Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Malaysia Airlines


ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ (-/L/D)
Day 2 : คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 3 : วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [SEP-OCT] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์,พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว,นอนเก็นติ้ง 1 คืน,คาเมร่อน 1 คืน,ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู,สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์,ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส,จตุรัสเมอเดก้า,สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
6,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กันยายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 6,999 10,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ (-/L/D)
Day 2 : คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 3 : วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [JUL-AUG] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์,พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว,นอนเก็นติ้ง 1 คืน,คาเมร่อน 1 คืน,ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู,สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์,ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส,จตุรัสเมอเดก้า,สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
6,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 6,999 10,499 6,999 6,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 9,555 13,055 9,555 9,555 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 9,555 13,055 9,555 9,555 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 6,999 10,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ (-/L/D)
Day 2 : คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 3 : วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์,พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว,นอนเก็นติ้ง 1 คืน,คาเมร่อน 1 คืน,ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู,สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์,ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส,จตุรัสเมอเดก้า,สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
6,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 6,999 10,499 6,999 6,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
8 ธันวาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 10,500 14,000 10,500 10,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – มะละกา - กัวลาลัมเปอร์ (-/L/D)
Day 2 : กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ – ร้านช้อคโกแลต จาลันอลอร์ (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำบาตู – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – Mitsui Outlet – ปุตราจาย่า - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ของมาเลเซีย,พิเศษ นำท่านชิม เมนูบะกุ๊ดเต๋+บาบ๋า ยาหย่า
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
7,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
30 สิงหาคม 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 7,999 11,499 7,999 7,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ชิมสตรอเบอรี่ ชมดอกลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้ง (MALAYSIA HOT PROMOTION) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-กัวลาลัมเปอร์(สนามบินมาเลเซีย)-คาเมร่อนไฮแลนด์–น้ำตกอีสกันดา (-/-/D)
Day 2 : คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza (B/L/-)
Day 3 : ถ้ำบาตู–ตึกแฝดปิโตรนัส–เมืองใหม่ปุตตราจายา–มัสยิดปุตรา–ช็อปปิ้ง Mitsui Outlet–กัวลาลัมเปอร์ (สนามบินมาเลเซีย)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ชิมสตรอเบอรี่ ชมดอกลาเวนเดอร์ ช้อปปิ้ง (MALAYSIA HOT PROMOTION) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,คาเมร่อนไฮแลนด์,น้ำตกอีสกันดา,สวนสตอรเบอรี่,สวนลาเวนเดอร์,เก็นติ้ง,ห้าง First World Plaza,ถ้ำบาตู,ตึกแฝดปิโตรนัส,เมืองใหม่ปุตตราจายา,มัสยิดปุตรา,ช้อปปิ้ง Mitsui Outlet
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
8,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 9,999 14,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 8,999 13,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [JAN] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสวุวรรณภูมิ – กัวลาลัมเปอร์ – ปุตราจายา – คาเมร่อนไฮแลนด์ (-/L/D)
Day 2 : คาเมร่อนไฮแลนด์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ (B/L/-)
Day 3 : วัดชินสวี - วัดถ้ำบาตู – กัวลาลัมเปอร์ – ช้อปปิ้ง MITSUI OUTLET - กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจายา คาเมร่อน เก็นติ้งไฮแลนด์ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (THE FLASH MALAYSIA) [JAN] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,สัมผัสเมืองแห่งธรรมชาติ คาเมร่อนไฮแลนด์,พักที่โรงแรมระดับมาตรฐาน 3 ดาว,นอนเก็นติ้ง 1 คืน,คาเมร่อน 1 คืน,ชมเมืองใหม่ ปุตราจายา และมัสยิดสีชมพู,สัมผัสเสน่ห์เมืองหลวง กัวลาลัมเปอร์,ถ่ายรูปตึกแฝดเปโตรนาส,จตุรัสเมอเดก้า,สัมผัสบรรยากาศเมืองบนยอดเขา อิสระเล่นคาสิโน ที่ เก็นติ้งไฮแลนด์
  มกราคม
ราคาเริ่มต้น
8,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 มกราคม 2563 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินกัวลาลัมเปอร์ – มะละกา - กัวลาลัมเปอร์ (-/L/D)
Day 2 : กัวลาลัมเปอร์ – เก็นติ้งไฮแลนด์ - กัวลาลัมเปอร์ – ร้านช้อคโกแลต จาลันอลอร์ (B/L/D)
Day 3 : ถ้ำบาตู – ช้อปปิ้งสินค้าพื้นเมือง – Mitsui Outlet – ปุตราจาย่า - สนามบินกัวลาลัมเปอร์ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ ปุตราจาย่า มะละกา เก็นติ้ง ช้อปปิ้ง [NOV-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,ตะลุย 4 เมืองไฮไลท์ของมาเลเซีย,พิเศษ นำท่านชิม เมนูบะกุ๊ดเต๋+บาบ๋า ยาหย่า
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
8,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 8,999 12,499 8,999 8,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง ถ้ำบาตู ช้อปปิ้ง (MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - คาเมร่อน ไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา (-/-/D)
Day 2 : คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza (B/L/-)
Day 3 : ถ้ำบาตู – ตึกแฝดปิโตรนัส - เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet - กรุงเทพ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง ถ้ำบาตู ช้อปปิ้ง (MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด) [OCT-DEC] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี,ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา,ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู,ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ,ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก,อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
9,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 ตุลาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 10,900 15,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
1 พฤศจิกายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 11,900 16,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 11,900 16,400 11,900 11,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง ถ้ำบาตู ช้อปปิ้ง (MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – กัวลาลัมเปอร์ - คาเมร่อน ไฮแลนด์ - น้ำตกอีสกันดา (-/-/D)
Day 2 : คาเมร่อน ไฮแลนด์ - สวนสตอรเบอรี่ – สวนลาเวนเดอร์ – เก็นติ้ง – ห้าง First World Plaza (B/L/-)
Day 3 : ถ้ำบาตู – ตึกแฝดปิโตรนัส - เมืองใหม่ปุตตราจายา – มัสยิดปุตรา - ช้อปปิ้งที่ Mitsui Outlet - กรุงเทพ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวมาเลเซีย ทัวร์มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ คาเมร่อน ไฮแลนด์ ยอดเขาเก็นติ้ง ถ้ำบาตู ช้อปปิ้ง (MALAYSIA CHILL OUT เที่ยวครบ คุ้มสุด) [JUL-SEP] 3วัน 2คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,นำท่านสู่คาเมร่อน ไฮแลนด์ ดินแดนที่อากาศเย็นตลอดปี,ชมมัสยิดปุตรา มัสยิดสีชมพู ตั้งอยู่ริมทะเลสาบปุตรา,ชมถ้ำบาตู (Batu Cave) เป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สืธิ์ของศาสนาฮินดู,ชมยอดเขาเก็นติ้งสถานที่พักตากอากาศอันเลื่องชื่อ,ชมตึกแฝดปิโตรนัสเป็นอาคารแฝดที่สูงที่สุดในโลก,อิสระช้ปปิ้งสินค้าแบรนด์ดัง ที่ลดราคาสูงสุด Mitsui Outlet
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
9,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
2 สิงหาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 10,900 15,400 10,900 10,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 9,900 14,400 9,900 9,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สแตรทฟอร์ด สโตนเฮนจ์ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (UK FULL FREE SUMMER) [MAY-SEP] 7วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (สุวรรณภูมิ) - ลอนดอน (-/-/-)
Day 2 : ลอนดอน - สโตนเฮนจ์(สิ่งมหัศจรรย์ของโลก) - หมู่บ้านลาคอด - เมืองบาธ โรมันบาธ - คาร์ดิฟฟ์ (-/L/D)
Day 3 : คาร์ดิฟฟ์ - ไบบิวรี - เมืองเบอร์ตัน ออน เดอะ วอเตอร์ - เชลเทินแฮล (B/L/D)
Day 4 : เชลเทินแฮม - วิลเลี่ยมเช็คสเปียร์ - อ๊อกฟอร์ด - อาคารไคร้ชเชิร์ทคอลเล็ท - Bicester Village Outlet - ลอนดอน (B/-/-)
Day 5 : อิสระเที่ยวชมลอนดอนตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 6 : ลอนดอน – พระราชวัง Westminster – หอนาฬิกาบิ้กเบน - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - ลอนดอนอาย – จตุรัสทราฟัลก้าร์ - ทาวเวอร์บริดจ์ - สนามบิน (B/L/-)
Day 7 : กรุงเทพ(สุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวอังกฤษ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน สแตรทฟอร์ด สโตนเฮนจ์ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (UK FULL FREE SUMMER) [MAY-SEP] 7วัน 4คืน บิน MALAYSIA AIRLINES,สัมผัสหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกกลุ่มหินสโตนเฮนจ์ (Stonehenge),เข้าชมพิพิธภัณฑ์น้ำแร่ร้อนโรมัน (Roman Bath Museum),ชมบ้านวิลเลี่ยม เช็คสเปียร์ (William Shakespeare),กวีที่มีชื่อเสียงที่สุดของอังกฤษ,เมืองอ๊อกฟอร์ด (Oxford) ชมสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter,ถ่ายรูปกับ ทาวเวอร์บริดจ์ (Tower Bridge) สะพานหอคอย สัญลักษณ์แห่งหนึ่งของกรุงลอนดอน
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
38,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 พฤษภาคม 2562 39,900 47,800 39,900 38,900 ทัวร์เต็ม
18 มิถุนายน 2562 38,900 46,800 38,900 37,900 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 44,900 52,800 44,900 43,900 ทัวร์เต็ม
8 สิงหาคม 2562 46,900 54,800 46,900 45,900 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 38,900 46,800 38,900 37,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 38,900 46,800 38,900 37,900 เช็คที่นั่ง