Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Tiger Air Taiwan


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
12,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี นั่งกระเช้าเมาคง ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ มุ้งมิ้งน่ารัก) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพมหานคร – ท่าอากาศยานดอนเมือง - ท่าอากาศยานนานาชาติเถาหยวน - ไทเป (-/-/-)
Day 2 : ไทเป - ขนมพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - เมืองผิงซี - ปล่อยโคมผิงซี - เมืองโบราณจิ่วเฟิ่นDUTY FREE - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน (B/L/-)
Day 3 : นั่งกระเช้าเมาคง - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้น ชั้น 89) - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชก - ศูนย์สร้อยสุขภาพ - ตลาดกลางคืนย่านซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : วัดหลงซาน - ร้านเครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET MALL - ท่าอากาศยานนานาชาติ - เถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพมหานคร (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี นั่งกระเช้าเมาคง ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (ซุปตาร์ มุ้งมิ้งน่ารัก) [APR-SEP] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,อัศจรรย์ความงดงามของธรรมชาติ ณ อุทยานเหย่หลิ่ว,ถ่ายรูปคู่แลนด์มาร์คไต้หวัน ณ ตึกไทเป 101,นั่งกระเช้าเมาคงใครไม่มาถือว่าพลาด,ชิม ช้อป ชิว ณ ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,เมนูพิเศษ อาหารซีฟู๊ด,เสี่ยวหลงเปา และสุกี้ TAKAO,ฟรี WIFI บนรถ,มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
14,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 เมษายน 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
19 เมษายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
26 เมษายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
24 พฤษภาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
31 พฤษภาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
29 มิถุนายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 พฤษภาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
18 พฤษภาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
22 มิถุนายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
15,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
10 สิงหาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง