Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Air China


ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม ) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ-เซี่ยงไฮ้-เมืองไห่หนิง-เมืองโบราณหยางอาน-วัดเทพแห่งทะเล-สถาบันจินหยง-OPTION-ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น (-/L/D)
Day 2 : ร้านผ้าไหม-ล่องเรือทะเลสาบไท่หู-หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม-อู๋ซี-OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน-รถกอล์ฟ (B/L/D)
Day 3 : อู่ซี-ร้านไข่มุก-ชมวิวทะเลสาบซ่างหู-เซี่ยงไฮ้-ถนนนานกิง-STARBUCK RESERVE ROASTERY-หาดไว่ทาน-OPTION -โชว์กายกรรม ERA (B/L/D)
Day 4 : ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-ร้านนวดเท้ายาบัวหิมะ-ร้านหยก-SHANGHAI VILLAGE–สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน ช้อปปิ้ง (เซี่ยงไฮ้ เจียงหนาน หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม) [JUL-OCT] 5วัน 4คืน บิน AIR CHAINA,เซี่ยงไฮ้,เมืองไห่หนิง,เมืองโบราณหยางอาน,วัดเทพแห่งทะเล,สถาบันจินหยง,OPTION,ชมวิวยามค่ำคืนเมืองโบราณอู่เจิ้น,ร้านผ้าไหม,ล่องเรือทะเลสาบไท่หู,หน้าผาแกะสลักเจ้าแม่กวนอิม,อู๋ซี-OPTION วัดพระใหญ่หลิงซาน,รถกอล์ฟ,อู่ซี,ร้านไข่มุก,ชมวิวทะเลสาบซ่างหู,เซี่ยงไฮ้,ถนนนานกิง,STARBUCK RESERVE ROASTERY,หาดไว่ทาน,OPTION,โชว์กายกรรม ERA,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,ร้านนวดเท้ายาบัวหิมะ,ร้านหยก,SHANGHAI VILLAGE,สนามบินนานาชาติซ่างไห่ผู่ตง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
9,988
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 กรกฎาคม 2562 9,988 13,988 9,988 9,988 ทัวร์เต็ม
19 กรกฎาคม 2562 11,888 15,888 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 12,888 16,888 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,888 15,888 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 10,888 14,888 10,888 10,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 13,888 17,888 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 12,888 16,888 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-ง้อไบ๊-พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ (B/L/D)
Day 3 : ง้อไบ๊-วัดเป้ากั๋ว-เฉิงตู-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหยก-ถนนโบราณจินหลี่ (B/L/D)
Day 4 : เฉิงตู-ผลิตภัณฑ์หมอนโอโซน-วังแพะเขียว-วัดต้าฉือ-ย่านไท่กู๋หลี่ กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ง้อไบ๊ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปข้าวโพด เล่อซาน ง้อไบ๊) [JUL-SEP] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เล่อซาน,ล่องเรือชมหลวงพ่อโต,ง้อไบ๊,พิพิธภัณฑ์พุทธศิลปะ,วัดเป้ากั๋ว,นวดเท้า(บัวหิมะ),ร้านหยก,ถนนโบราณจิ่นหลี่,ร้านหมอนโอโซน,วังแพะเขียว,วัดต้าฉือ,ย่านไท่กู๋หลี่
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
12,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,899 15,899 15,899 15,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดนึ่งดอกไม้จีน มหกรรมพืชสวนโลก) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังกู้กง-ร้านหยก-ถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 3 : ร้านนวดเท้า-งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019 (B/L/D)
Day 4 : ร้านบัวหิมะ-กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน-ร้านผีชิว-ตลาดรัสเซีย (B/L/D)
Day 5 : ร้านหมอนยางพารา-พระราชวังฤดูร้อน-ร้านไข่มุก-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ปักกิ่ง เป็ดนึ่งดอกไม้จีน มหกรรมพืชสวนโลก) [SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังกู้กง,ร้านหยก,ถนนหวังฟูจิ่ง,ร้านนวดเท้า,งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019,ร้านบัวหิมะ,กำแพงเมืองจีนด่านจีหยงกวน,ร้านผีชิว,ตลาดรัสเซีย,ร้านหมอนยางพารา,พระราชวังฤดูร้อน,ร้านไข่มุก
