ - มูร์มันสค์ - มอสโคว์ ชั้นประหยัด ภาษีน้ำมันและภาษีตั๋วทุกชนิด (สงวนสิทธิ์เก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง) ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 30 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด Economy Class บินภายในไป-กลับ มอสโคว-เมอร์มังค์-มอสโคว ค่าระวางน้ำหนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กก.ต่อ 1 ใบกระเป๋าถือขึ้นเครื่อง Hand Carry 7 กก.ต่อ 1 ใบ ค่าที่พักโรงแรมตลอดการเดินทาง ระดับมาตรฐาน (พักห้องละ 2 ท่าน) ค่าอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ, น้ำดื่มบริการบนรถวันละ 1 ขวด/ท่าน ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์นำเที่ยวคนไทย ประกันอุบัติเหตุวงเงิน1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 500,000 บาท
แพคเกจทัวร์นี้ไม่รวม | Tour Exclusions ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มพิเศษ, โทรศัพท์ – โทรสาร, อินเทอร์เน็ต, มินิบาร์, ซักรีด ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบัติภัยทางธรรมชาติ, การประท้วง, การจลาจล ,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้ออกและเข้าเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่เมืองไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความควบคุมของบริษัทฯ ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น, พนักงานขับรถ, หัวหน้าทัวร์ตามระเบียบธรรมเนียม รวมทั้งทริป 60 USD/ ท่าน
เงื่อนไขการจองทัวร์ | Terms & Conditions

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี ไม่มีวีซ่า (Non Visa)ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี วีซ่า (Visa) กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริง ส่วนที่เหลือชำระทันทีที่ผลพิจารณาวีซ่าออก หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ | Document

(สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ก่อนส่งมาเพื่อยืนยันการทำจอง ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางได้ ต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง ไป-กลับของรายการทัวร์ที่ลูกค้าจอง )


* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางไทย (Thai's Passport) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด
* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางต่างด้าว (Foreigner's Passport)ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามระบุในรายการทัวร์ (ถ้ามี) )
* เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง | Cancellation Conditions

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกทุกกรณี,การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการคืนเงินใดๆ ให้เป็นไปตามระบุในรายการทัวร์ที่ลูกค้าจองเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ | Remark

* บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
* กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (Delay) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
* หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
2. กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใดตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
3. สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ความผิดพลาดในข้อ 1อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้วการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองส่วนในกรณีอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆกรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่งที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322
4. สำคัญมาก : ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
5. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,การผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ/พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
6. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว


คำค้น: ทัวร์รัสเซีย, ทัวร์รัสเซียราคาถูก, โปรแกรมทัวร์รัสเซีย, เที่ยวรัสเซีย, บริษัททัวร์รัสเซีย


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพจเกจทัวร์ใกล้เคียง ที่คุณอาจสนใจ

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว่า ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว่า ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (HASHTAG RUSSIA MOSCOW ZAGORSK) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 39,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • พฤศจิกายน 62
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (CIRCUS SUPER RUSSIA) [JAN-MAR] 6วัน 3คืน บิน MAHAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส วิหารเซ็นต์เดอซาร์เวียร์ ชมละครสัตว์ ช้อปปิ้ง (CIRCUS SUPER RUSSIA) [JAN-MAR] 6วัน 3คืน บิน MAHAN AIR


เริ่มต้นที่ 33,888บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 62
 • กุมภาพันธ์ 62
 • มีนาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้ง (EASY-B AURORA RUSSIA) [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน TURKMENISTAN AIRLINES

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ พระราชวังเครมลิน ช้อปปิ้ง (EASY-B AURORA RUSSIA) [JAN-MAR] 6วัน 4คืน บิน TURKMENISTAN AIRLINES


เริ่มต้นที่ 55,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ช้อปปิ้ง (SUPER GRAND AURORA RUSSIA) [JAN-MAR] 8วัน 6คืน บิน TURKMENISTAN AIRLINES

ทัวร์รัสเซีย เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ ล่องเรือตัดน้ำแข็ง ช้อปปิ้ง (SUPER GRAND AURORA RUSSIA) [JAN-MAR] 8วัน 6คืน บิน TURKMENISTAN AIRLINES


เริ่มต้นที่ 63,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 7วัน 5คืน บิน AIR ASTANA

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ล่าแสงเหนือ ยอดเขาสแปร์โรว์ฮิล ช้อปปิ้ง [JAN-MAR] 7วัน 5คืน บิน AIR ASTANA


เริ่มต้นที่ 58,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 62
 • กุมภาพันธ์ 62
 • มีนาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช้อปปิ้ง (SUMMER RIVER CRUISE) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน OMAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส พระราชวังเครมลิน ล่องเรือแม่น้ำมอสโคว์ ช้อปปิ้ง (SUMMER RIVER CRUISE) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน OMAN AIR


เริ่มต้นที่ 33,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • กันยายน 62
 • ตุลาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ ช้อปปิ้ง (BEAUTY OF SNOWFLAKES) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน OMAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน ฟาร์มไซบีเรียนฮัสกี้ ช้อปปิ้ง (BEAUTY OF SNOWFLAKES) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน OMAN AIR


เริ่มต้นที่ 33,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ช้อปปิ้ง [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง ช้อปปิ้ง [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES


เริ่มต้นที่ 64,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (RUSSIA AURORA HUNTING) [DEC] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ พระราชวังเครมลิน จัตุรัสแดง แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (RUSSIA AURORA HUNTING) [DEC] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR


เริ่มต้นที่ 55,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (BW BEAUTIFUL IN RUSSIA MOSCOW-ST.PETERSBURG-MURMANSK) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (BW BEAUTIFUL IN RUSSIA MOSCOW-ST.PETERSBURG-MURMANSK) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 72,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันส์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (BW RUSSIA WINTER IN MURMANSK) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูรมันส์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (BW RUSSIA WINTER IN MURMANSK) [DEC] 6วัน 4คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 66,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง ช้อปปิ้ง (RUSSIA GOLDEN RING) [OCT-NOV] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซาร์กอร์ส มหาวิหารเซนต์ซาเวียร์ จัตุรัสแดง ช้อปปิ้ง (RUSSIA GOLDEN RING) [OCT-NOV] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR


เริ่มต้นที่ 38,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซากอร์ส รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ช้อปปิ้ง (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) [OCT-DEC] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ซากอร์ส รถไฟความเร็วสูง SAPSAN ช้อปปิ้ง (มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก) [OCT-DEC] 8วัน 5คืน บิน MAHAN AIR


เริ่มต้นที่ 39,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชินีแสงเหนือสี) [NOV-DEC] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชินีแสงเหนือสี) [NOV-DEC] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 63,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชินีแสงเหนือสี) [JAN] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ มูร์มันสค์ ตามล่าหาแสงเหนือ ช้อปปิ้ง (เลสโก ราชินีแสงเหนือสี) [JAN] 7วัน 5คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 71,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ กินปูขายักษ์ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์) [DEC] 6วัน 4คืน บิน AEROFLOT

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ กินปูขายักษ์ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์) [DEC] 6วัน 4คืน บิน AEROFLOT


เริ่มต้นที่ 65,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ กินปูขายักษ์ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์) [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน AEROFLOT

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ กินปูขายักษ์ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ รัสเซีย ตามล่าหาแสงเหนือ เมอร์มังค์) [JAN-FEB] 6วัน 4คืน บิน AEROFLOT


เริ่มต้นที่ 66,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • มกราคม 62
 • กุมภาพันธ์ 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ช้อปปิ้ง (เลสโก คุณชายสีลูกกวาด) [AUG-NOV] 6วัน 3คืน บิน ETIHAD AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ ซากอร์ส นิวเยรูซาเรม ช้อปปิ้ง (เลสโก คุณชายสีลูกกวาด) [AUG-NOV] 6วัน 3คืน บิน ETIHAD AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 29,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (RUSSIA AURORA HUNTING) [NOV-DEC] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (RUSSIA AURORA HUNTING) [NOV-DEC] 9วัน 7คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 79,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช้อปปิ้ง (รัสเซีย ON BOARD) [DEC] 8วัน 5คืน บิน AIR CHINA

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ช้อปปิ้ง (รัสเซีย ON BOARD) [DEC] 8วัน 5คืน บิน AIR CHINA


เริ่มต้นที่ 54,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (SIBERIAN HUSKY REINDEER AND AURORA HUNTING) [DEC] 8วัน 5คืน บิน AIR CHINA

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ แสงเหนือ ช้อปปิ้ง (SIBERIAN HUSKY REINDEER AND AURORA HUNTING) [DEC] 8วัน 5คืน บิน AIR CHINA


เริ่มต้นที่ 65,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
 • ธันวาคม 62

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ช้อปปิ้ง (NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA) [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES

ทัวร์รัสเซีย มอสโคว์ เซนต์ปีเตอร์เบิร์ก ช้อปปิ้ง (NORTHERN LIGHTS IN RUSSIA) [DEC] 8วัน 5คืน บิน EMIRATES


เริ่มต้นที่ 65,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

 • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2019 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง