Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD CHONGQING SMART DEAL) [FEB-JUN] 3วัน 2คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ฉงชิ่ง – หวู่หลง – OPTION TOUR : ชมโชว์ IMPRESSION WULONG (-/-/D)
Day 2 : หวู่หลง – ฉงชิ่ง OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า – อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน) (B/L/D)
Day 3 : มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก) – พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา – ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย – กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (T-SUD CHONGQING SMART DEAL) [FEB-JUN] 3วัน 2คืน บิน THAI SMILE,ฉงชิ่ง,หวู่หลง,OPTION TOUR,ชมโชว์ IMPRESSION WULONG,ฉงชิ่ง OPTION TOUR : อุทยานเขานางฟ้า,อุทยานแห่งชาติหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์,จุดชมวิวระเบียงแก้ว (รวมรถไฟเล็ก,ลิฟท์,รถอุทยาน),มหาศาลาประชาคม(ชมด้านนอก),พิพิธภัณฑ์เขื่อนสามผา,ช้อปปิ้งถนนคนเดินเจี่ยฟางเป่ย
  มิถุนายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 9,999 12,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-ฉางซา-ฉางเต๋อ (-/-/-)
Day 2 : ฉางเต๋อ-จางเจียเจี้ย-ร้านยางพารา-เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน)-ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า)-ถ้ำประตูสวรรค์ (B/L/D)
Day 3 : สะพานแก้วจางเจียเจี้ย-ถนนคนเดินซีปู้เจีย-จิตรกรรมภาพวาดทราย-ร้านนวดเท้า-ร้านผ้าไหม (B/L/D)
Day 4 : จางเจียเจี้ย-ร้านหยก-ฉางซา-ถนนคนเดินหวงซิงลู่-ฉางซา-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (จางเจียเจี้ย ขนมจีบทะเล ประตูสวรรค์ สะพานแก้วยาวที่สุดในโลก) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,ฉางซา,ฉางเต๋อ,จางเจียเจี้ย,ร้านยางพารา,เขาเทียนเหมินซาน(รวมกระเช้าและรถอุทยาน),ทางเดินกระจก(รวมผ้าหุ้มรองเท้า),ถ้ำประตูสวรรค์,สะพานแก้วจางเจียเจี้ย,ถนนคนเดินซีปู้เจีย,จิตรกรรมภาพวาดทราย,ร้านนวดเท้า,ร้านผ้าไหม,ร้านหยก,ถนนคนเดินหวงซิงลู่,พิสูจน์ความกล้า ท้าทายความเสียว,สะพานแก้วจางเจียเจี้ยที่ยาวที่สุดในโลก,ชมความมหัศจรรย์แห่งขุนเขา,ประตูสวรรค์,ท่องเที่ยวสบาย,นั่งรถวีไอพี,ลิ้มรสเมนูพิเศษ,ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี,ซุปเห็ด
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 14,899 18,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 21,899 25,399 21,899 21,899 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 15,899 19,399 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉางซา – เมืองฉางเต๋อ (-/-/D)
Day 2 : เมืองจางเจียเจี้ย – แกรนด์แคนยอน – สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ) – ถนนคนเดินซีปูเจี่ย – พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย – ร้านใบชา (B/L/D)
Day 3 : ร้านหยก – ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน) – ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก – ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านยาบัวหิมะ (B/L/D)
Day 4 : ร้านยางพารา – เมืองฉางซา – ถนนคนเดินหวงซิงลู่ – สนามบินฉางซา – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย สะพานกระจก ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก เจ้ายุทธจักร) [JUL-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉางซา,เมืองฉางเต๋อ,เมืองจางเจียเจี้ย,แกรนด์แคนยอน,สะพานแก้ว (ราคาทัวร์นี้รวมตั๋วค่าเข้าสะพานแก้ว ไป-กลับ),ถนนคนเดินซีปูเจี่ย,พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย,ร้านใบชา,ร้านหยก,ยอดเขาเทียนเหมินซาน (ราคาทัวร์นี้รวมค่ากระเช้าไฟฟ้า ขึ้นสู่ยอดเขาเทียนเหมินซาน),ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก,ถ้ำประตูสวรรค์ ,ร้านยาบัวหิมะ,ร้านยางพารา,ถนนคนเดินหวงซิงลู่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 14,999 19,998 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 15,999 20,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 21,999 26,998 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 16,999 21,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [AUG-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet (-/L/-)
Day 2 : วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [AUG-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ฮ่องกง,เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet,วิคตรอเรีย พีค,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์,THE PARISIAN MACAO,ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
16 สิงหาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,999 17,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 16,999 20,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 19,999 24,999 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 23,999 28,999 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [MAR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – ฉางซา – เมืองฉางเต๋อ (-/-/-)
Day 2 : เมืองฉางซา - เมืองจางเจียเจี้ย - ยอดเขาเทียนเหมินซาน - ระเบียงแก้ว หรือ ทางเดินกระจก - ถ้ำประตูสวรรค์ – ร้านผลิตภัณฑ์จากยางพารา (B/L/D)
Day 3 : เมืองจางเจียเจี้ย - ร้านหยก - สะพานแก้วแห่งเมืองจางเจียเจี้ย –พิพิธภัณฑ์ภาพวาดทราย - ถนนคนเดินซีปูเจี่ย - ร้านยาบัวหิมะ - ร้านใบชา - ร้านผ้าไหม (B/L/D)