  กันยายน
ราคาเริ่มต้น
15,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 กันยายน 2562 15,899 19,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 15,899 19,899 18,899 18,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน หังโจว ล่องเรือทะเลสาบซีหู ผู่โถวซาน หนานไห่กวนอิม ช้อปปิ้ง [JUN-NOV] 5วัน 4คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หังโจว–หนิงปอ–เกาะผู่โถวซาน–วัดผู้จี้–วัดไผ่ม่วง–วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป–หนานไห่กวนอิม–หนิงปอ (-/L/D)
Day 3 : หนิงปอ–หังโจว–ล่องเรือทะเลสาบซีหู–หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง–ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย (B/L/D)
Day 4 : หังโจว-เซี่ยงไฮ้-ศูนย์หยก–วัดพระหยกขาว–ศูนย์ผ้าไหม–ตลาดเฉินหวังเมี่ยว-หาดไว่ทา-อุโมงเลเซอร์ (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพรจีน–ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา–ถนนนานกิง–Starbucks Roastery Roastery–กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน กุ้ยหลิน ล่องเรือแม่น้ำหลีเจียง ช้อปปิ้ง [JUN-NOV] 5วัน 4คืน บิน AIR CHINA,หังโจว,หนิงปอ,เกาะผู่โถวซาน,วัดผู้จี้,วัดไผ่ม่วง,วัดเจ้าแม่กวนอิมไม่ยอมไป,หนานไห่กวนอิม,ล่องเรือทะเลสาบซีหู,หมู่บ้านใบชาหลงจิ่ง,ถนนโบราณเหอฝั่งเจีย,เซี่ยงไฮ้,ศูนย์หยก,วัดพระหยกขาว,ศูนย์ผ้าไหม,ตลาดเฉินหวังเมี่ยว,หาดไว่ทา,อุโมงเลเซอร์,ศูนย์สมุนไพรจีน,ศูนย์ผลิตภัณฑ์ยางพารา,ถนนนานกิง,Starbucks Roastery Roastery
  มิถุนายน / สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 มิถุนายน 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 ทัวร์เต็ม
14 สิงหาคม 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 17,900 22,400 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 15,900 20,400 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 16,900 21,400 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า) [DEC] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-ภูเขาหิมะซีหลิงซาน(ขึ้นกระเช้า)-เลือกเล่นหิมะหรือสกี-เฉิงตู (B/L/D)
Day 3 : ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านหมอนยางพารา-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
Day 4 : ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์หมีแพนด้า ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน ทัวร์เฉิงตู ขนมเผือกหิมะ ภูเขาหิมะซีหลิง หมีแพนด้า) [DEC] 4วัน 3คืน บิน AIR CHINA,ภูเขาหิมะซีหลิง "เทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออก",เลือกเล่นหิมะหรือสกี,ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่),ถนนคนเดินชุนซีลู่,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,ถนนโบราณจินหลี่
  ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 17,999 20,999 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปรังนก ง้อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน) [NOV-DEC] 6วัน 5คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-ง้อไบ๊-ยอดเขาจินติ่ง-ง้อไบ๊ (B/L/D)
Day 3 : ง้อไบ๊-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโต-เม่าเสี้ยน (B/L/D)
Day 4 : เม่าเสี้ยน-ต๋ากู่ปิงชวน (กระเช้า+รถ)-ตูเจียงเยี่ยน (B/L/D)
Day 5 : ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า(รถแบตตารี่)-ร้านนวดเท้า(บัวหิมะ)-ร้านยางพารา-ร้านผ้าไหม-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
Day 6 : เฉิงตู-ร้านชา-ถนนโบราณจินหลี่-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า ล่องเรือชมหลวงพ่อโต ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์จีน เฉิงตู ซุปรังนก ง้อไบ๊ เล่อซาน ต๋ากู่ปิงชวน) [NOV-DEC] 6วัน 5คืน บิน AIR CHINA,แหล่งมรดกโลกแบบผสม ภูมิทัศน์แห่งเขาเอ๋อเหมยและพระพุทธรูปเล่อชาน,อุทยานสวรรค์ภูผาหิมะการ์เซีย ต๋ากู่ปิงชวน,ถนนโบราณก่อนยุคสามก๊ก ถนนโบราณจิ่นหลี่,ตื่นตาตื่นใจ โชว์เปลี่ยนหน้ากาก
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 พฤศจิกายน 2562 20,899 24,399 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง
19 พฤศจิกายน 2562 20,899 24,399 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง
26 พฤศจิกายน 2562 19,899 23,399 19,899 19,899 เช็คที่นั่ง
5 ธันวาคม 2562 22,899 26,399 22,899 22,899 เช็คที่นั่ง
10 ธันวาคม 2562 21,899 25,399 21,899 21,899 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 20,899 24,399 20,899 20,899 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 23,899 27,399 23,899 23,899 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 23,899 27,399 23,899 23,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง ขนมหม้อตาล งานมหกรรมพืชสวนโลก เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (B/L/D)
Day 3 : งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019 (B/-/-)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง ขนมหม้อตาล งานมหกรรมพืชสวนโลก เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น) [JUN-SEP] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ เป็นด่านที่ได้รับการขนานนามว่า “The best of great wall in China”,เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น,งานแสดงพืชสวนโลก EXPO BEIJING 2019,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังโบราณกู้กง,ถนนโบราณเฉียนเหมิน,กายกรรมปักกิ่ง,องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า,ตลาดรัสเซีย
  มิถุนายน / กรกฎาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
22,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 มิถุนายน 2562 22,999 27,499 22,999 22,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 23,999 28,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
4 กันยายน 2562 23,999 28,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 23,999 28,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป) [COT-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-ปักกิ่ง-เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น-กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ (รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน (B/L/D)
Day 3 : พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษแถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML)-หมู่บ้านยุโรป-วัดลามะ-ถนนหวังฟูจิ่ง (B/L/D)
Day 4 : จัตุรัสเทียนอันเหมิน-พระราชวังโบราณกู้กง-ถนนโบราณเฉียนเหมิน-กายกรรมปักกิ่ง (B/L/D)
Day 5 : องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า-ตลาดรัสเซีย-ปักกิ่ง-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน จัตุรัสเทียนอันเหมิน ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์ปักกิ่ง ขนมฝรั่งกุฎีจีน เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง หมู่บ้านยุโรป) [COT-DEC] 5วัน 3คืน บิน AIR CHINA,เมืองโบราณกู๋เป่ยสุ่ยเจิ้น,กำแพงเมืองจีนด่านซือหม่าไถ(รวมค่ากระเช้าขึ้น-ลง) ชมวิวกำแพงเมืองจีนและเมืองโบราณยามค่ำคืน,พิพิธภัณฑ์ไวน์แดง พิเศษ แถมฟรีบรั่นดี ท่านละ 1ขวด (ปริมาณ 100 ML),หมู่บ้านยุโรป,วัดลามะ,ถนนหวังฟูจิ่ง,จัตุรัสเทียนอันเหมิน,พระราชวังโบราณกู้กง,ถนนโบราณเฉียนเหมิน,กายกรรมปักกิ่ง,องค์เจ้าแม่กวนอิมกู๋ถ่า,ตลาดรัสเซีย
