Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ต่างประเทศ โดยสายการบิน Royal Brunei Airlines


ทัวร์บรูไน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต ช้อปปิ้ง (บรูไน Impression นครแห่งสันติสุข) [JUL-DEC] 3วัน 2คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–บรูไน-ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah-พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia-มัสยิด Omar Ali Saiffuddien-หมู่บ้านกลางน้ำ-ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (B/L/D)
Day 3 : Tamu Market-ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman-พิพิธภัณฑ์ Malay Technology–Brunei’s Arts and Handicraft-Brunei Maritime-ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์-บรูไน-กรุงเทพ (B/L/D)

Highlight
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / ธันวาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
15,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 กรกฎาคม 2562 16,900 20,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 15,900 19,800 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 15,900 19,800 15,900 15,900 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,900 20,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 18,900 23,800 18,900 18,900 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2563 16,900 20,800 16,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์บรูไน บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC BALI) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน ROYAL BRUNEI
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – บรูไน – บาหลี (-/-/-)
Day 2 : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต (B/L/D)
Day 3 : ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ทะเลสาบบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง) – พิเศษ บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน (B/L/D)
Day 4 : บาหลี – บรูไน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (-/-/-)

Highlight
เที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (FANTASTIC BALI) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน ROYAL BRUNEI,บรูไน,บาหลี,วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี),ทะเลสาบบราตัน,วัดอูลันดานู บราตัน,ชมวิวนาขั้นบันได,วัดทานาห์ลอต,ระบำบารองแดนซ์,หมู่บ้านคินตามณี,วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง),พิเศษ บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน,ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,777
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 กรกฎาคม 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 ทัวร์เต็ม
9 กรกฎาคม 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 ทัวร์เต็ม
30 กรกฎาคม 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
27 สิงหาคม 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 16,777 20,277 16,777 15,777 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 17,777 21,277 17,777 16,777 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 17,777 21,277 17,777 16,777 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 19,777 23,277 19,777 18,777 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี ทัวร์2ประเทศ เกาหลี บรูไน มัสยิดทองคำ เกาะนามิ (SPRING SUMMER KOREA BRUNEI) [MAY-SEP] 6วัน 5คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน (-/-/-)
Day 2 : มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (B/L/-)
Day 3 : วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก –โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค – หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง (B/L/-)
Day 6 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน – กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี ทัวร์2ประเทศ เกาหลี บรูไน มัสยิดทองคำ เกาะนามิ (SPRING SUMMER KOREA BRUNEI) [MAY-SEP] 6วัน 5คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE,มัสยิดทองคำ,พระราชวังทองคำ,วัดเจิงดองซา,อินชอน ไชน่าทาวน์,หมู่บ้านเทพนิยาย,เกาะนามิ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,COSMETIC,สมุนไพรโสมเกาหลี,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก,โซลทาวเวอร์,ตลาดทงแดมุน,ศูนย์สมุนไพร RED PINE,ศูนย์สมุนไพรฮ๊อกเกนามู,พระราชวังเคียงบ๊อค,หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก,พลอยอเมทิส,ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
17,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 พฤษภาคม 2562 20,590 30,590 20,590 20,590 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 17,900 26,900 17,900 17,900 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 20,590 30,590 20,590 20,590 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 20,590 30,590 20,590 20,590 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 17,900 26,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 17,900 26,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์บรูไน ชมโรงแรมเอ็มไพร์ บรูไนมิวเซียม ช้อปปิ้ง (BRUNEI TOUR BELONG TO THE KING) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน (-/-/D)
Day 2 : ชมโรงแรม เอ็มไพร์ – และอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย (B/-/-)
Day 3 : สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน – บรูไนมิวเซียม พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน ชมโรงแรมเอ็มไพร์ บรูไนมิวเซียม ช้อปปิ้ง (BRUNEI TOUR BELONG TO THE KING) [JUN-JUL] 3วัน 2คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE,บรูไน,สุเหร่าทองคำ JameAr’ Hassanil Bolkiah Mosque,ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต,ชมความยิ่งใหญ่และความงามภายในโรงแรม The Empire Hotel & Country Club, Brunei,สุเหร่า โอมาร์ อาลี ไซฟูดดิน,บรูไนมิวเซียม,พิพิธภัณฑ์โรยัลเรกกาเลีย
  มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
14 มิถุนายน 2562 19,900 28,900 19,900 19,900 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 21,900 30,900 21,900 21,900 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 21,900 30,900 21,900 21,900 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 21,900 30,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์บรูไน บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BALI FREE BRUNEI) [JUL-DEC] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)-บรูไน – บาหลี (-/-/-)
Day 2 : วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี) – ทะเลสาบบราตัน – วัดอูลันดานู บราตัน – ชมวิวนาขั้นบันได – วัดทานาห์ลอต (B/L/D)
Day 3 : ระบำบารองแดนซ์ – หมู่บ้านคินตามณี – ทะเลสาบบาร์ตูห์ – วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง) – พิเศษ บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน – ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน (B/L/D)
Day 4 : นั่งเรือไปเกาะนูซา ปนีดา – PANTAI KELINKING – PASIH UWUG – KOLAM BIDADARI – พายเรือแคนูที่ TOYAPAKEH (B/L/D)
Day 5 : บาหลี – บรูไน – มัสยิดทองคำ – หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์ – พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน บาหลี ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BALI FREE BRUNEI) [JUL-DEC] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI,บรูไน,บาหลี,วัดทามันอายุน (วัดเม็งวี),ทะเลสาบบราตัน,วัดอูลันดานู บราตัน,ชมวิวนาขั้นบันได,วัดทานาห์ลอต,ระบำบารองแดนซ์,หมู่บ้านคินตามณี,วัดเตียร์ตาอัมฟีล (วัดตัมปะซิริง),พิเศษ บุฟเฟ่ห์ BBQ ที่หาดจิมบารัน,ช้อปปิ้งตลาดปราบเซียน,นั่งเรือไปเกาะนูซา ปนีดา,PANTAI KELINKING,PASIH UWUG,KOLAM BIDADARI,พายเรือแคนูที่ TOYAPAKEH,มัสยิดทองคำ,หมู่บ้านกัมปงไอเยอร์,พิพิธภัณฑ์รอยัลเรกกาเลีย
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 กรกฎาคม 2562 19,900 24,400 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 21,900 26,400 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
9 พฤศจิกายน 2562 20,900 25,400 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 21,900 26,400 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 24,900 31,400 24,900 23,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์เกาหลี ทัวร์2ประเทศ เกาหลี บรูไน มัสยิดทองคำ เกาะนามิ (SPRING SUMMER KOREA BRUNEI) [MAY-SEP] 6วัน 5คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน (-/-/-)
Day 2 : มัสยิดทองคำ – พระราชวังหลังคาทองคำ – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน (B/L/-)
Day 3 : วัดเจิงดองซา – อินชอน ไชน่าทาวน์ – หมู่บ้านเทพนิยาย – เกาะนามิ (B/L/D)
Day 4 : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC – สมุนไพรโสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก –โซลทาวเวอร์ – ตลาดทงแดมุน (B/L/D)
