Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผู่หลี่-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง,ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน),พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา,พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
18,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว (B/L/D)
Day 4 : เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องรือสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,สวนผลไม้,ไถจง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้ไถจง,ไทเป,D.I.Y พายสับปะรด,เจียวซี,อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว,โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan,อุทยานเย๋หลิ่ว,ไทเป,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT),MITSUI OUTLET
  สิงหาคม / กันยายน / พฤศจิกายน
18,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
20 สิงหาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน บรรเจิด) [AUG-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินนานาชาติเถาหยวน-เมืองเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา- วัดพระถังซัมจั๋ง- วัดเหวินหวู่–วัดจงไถซานซื่อ- เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง-แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป- ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์ Germanium- Cosmetic shop– ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89) – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-อุทยานเหย่หลิว-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน บรรเจิด) [AUG-NOV] 5วัน 4คืน บิน EVA AIR,เมืองเถาหยวน,เมืองไถจง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,วัดจงไถซานซื่อ,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองไถจง,แช่น้ำแร่ 5 ดาว ส่วนตัวภายในห้องพัก,เมืองไทเป,ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,Cosmetic shop,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,อุทยานเหย่หลิว,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
20,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
15 สิงหาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 20,888 25,688 20,888 20,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถ่ฉาน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถัมซำจั๋ง – วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาหลี่ซัน – ชมป่าสนพันปี – นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน – ร้านชา – เมืองไทจง – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์ (B/L/D)
Day 4 : ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก (B/L/-)
Day 5 : หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น – อุทยานเหย่หลิ่ว – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด อาหลี่ซัน) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ไต้หวัน,เมืองหนานโถว,วัดจงไถ่ฉาน,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถัมซำจั๋ง,วัดเหวินอู่,เมืองเจียอี้,อุทยานอาหลี่ซัน,ชมป่าสนพันปี,นั่งรถไฟโบราณอาหลี่ซัน,ร้านชา,เมืองไทจง,ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์,ไทจง,ไทเป,ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด,ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อาบน้ำแร่ภายในห้องพัก,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ่ว,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89)
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
20,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 สิงหาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 20,900 25,900 20,900 20,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 21,900 26,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ไทเป - ตึกไทเป 101 ( ไม่รวมบัตรขึ้นตึก ) – COSMETIC SHOP หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว – แช่น้ำแร่ในห้องส่วนตัว (-/L/D)
Day 3 : หนานโถว – ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 4 : เมืองเจียอี้ – อุทยานแห่งชาติอาลีซัน – นั่งรถไฟโบราณชมธรรมชาติภายในอุทยาน ชิมชาอู่หลง - เมืองไถจง – ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : ไทเป - ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - DUTY FREE – วัดหลงซานซื่อ ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน - กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน กระดุมทอง สองพู) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชมวิวชั้น 89),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ตลาดซีเหมินติง,ไถจง,หนานโถว,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองจีหลง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,พิเศษ..แช่น้ำแร่ในห้องพักส่วนตัว 1 คืน,เมนูพิเศษ..ปลาประธานาธิบดี,สุกี้ชาบู สไตล์ไต้หวัน,เสี่ยวหลงเปา,สเต็ก+สลัดบาร์,อาหารจีนซีฟู๊ด,ช้อปปิ้ง..ชิม ชานมไข่มุก,ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด,ไถจง,หนานโถว,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ฟงเจี๋ยไนท์มาเก็ต,โดยสายการบินชั้นนำสายการบิน EVA AIR
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
21,600บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
25 กรกฎาคม 2562 22,600 26,600 22,600 21,600 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 21,600 25,600 21,600 20,600 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต-แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด–ศูนย์Germanium-ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก)-ซีเหมินติง (B/L/D)
Day 5 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น-Cosmetic shop-Taipei Fish Market–Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVAเป๊ะปัง) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,แช่น้ำแร่5ดาวส่วนตัวภายในห้องพัก,ร้านขนมพายสับปะรด,ศูนย์Germanium,ตึกไทเป 101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึก),ซีเหมินติง,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,Cosmetic shop,Taipei Fish Market,Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
21,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 21,999 26,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เถาหยวน - หนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – ไทจง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์ (B/L/D)
Day 3 : ไทจง – ไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองฮัวเหลียน (B/L/D)
Day 4 : อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ – นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป – วัดหลงซาน – ช้อปปิ้งซีเหมินติง – อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM – อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) – MITSUI OUTLET – สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (B/L/-D)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด ทาโรโกะ) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ไต้หวัน,เถาหยวน,หนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,วัดเหวินอู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,ไทจง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์,ไทเป,ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองฮัวเหลียน,อุทยานธรรมชาติทาโรโกะ,นั่งรถไฟด่วน TRA สู่เมืองไทเป,วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อาบน้ำแร่ห้องส่วนตัว,ศูนย์สร้อยสุขภาพ GERMANIUM,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),MITSUI OUTLET
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
22,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 22,900 27,900 22,900 22,900 เช็คที่นั่ง
7 ตุลาคม 2562 23,900 28,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 23,900 28,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
10 พฤศจิกายน 2562 23,900 28,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง
25 พฤศจิกายน 2562 23,900 28,900 23,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 12 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ผิงซีปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าปล่อยโคมลอย)-เมืองยีหลานเจียวซี (B/L/D)
Day 5 : นั่งรถไฟสู่เมืองฮัวเหลียน-อุทยานทาโรโกะ-นั่งรถไฟกลับเมืองไทเป-ศูนย์ Germanium-เถาหยวนไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 6 : อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (Taiwan Eva 3 อุทยาน) [JUL-OCT] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR,วัดเสวียนกง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต
  กรกฎาคม / กันยายน / ตุลาคม
24,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 24,999 28,899 24,999 24,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด ตามสไตล์ HIPSTER ทาสแมว) [AUG-NOV] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 14 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ – ไต้หวัน – เดินทางเมืองหนานโถว –วัดเหวินอู่ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดเสวียนกวง – ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน – หมู่บ้านปีศาจซีโถว (นอนในหมู่บ้านปีศาจ) (B/L/D)
Day 3 : ซีโถว – ร้านชา – อุทยานอาหลี่ซัน – นั่งรถไฟโบราณ – เมืองเจียอี้ – หมู่บ้านฮิโนกิ – ตลาดกลางคืน (B/L/D)
Day 4 : เจียอี้ – เดินทางเมืองไทเป – ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain) (B/L/D)
Day 5 : ไทเป - หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village – น้ำตกสือเฟิน – หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น (B/L/D)
