ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA
ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

มาตรฐานโรงแรม : มื้ออาหาร : 11 มื้อ
Special Tour
1 : กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) - ฮานอย (สนามบินนอยไบ) - เมืองลาวไก - ซาปา - Silver Water Fall - Cat Cat Village - ตลาดเมืองซาปา (Love market) - ซาปา (-/L/D)
2 : ซาปา - ยอดเขาฮัมรอง - ฮานอย - ชมทะเลสาบคืนดาบ - ช้อบปิ้งถนน 36 สาย - ฮานอย (B/L/D)
3 : ฮานอย - นิงห์บิงห์ - ล่องเรือฮาลองบก - ถ้ำตำก๊อก - ฮาลอง - ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ (B/L/D)
4 : ฮาลอง - ล่องเรืออ่าวฮาลอง - ถ้ำนางฟ้า - ฮานอย (สนามบินนอยไบ) - กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานดอนเมือง) (B/L/D)
Highlight
เที่ยวเวียดนาม ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA,เที่ยวชมความงดงามของ ซาปา เมืองหลังคาโลกแห่งอินโดจีน,เที่ยวชม หมู่บ้านชาวเขา Cat Cat Village หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ,เที่ยวชม Silver Water Fall น้ำตกสีเงินเป็นน้ำตกที่สวยงามที่สุดในเมืองซาปาไหลจากยอดเขาฟานซีปัน,เที่ยวชมทัศนียภาพทะเลหมอกบน ยอดเขาฮัมรอง,เที่ยวชมเมือง สัมผัสความงามของ ฮาลองบก,ล่องเรือชมมรดกโลกอ่าว ฮาลองเบย์,ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ วัฒนธรรม 1 เดียวในโลก ที่ฮาลอง,ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมืองหลากหลายชนิด ถนน 36 สาย,FREE WIFI ON BUS
ราคาเริ่มต้น : 12,900บาทดูรายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA


รายละเอียดการเดินทาง | ITINERARY

คลิกที่นี่เพื่อ ดูโปรแกรม ทัวร์เวียดนาม-แพคเกจทัวร์เวียดนาม-Vietnam-Tour นี้ ฉบับเต็ม


อัตราค่าบริการแพคเกจทัวร์ (บาท) | Period & Price
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2019-07-12 14,900 18,400 14,900 14,900 ทัวร์เต็ม
2019-08-08 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
2019-08-22 12,900 16,400 12,900 12,900 เช็คที่นั่ง
ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
ทัวร์เวียดนาม-แพคเกจทัวร์เวียดนาม-Vietnam-Tour , ทัวร์ไหว้พระ , ทัวร์วันแม่ , ทัวร์เวียดนาม-สิงหาคม , ทัวร์เวียดนาม-กันยายน , ทัวร์เวียดนาม-ตุลาคม , ทัวร์เวียดนาม-พฤศจิกายน , ทัวร์เวียดนาม-ธันวาคม , ทัวร์เวียดนาม-ซาปา , ทัวร์เวียดนามเหนือ , ทัวร์วันคริสมาสต์ , ทัวร์เวียดนาม-ฮานอย , ทัวร์เวียดนาม-ฮาลอง , ทัวร์เวียดนาม-ช้อปปิ้ง , ทัวร์เวียดนาม-ไหว้พระ , ทัวร์เวียดนาม-4-วัน-3-คืน , ทัวร์เวียดนาม-ล่องเรือ , ทัวร์เวียดนาม-วันแม่ , ทัวร์เวียดนาม-วันพ่อ , ทัวร์เวียดนาม-วันคริสมาสต์ , ทัวร์เวียดนาม-FD-Thai-Air-Asia , ทัวร์บินตรง , ทัวร์ช้อปปิ้ง , ทัวร์พรีเมี่ยม , ทัวร์ตุลาคม , ทัวร์พฤศจิกายน , ทัวร์ธันวาคม , ทัวร์ไม่ต้องขอวีซ่า , ทัวร์ช่างภาพ , Package-Tour-By-FD-Thai-Airasia , ทัวร์เวียดนาม-นิงห์บิงห์ ,
แพคเกจทัวร์นี้รวม | Tour Inclusions ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน [นกสกู๊ต 20 กิโลกรัม / แอร์เอเซียเอกซ์ 20 กิโลกรัม / การบินไทย 30 กิโลกรัม / เจแปนแอร์ไลน์และออลนิปปอน 2 ใบใบละไม่เกิน 23 กิโลกรัม] ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงื่อนไขการจองทัวร์ | Terms & Conditions