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
25,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 ตุลาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 25,999 30,499 25,999 25,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู) [OCT-NOV] 6วัน 5คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-เฉิงตู (-/-/-)
Day 2 : เฉิงตู-ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่-ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน-เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รถเวียนในอุทยาน)-โชว์ทิเบต (B/L/D)
Day 4 : จิ่วจ้ายโกว-อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-ตูเจียงเยี่ยน (B/L/D)
Day 5 : ตูเจียงเยี่ยน-เฉิงตู-ศูนย์หมีแพนด้า (รวมรถแบตเตอรี่)-ถนนคนเดินชุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก (B/L/D)
Day 6 : ถนนโบราณจินหลี่-เฉิงตู-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวจีน ทัวร์จีน เฉิงตู จิ่วจ้ายโกว ใบไม้เปลี่ยนสี ช้อปปิ้ง (ทัวร์คุณธรรม ทัวร์จิ่วจ้ายโกว ขนมเหนียว 2 มรดกโลก จิ่วจ้ายโกว หวงหลง หมีแพนด้า เฉิงตู) [OCT-NOV] 6วัน 5คืน บิน AIR CHINA,ชมความงาม 2 มรดกโลกทางธรรมชาติ,ชมช่วงที่สวยที่สุดฤดูใบไม้เปลี่ยนสี,ชมความน่ารักของหมีแพนด้า,โชว์เปลี่ยนหน้ากาก,โชว์ทิเบต,ถนนโบราณจินหลี่,ถนนชุนซีลู่,ลิ้มรสอาหารพิเศษสมุนไพรจีน,ผ่านชมทะเลสาบเตี๋ยซีไห่,ผ่านชมเมืองโบราณซงพาน,เขตอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
28,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 31,999 37,499 31,999 31,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 31,999 37,499 31,999 31,999 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 31,999 37,499 31,999 31,999 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 28,999 34,499 28,999 28,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ก วอชิงตัน ดี.ซี. น้ำตกไนแอการ่า ตึกเอ็มไพร์สเตท ไทม์สแควร์ ช้อปปิ้ง (GOTHAM CITY) [SEP-DEC] 9วัน 6คืน บิน AIR CHINA
มื้อ อาหาร : 18 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : ปักกิ่ง–นิวยอร์ค–ฟิลาเดลเฟีย– วอชิงตัน ดี.ซี. (-/L/D)
Day 3 : วอชิงตัน ดี.ซี.–สถาบันสมิธโซเนียน–แฮริสเบิร์ก (B/L/D)
Day 4 : แฮริสเบิร์ก–HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD–บัฟฟาโร่ (B/L/D)
Day 5 : น้ำตกไนแอการ่า–Old Fort of Niagara-Outlet–บิงแฮมตัน (B/L/D)
Day 6 : บิงแฮมตัน–Woodbury OUTLET–นิวยอร์ก (B/L/D)
Day 7 : อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ–ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตท – ไทม์สแควร์ ( B/L/D)
Day 8 : นครนิวยอร์ก สนามบิน (B/-/-)
Day 9 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
เที่ยวอเมริกา ทัวร์อเมริกา นิวยอร์ค ไทม์สแควร์ วอชิงตัน ดี.ซี. ช้อปปิ้ง GOTHAM CITY AND NIAGARA FALLS [SEP-DEC] 9วัน 6คืน บิน AIR CHINA,นิวยอร์ค,ฟิลาเดลเฟีย,วอชิงตัน ดี.ซี สถาบันสมิธโซเนียน,แฮริสเบิร์ก HERSHEY’S CHOCOLATE WORLD,บัฟฟาโร่,น้ำตกไนแอการ่า,Old Fort of Niagara,Outlet,บิงแฮมตัน,Woodbury OUTLET,นิวยอร์ก อนุสาวรีย์เทพีเสรีภาพ,ขึ้นตึกเอ็มไพร์สเตทไทม์สแควร์
  กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
81,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 กันยายน 2562 81,900 92,800 81,900 81,900 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 81,900 92,800 81,900 81,900 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 81,900 92,800 81,900 81,900 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 81,900 92,800 81,900 81,900 เช็คที่นั่ง