Day 4 : เมืองจางเจียเจี้ย - เมืองฉางซา - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ท่าอากาศยานนานาชาติฉางชา ฮวงหัว เมืองฉางชา ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน - ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉางซา จางเจียเจี้ย เขาอวตาร สะพานแก้ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก สะพานแก้ว) [MAR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,จาง เจีย เจี้ย,เขาอวตาร,ถ้ำประตูสวรรค์,สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร,นั่งกระเช้าชมวิวเส้นทางสู่ประตูสวรรค์เขาเทียนเหมินซาน 1 ใน 4 ภูเขาที่สวยงามที่สุดในประเทศจีน,ล่องเรือ และ ชมแสงสียามค่ำคืน สะพานสายรุ้ง ณ เมืองโบราณ ฟ่งหวง,ชมลำธารแส้ม้าทอง สวนจอมพลเฮ่อหลง,นั่งกระเช้าพิชิต 2 ขุนเขา ขึ้นลิฟต์แก้ว ไป่หลง,ท้าทายความสูงกับระเบียงกระจกผันหลงหยา ล่องเรือแม่น้ำถัวเจียง,แกรนด์แคนยอน ชมสะพานแก้วข้ามหุบเขายาวที่สุดในโลก,ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิง และซีปู้เจีย,พิเศษ อาหารทะเล+ไวน์แดง "บุฟเฟต์ปิ้งย่างเกาหลี และ สุกี้เห็ด"
  มิถุนายน
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 16,999 19,999 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายบุญ) [JUL-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – กระเช้าลอยฟ้านองปิง – พระใหญ่ลันเตา - Citygate Outlets Mall (-/L/D)
Day 2 : วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดหมั่นโหมว - เขา VICTORIA – หาดรีพัลส์เบย์ – ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย - A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ - Avenue of Stars - ฮ่องกง - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง นองปิง ลันเตา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายบุญ) [JUL-DEC] 3วัน 2คืน บิน THAI SMILE,ฮ่องกง,กระเช้าลอยฟ้านองปิง,พระใหญ่ลันเตา,Citygate Outlets Mall,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,วัดหมั่นโหมว,เขา VICTORIA,หาดรีพัลส์เบย์,ช้อปปิ้งย่าน จิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,วัดเจ้าแม่กวนอิมฮองฮำ,Avenue of Stars
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
13,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 13,999 18,999 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 16,999 21,999 16,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 16,999 21,999 16,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,999 18,999 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,999 18,999 13,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 16,999 21,999 16,999 15,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
30 พฤศจิกายน 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 14,999 19,999 14,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานเขานางฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก บัลลังก์มังกร) [DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,อุทยานนางฟ้า (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วรถไฟ และกระดานลื่น), ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ธันวาคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 ธันวาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 27,999 35,998 27,999 27,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พยัคฆ์มังกร) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง อุทยานหลุมฟ้า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก พยัคฆ์มังกร) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ),เมืองฉงชิ่ง,ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก อัศวินมังกร) [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – เมืองฉงชิ่ง (-/-/D)
Day 2 : เมืองอู่หลง – อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว) – จุดชมวิวระเบียงแก้ว – ถนนแปะก๊วย (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ) – เมืองฉงชิ่ง – ตลาดหงหยาต้ง – ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง (B/L/D)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว – ศาลาประชาคม – สนามบินฉงชิ่งเจียงเปย์ – สนามบินสุวรรณภูมิ (กรุงเทพฯ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ฉงชิ่ง อู่หลง ถนนแปะก๊วย ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก อัศวินมังกร) [OCT-NOV] 4วัน 3คืน บิน THAI SMILE,เมืองฉงชิ่ง,เมืองอู่หลง,อุทยานหลุมฟ้า 3 สะพานสวรรค์ (ราคาทัวร์นี้รวมค่าตั๋วลิฟท์แก้ว),จุดชมวิวระเบียงแก้ว,ถนนแปะก๊วย,ถ้ำฝูหยง (ราคาทัวร์นี้รวมค่านั่งกระเช้าไป-กลับ),ตลาดหงหยาต้ง,ล่องเรือแม่น้ำแยงซีเกียง,หมู่บ้านโบราณฉือชี่โข่ว,ศาลาประชาคม
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
17 ตุลาคม 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 19,999 24,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 17,999 22,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 18,999 23,899 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [JAN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – เกาะลันเตา – วัดโป่วหลิน – City gate Outlet (-/L/-)
Day 2 : วิคตรอเรีย พีค – รีพัลส์เบย์ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – A Symphony of Lights (B/L/-)
Day 3 : ฮ่องกง – มาเก๊า – วิหารเซนต์ปอล – เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล– วัดอาม่า – โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์ – THE PARISIAN MACAO – ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวฮ่องกง ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา นองปิง มาเก๊า ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ส้มสายน้ำผึ้ง) [JAN] 3วัน 2คืน บิน THAI AIR ASIA,ฮ่องกง,เกาะลันเตา,วัดโป่วหลิน,City gate Outlet,วิคตรอเรีย พีค,รีพัลส์เบย์,วัดแชกงหมิว,วัดหวังต้าเซียน,ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย,A Symphony of Lights,มาเก๊า,วิหารเซนต์ปอล,เจ้าแม่กวนอิมริมทะเล,วัดอาม่า,โบสถ์เซนต์ฟรานซิส ซาเวียร์,THE PARISIAN MACAO,ไทปาฟู้ดสตรีท ย่านกุนฮา
  มกราคม
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 มกราคม 2563 14,999 18,999 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
10 มกราคม 2563 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 มกราคม 2563 15,999 19,999 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง