Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Lufthansa


ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัก เชค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 10วัน 8คืน บิน LUFTHANSA
มื้อ อาหาร : 19 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – มิวนิค – ฟุสเซ่น (-/-/-)
Day 2 : มิวนิค –จัตุรัสมาเรียนพลาสท์ - ฟุสเซ่น (B/L/D)
Day 3 : ฟุสเซ่น – ปราสาทนอยชวานสไตน์ - ซาลส์บวร์ก (B/L/D)
Day 4 : ซาลส์บวร์ก – ฮัลสตัท – ลินซ์ (B/L/D)
Day 5 : ลินซ์ –OUTLET – เวียนนา (B/-/D)
Day 6 : เวียนนา – เมลค์ – เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุนน์ - บราติสลาวา (B/L/-)
Day 7 : บราติสลาวา – ปราก – ปราสาทปราก (B/L/-)
Day 8 : ปราก – เชสกี้ ครุมลอฟ – พัสเซา (B/L/D)
Day 9 : พัสเซา – มิวนิค – สนามบิน (B/-/-)
Day 10 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป เยอรมัน ออสเตรีย สโลวัก เชค ปราสาทนอยชวานสไตน์ ช้อปปิ้ง [JUN-OCT] 10วัน 8คืน บิน LUFTHANSA,เข้าชมความงามของปราสาทนอยชวานสไตน์ (Neuschwanstein Castle) ต้นแบบของปราสาทเจ้าหญิงนิทรา,เต็มอิ่มกับธรรมชาติที่สุดแสนงดงามของฮัลสตัท (Hallstatt) หมู่บ้านมรดกโลกอายุกว่า 4,500 ปี,เข้าชมความยิ่งใหญ่และงดงามของพระราชวังเชินบรุนน์ (Schoenbrunn Palace) แห่งราชวงศ์ฮับสบวร์ก,แวะเมืองมรดกโลกที่ เชสกี้ ครุมลอฟ (Cesky Krumlov) เพชรน้ำงามแห่งโบฮีเมีย,สัมผัสความโรแมนติกที่กรุงปราก (Prague) เมืองหลวงของสาธารณรัฐเช็ก
  มิถุนายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
65,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 มิถุนายน 2562 65,900 83,400 65,900 65,900 ทัวร์เต็ม
1 ตุลาคม 2562 66,900 78,800 66,900 66,900 เช็คที่นั่ง