Day 6 : ศูนย์สร้อย Germanium Power – ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89 – วัดหลงซาน – ซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ําแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวันเกินคาด ตามสไตล์ HIPSTER ทาสแมว) [AUG-NOV] 6วัน 4คืน บิน EVA AIR,ไต้หวัน,เดินทางเมืองหนานโถว,วัดเหวินอู่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเสวียนกวง,ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเซี่ยงซาน,หมู่บ้านปีศาจซีโถว (นอนในหมู่บ้านปีศาจ),ซีโถว,ร้านชา,อุทยานอาหลี่ซัน,นั่งรถไฟโบราณ,เมืองเจียอี้,หมู่บ้านฮิโนกิ,ตลาดกลางคืน,เจียอี้,เดินทางเมืองไทเป,ช้อปปิ้งเค้กพายสัปปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,จุดชมวิวเมืองไทเปบนภูเขาเซี่ยงซาน (Elephant Mountain),ไทเป,หมู่บ้านแมว Houtong Cat Village,น้ำตกสือเฟิน,หมู่บ้านสือเฟิน ผิงซี,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ศูนย์สร้อย Germanium Power,ตึกไทเป 101 ไม่รวมชมวิวชั้น 89,วัดหลงซาน,ซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
26,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 สิงหาคม 2562 26,900 32,700 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 26,900 32,700 26,900 26,900 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 27,900 33,700 27,900 27,900 เช็คที่นั่ง
14 ตุลาคม 2562 27,900 33,700 27,900 27,900 เช็คที่นั่ง
27 ตุลาคม 2562 27,900 33,700 27,900 27,900 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 27,900 33,700 27,900 27,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค เยอรมัน ช้อปปิ้ง (เลสโก พลูโต) [NOV-DEC] 6วัน 3คืน บิน EVA AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ถนนสายวงแหวน - โรงละครโอเปร่า - อาคารรัฐสภา ออสเตรีย - น้ำพุพัลลัส อะธีน่า - โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์ - พระราชวังเชินบรุนน์ - พระราชวังเบลวีเดียร์ - พระราชวังฮอฟบวร์ค - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น - ถนนคาร์นท์เนอร์ (-/L/-)
Day 3 : เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก - แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน - เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ - ปราสาทครุมลอฟ - ย่านเมืองเก่า - จตุรัสกลางเมือง - ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่ - เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา - โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น (B/-/-)
Day 4 : เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน - เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย - มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก - บ้านเกิดโมสาร์ท - ถนนเก็ตเตรียกาสเซส - เมืองฮัลสตัท - หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท - โบสถ์แพริช - โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท - จัตุรัสกลางเมือง - รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้ - เมืองลินซ์ - จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์ - อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์ - มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์ (B/-/D)
Day 5 : เมืองลินซ์ - เมืองเวียนนา - แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ - ท่าอากาศยานนานาชาติเวียนนา เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (B/-/-)
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวยุโรป ทัวร์ยุโรป ออสเตรีย เชค เยอรมัน ช้อปปิ้ง (เลสโก พลูโต) [NOV-DEC] 6วัน 3คืน บิน EVA AIRWAYS,เมืองเวียนนา ประเทศออสเตรีย,ถนนสายวงแหวน,โรงละครโอเปร่า,อาคารรัฐสภา ออสเตรีย,น้ำพุพัลลัส อะธีน่า,โบสถ์เซนต์ ชาร์ลส์,พระราชวังเชินบรุนน์,พระราชวังเบลวีเดียร์,พระราชวังฮอฟบวร์ค,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,ถนนคาร์นท์เนอร์,เมืองเชสเก้ บูเดโจวิซ ประเทศสาธารณรัฐเช็ก,แท่นน้ำพุอันศักดิ์สิทธิ์แห่งเฮลเดน แซมซัน,เมืองเชสกี้ ครุมลอฟ,ปราสาทครุมลอฟ,ย่านเมืองเก่า,จตุรัสกลางเมือง,ศาลาว่าการเมืองอันเก่าแก่,เมืองพัสเซา ประเทศเยอรมัน,ป้อมปราการแห่งเมืองพัสเซา,โบสถ์เซนต์ สตีเฟ่น,เมืองซาลซ์บูร์ก ประเทศออสเตรีย,มหาวิหารแห่งเมืองซาลซ์บูร์ก,บ้านเกิดโมสาร์ท,ถนนเก็ตเตรียกาสเซส,เมืองฮัลสตัท,หมู่บ้านมรดกโลก ฮัลสตัท,โบสถ์แพริช,โบสถ์ประจำเมืองฮัลสตัท,จัตุรัสกลางเมือง,รูปปั้นโฮลี่ทรินิตี้,เมืองลินซ์,จัตุรัสเฮาพท์ พลัทซ์,อาคารรัฐสภาประจำเมืองลินซ์,มหาวิหารแห่งเมืองลินซ์,แม็คอาร์เธอร์เกลน ดีไซน์เนอร์ เอาท์เลท พาร์นดอร์ฟ
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
39,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 พฤศจิกายน 2562 39,999 47,998 39,999 39,999 เช็คที่นั่ง
21 ธันวาคม 2562 42,999 53,998 42,999 42,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 45,999 56,998 45,999 45,999 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 49,999 60,998 49,999 49,999 เช็คที่นั่ง