* กรุณาสำรองที่นั่ง พร้อมชำระเงินมัดจำค่าทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ ภายในระยะเวลาที่บริษัทกำหนด
* กรุณาชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ )
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี ไม่มีวีซ่า (Non Visa)ส่วนที่เหลือชำระ ก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ ( ไม่นับรวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ ) มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* กรณีเดินทางตามรายการทัวร์ที่มี วีซ่า (Visa) กรณีวีซ่าไม่ผ่านการพิจารณาจากทางสถานฑูต บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่า และ/หรือ ค่าใช้จ่ายตามจริง ส่วนที่เหลือชำระทันทีที่ผลพิจารณาวีซ่าออก หรือก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วันทำการ มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
* การจองทัวร์ / บริการใดๆ จะมีสถานะสมบูรณ์ เมื่อทางบริษัทได้รับ เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ ครบ พร้อม เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์ เท่านั้น มิฉะนั้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองของท่านโดยอัตโนมัติ

เอกสารที่ใช้ประกอบการจองทัวร์ | Document

(สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ก่อนส่งมาเพื่อยืนยันการทำจอง ว่าหมดอายุหรือไม่ เนื่องจากพาสปอร์ตที่ใช้ในการเดินทางได้ ต้องมีอายุเหลืออยู่อย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป นับจากวันเดินทาง ไป-กลับของรายการทัวร์ที่ลูกค้าจอง )


* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางไทย (Thai's Passport) ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด
* สำเนา/ตัวจริง หนังสือเดินทางต่างด้าว (Foreigner's Passport)ที่มีอายุการใช้งานเกิน 6 เดือน นับจากวันที่จะเดินทางล่าสุด / มีสภาพดีไม่ชำรุด ( บริษัทขอสงวนสิทธิ์การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ ตามระบุในรายการทัวร์ (ถ้ามี) )
* เอกสารยืนยันการชำระเงินค่ามัดจำทัวร์ ตามระบุในรายการทัวร์

เงื่อนไขการยกเลิกและเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลง | Cancellation Conditions

* บริษัทขอสงวนสิทธิ์ การยกเลิกทุกกรณี,การเปลี่ยนแปลง และเงื่อนไขการคืนเงินใดๆ ให้เป็นไปตามระบุในรายการทัวร์ที่ลูกค้าจองเท่านั้น

หมายเหตุทัวร์ | Remark

* บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
* กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (Delay) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน
* หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
* ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้ ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
* บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions

ข้อตกลงการซื้อแพคเกจทัวร์กับ Thaifly.com | Other Conditions
ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการซื้อบริการแพคเกจทัวร์ กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

1. กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของ ข้อมูลส่วนตัวของผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน
* ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
* คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
* ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
* เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
2. กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กอยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคา ตั๋วเครื่องบิน ประเภทใดตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
3. สำคัญมาก : โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport)ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณวันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป ความผิดพลาดในข้อ 1อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกตั๋วเครื่องบินทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออก ตั๋วเครื่องบินแล้วการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าวโดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเองส่วนในกรณีอายุการใช้งานหนังสือเดินทาง ( Passport ) ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถดำเนินการใด ๆ แทนท่านทุกกรณี กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯเป็นทีเรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆกรุณาสอบถามพนักงาน Sale Tour Operation และ สามารถสำรองที่นั่งที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 และโทรสาร 02 745 7322
4. สำคัญมาก : ในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ำเงิน)เดินทางกับคณะ บริษัทฯ สงวนสิทธ์ที่จะไม่รับผิดชอบ หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง เพราะโดยปกติเราใช้หนังสือเดินทางบุคคลธรรมดา เล่มสีเลือดหมู
5. บริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนำสัมมนา และการเดินทางที่มีความชำนาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทางทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใ อุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล สงครามการเมือง,การผันผวนของ อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถานเอกอักคราชฑูต รวมถึงผู้มีอำนาจทำการแทนประจำประเทศไทย (โดยไม่จำต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฎิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย
และ/หรือ ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจาก ความประพฤติ/พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฎิบัติตามกฎระเบียบด้านการควบคุมโรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคำนึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสำคัญ
6. ท่านที่จะออกตั๋วภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ายขายก่อนเพื่อขอคำยืนยันว่าทัวร์นั้นๆ ยืนยัน การเดินทาง หากท่านออกตั๋วโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงานแล้วทัวร์นั้นยกเลิก บริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้นได้
7. บริษัทขอสงวนสิทธ์การเปลี่ยนแปลง รายละเอียดการเดินทาง ตามความเหมาะสม และ เงื่อนไขการออกเดินทาง ตามจำนวนผู้โดยสาร ที่บริษัทฯ กำหนด โดยคำนึงถึงประโยชน์ของลูกค้าทุกท่านเป็นสำคัญ **

เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว


คำค้น: ทัวร์เวียดนาม, ทัวร์เวียดนามราคาถูก, โปรแกรมทัวร์เวียดนาม, เที่ยวเวียดนาม, บริษัททัวร์เวียดนาม


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้
แพจเกจทัวร์ใกล้เคียง ที่คุณอาจสนใจ

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA

ทัวร์เวียดนาม ดานัง บานาฮิลล์ ฮอยอัน วัดหลินอึ๋ง นั่งเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-AUG] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 14,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 15,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา นิงห์บิงห์ ฮาลอง ฟานซีปัน น้ำตกสีเงิน ชมโชว์หุ่นกระบอกน้ำ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง (สุดว้าว) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน NOK AIR

ทัวร์เวียดนาม โฮจิมินห์ มุยเน่ ดาลัด นั่งกระเช้าไฟฟ้า พระราชวังฤดูร้อน ช้อปปิ้ง (สุดว้าว) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน NOK AIR


เริ่มต้นที่ 13,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก หวานใจบานาฮิลส์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก หวานใจบานาฮิลส์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 13,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก หวานใจบานาฮิลส์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ล่องเรือกระด้ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก หวานใจบานาฮิลส์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 13,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANOI SAPA FANSIPAN NINHBING) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน นิงห์บิงห์ ล่องเรือ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HANOI SAPA FANSIPAN NINHBING) [MAY-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 15,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง (มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ ฮอยอัน บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีปาร์ค นั่งกระเช้า ล่องเรือมังกร ช้อปปิ้ง (มนต์เสน่ห์แห่งบานาฮิลล์) [AUG-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR


เริ่มต้นที่ 11,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ล่องเรือมังกร นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ ล่องเรือมังกร นั่งกระเช้า ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 13,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 62
  • พฤศจิกายน 62
  • ธันวาคม 62

ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA

ทัวร์เวียดนาม บาน่าฮิลล์ เว้ ดานัง ฮอยอัน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (มหัศจรรย์ บาน่าฮิลล์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI AIR ASIA


เริ่มต้นที่ 12,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย นิงห์บิงห์ ฮาลอง ซาปา อ่าวฮาลองเบย์ ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 17,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม

  • กำหนดการเดินทาง ( สถานะการจองทัวร์ โดยกดวันที่ต้องการเดินทาง)
  • ตุลาคม 62
  • ธันวาคม 62

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สุดสวย บาน่าฮิลส์) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บาน่าฮิลส์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลทโก สุดสวย บาน่าฮิลส์) [JUL-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 11,999บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 11,555บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [AUG-SEP] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 12,555บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (สุดชิว ดินแดนแห่งเทพนิยาย) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 12,555บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม


ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน เว้ บานาฮิลล์ สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค นั่งเรือกระด้ง ช้อปปิ้ง [OCT-DEC] 4วัน 3คืน บิน BANGKOK AIRWAYS


เริ่มต้นที่ 13,900บาท

รายละเอียดเพิ่มเติมมั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2019 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้