Day 5 : ศูนย์สมุนไพร RED PINE – ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู – พระราชวังเคียงบ๊อค - หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก – พลอยอเมทิส – ดิวตี้ฟรี – ตลาดเมียงดง (B/L/-)
Day 6 : ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ท่าอากาศยานบันดาร์เสรีเบกาวัน - กรุงเทพฯ(สุวรรณภูมิ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวเกาหลี ทัวร์เกาหลี ทัวร์2ประเทศ เกาหลี บรูไน มัสยิดทองคำ เกาะนามิ (SPRING SUMMER KOREA BRUNEI) [MAY-SEP] 6วัน 5คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE,วัดเจิงดองซา,อินชอน ไชน่าทาวน์,หมู่บ้านเทพนิยาย,เกาะนามิ,สวนสนุกเอเวอร์แลนด์,COSMETIC,สมุนไพรโสมเกาหลี,พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + คิมบับ + ชุดฮันบก,โซลทาวเวอร์,ตลาดทงแดมุน,ศูนย์สมุนไพร RED PINE,ศูนย์สมุนไพรฮ๊ฮกเกนามู,พระราชวังเคียงบ๊อค,หมู่บ้านโบราณบุคชอนฮันอก,พลอยอเมทิส,ดิวตี้ฟรี,ตลาดเมียงดง
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
19,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
18 พฤษภาคม 2562 21,900 31,900 21,900 21,900 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 19,900 28,900 19,900 19,900 ทัวร์เต็ม
27 กรกฎาคม 2562 21,900 31,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 21,900 31,900 21,900 21,900 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 19,900 28,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 19,900 28,900 19,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์2ประเทศ อินโดนีเซีย บรูไน ภูเขาไฟคินตามณี มัสยิดทองคำ ช้อปปิ้ง (BALI FREE BRUNEI) [JUL-SEP] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สุวรรณภูมิ –บันดา เสรี เบกาวัน – บาหลี (-/-/-)
Day 2 : ระบำบารองซ์ดานซ์ – บาติก สตูดิโอ – ภูเขาไฟคินตามณี – เทมภัคสิริงค์ – ตลาดปราบเซียน – อูบุด วิลเลจ (B/L/D)
Day 3 : วัดปุรามันอายุนMeng Wi Temple – ปุราอูลันดานูบราดัน – วิหารศักดิ์สิทธิ์ทานาล็อต (B/-/-)
Day 4 : บรูไน – มัสยิด JameAs’r Mosque – พระราชวัง Istana NurulIman Palace – พิพิธภัณฑ์ Isalamic Gallery Royal Regalia – หมู่บ้านกลางน้ำ Kampong Ayer – ชมลิงจมูกยาว – มินิทัชมาฮาล (B/-/D)
Day 5 : บรูไน - กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์อินโดนีเซีย ทัวร์2ประเทศ อินโดนีเซีย บรูไน ภูเขาไฟคินตามณี มัสยิดทองคำ ช้อปปิ้ง (BALI FREE BRUNEI) [JUL-SEP] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINE,ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะประจำชาติ ระบำบารองซ์ดานซ์ กับการละเล่นที่เป็นเสน่ห์เฉพาะตัว,ชมความงามของภูเขาไฟคินตามณี และช็อปปิ้งชิลล์ๆ ที่ หมู่บ้านอูบุด,ชมความงามของวัด เมียง วี กับบรรยากาศที่สุดแสนจะโรแมนติก,ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์ที่ เทมภัคสิริงค์ และ ช้อปปิ้งที่ ตลาดปราบเซียน และชมพระอาทิตย์ตกดินที่วิหารศักดิ์สิทธ์ ทานาล็อท,พิเศษสุดกับดินเนอร์สุดโรแมนติกและอลังการบนชายหาด กับเมนู กุ้งล็อปเตอร์+กุ้งมังกร,ชมมินิทัชมาฮาล Sultan Omar Ali SaifuddienMosqu,ผ่านชมพระราชวังหลังคาทองทำที่สวยงามที่สุดที่ Istana NurulIman,นำชมความยิ่งใหญ่อลังการของมัสยิดทองคำ JameAsrHassanilBolkiah Mosque,ชมวัฒนธรรมความเป็นอยู่ของหมู่บ้านลอยน้ำ Kampong Ayer และชมลิงจมูกยาว
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
22,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 กรกฎาคม 2562 22,888 28,388 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง
6 สิงหาคม 2562 22,888 28,388 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง
20 สิงหาคม 2562 22,888 28,388 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 22,888 28,388 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 22,888 28,388 22,888 21,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์บรูไน ทัวร์2ประเทศ บรูไน ฟิลิปปินส์ พระราชวังสุลต่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL DAY) [OCT-DEC] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (-/-/D)
Day 3 : มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน - มะนิลา (B/L/D)
Day 4 : มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปปิ้งห้าง SM Mall – ชมโชว์พื้นเมือง (B/L/D)
Day 5 : สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน ทัวร์2ประเทศ บรูไน ฟิลิปปินส์ พระราชวังสุลต่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL DAY) [OCT-DEC] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES,Omar Ali Saiffuddien,ล่องเรือชมลิงจมูกยาว,Jame Hassanil Bolkiah,ชมวิวภูเขาตาอัล,อินทรามูรอส,ป้อมซานติอาโก
  ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
22,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
12 ตุลาคม 2562 25,900 32,800 24,900 23,900 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 22,900 29,800 21,900 20,900 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 23,900 30,800 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์บรูไน ทัวร์2ประเทศ บรูไน ฟิลิปปินส์ พระราชวังสุลต่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL DAY) [JUL-SEP] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – บรูไน - ตลาดกาดงไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : Tamu Market - ผ่านชมพระราชวังสุลต่าน Istana Nurul Iman - มัสยิด Omar Ali Saiffuddien - พิพิธภัณฑ์ Royal Regalia - หมู่บ้านกลางน้ำ - ล่องเรือชมลิงจมูกยาว (-/-/D)
Day 3 : มัสยิด Jame Asr Hassanil Bolkiah - พิพิธภัณฑ์ Malay Technology – ช้อปปิ้งยาย่าซันคอมเพล็กซ์ - บรูไน - มะนิลา (B/L/D)
Day 4 : มะนิลา - ตาไกไต – ชมวิวภูเขาตาอัล – Jeepney Factory - ช็อปปิ้งห้าง SM Mall – ชมโชว์พื้นเมือง (B/L/D)
Day 5 : สวนไรซาล – อินทรามูรอส – โบสถ์ซานอะกุสติน – ป้อมปราการซานติอาโก – มะนิลา –กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวบรูไน ทัวร์บรูไน ทัวร์2ประเทศ บรูไน ฟิลิปปินส์ พระราชวังสุลต่าน ล่องเรือชมลิงจมูกยาว ช้อปปิ้ง (BEAUTIFUL DAY) [JUL-SEP] 5วัน 4คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES,Omar Ali Saiffuddien,ล่องเรือชมลิงจมูกยาว,Jame Hassanil Bolkiah,ชมวิวภูเขาตาอัล,อินทรามูรอส,ป้อมซานติอาโก
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
23,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 กรกฎาคม 2562 25,900 32,800 24,900 23,900 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 23,900 30,800 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 23,900 30,800 22,900 21,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน บาธ ซาลิสบัวรี่ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (เลสโก อาร์เทมิส) [JUL-DEC] 6วัน 3คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย - ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานนานาชาติลอนดอน ฮีทโธรว์ เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ - เมืองบาธ - มหาวิหารบาธ - โรงอาบน้ำโรมันโบราณ - เมืองซาลิสบัวรี่ - อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮนจ์ - เมืองลอนดอน (-/-/-)
Day 3 : เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (B/-/-)
Day 4 : เมืองลอนดอน - อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน (B/-/-)
Day 5 : เมืองลอนดอน - จัตุรัสทราฟัลก้าร์ - จัตุรัสรัฐสภา - พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์ - หอนาฬิกาบิ๊กเบน - ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย - พระราชวังบัคกิ้งแฮม - สะพานมิลเลนเนียม - โรงละครโกลบ - หอศิลป์แบงค์ไซด์ - โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน - มหาวิหารเซนต์พอล - ย่านนี
Day 6 : ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน เมืองบันดาร์เสรีเบกาวัน ประเทศบรูไน - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย (-/-/-)

Highlight
เที่ยวอังกฤษ ทัวร์อังกฤษ ลอนดอน บาธ ซาลิสบัวรี่ อิสระท่องเที่ยว ช้อปปิ้ง (เลสโก อาร์เทมิส) [JUL-DEC] 6วัน 3คืน บิน ROYAL BRUNEI AIRLINES,เมืองลอนดอน ประเทศอังกฤษ,เมืองบาธ,มหาวิหารบาธ,โรงอาบน้ำโรมันโบราณ,เมืองซาลิสบัวรี่,อนุสาวรีย์เสาหินสโตนเฮน,อิสระท่องเที่ยว หรือ พักผ่อน ที่เมืองลอนดอน ตามอัธยาศัย แบบเต็มวัน,จัตุรัสทราฟัลก้าร์,จัตุรัสรัฐสภา,พระราชวังเวสท์มินส์เตอร์,หอนาฬิกาบิ๊กเบน,ชิงช้าสวรรค์ลอนดอน อาย,พระราชวังบัคกิ้งแฮม,สะพานมิลเลนเนียม,โรงละครโกลบ,หอศิลป์แบงค์ไซด์,โรงเรียนแห่งเมืองลอนดอน,มหาวิหารเซนต์พอล,ย่านนีลส์ ยาร์ด,ย่านไนซ์บริด,ห้างฮาร์วีย์ นิโคล,ห้างแฮรอดส์
  กรกฎาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
29,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 32,999 41,998 32,999 32,999 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 29,999 38,998 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
5 พฤศจิกายน 2562 29,999 38,998 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 29,999 38,998 29,999 29,999 เช็คที่นั่ง
24 พฤศจิกายน 2562 35,999 44,998 35,999 35,999 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 38,999 47,998 38,999 38,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 38,999 47,998 38,999 38,999 เช็คที่นั่ง
31 ธันวาคม 2562 38,999 47,998 38,999 38,999 เช็คที่นั่ง