ข้อมูลเที่ยวโครเอเชีย : ข้อมูลเที่ยวประเทศโครเอเชีย (Croatia)

ข้อมูลทั่วไปประเทศโครเอเชีย (Croatia)

 

1.ข้อมูลทั่วไปแต่ละประเทศ : เป็นประเทศรูปเสี้ยววงเดือนในยุโรปที่มีอาณาเขตจรดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ยุโรปกลาง และบอลข่าน เมืองหลวงชื่อซาเกร็บ ในประวัติศาสตร์ปัจจุบัน โครเอเชียเคยเป็นสาธารณรัฐในยูโกสลาเวียเดิม แต่ได้รับเอกราชในพ.ศ.                                            2534 และได้สมัครเพื่อเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในอนาคต
2.ธงชาติ
3.ภูมิศาสตร์ ประเทศ : มีภูมิประเทศที่หลากหลาย ทั้งที่ราบกว้างใหญ่ตรงเขตแดนของประเทศฮังการี มีภูเขาเตี้ยๆและที่ราบสูงใกล้ๆกับแนวชายฝั่งทะเลอะเดรียติกและหมู่เกาะต่างๆ
4.แผนที่ประเทศ
5.พื้นที่ประเทศ :  โครเอเชียมีพื้นที่รวมกัน 56,691 ตารางกิโลเมตร ชายฝั่งทะเลยาวราว 1,778 กิโลเมตร  และมีเกาะใหญ่น้อยราว 1,185 เมตร 
6.เมืองหลวงประเทศ : กรุงซาเกร็บ (Zagreb)
7.ศาสนา ประเทศ :  คริสต์นิกายโรมันคาทอลิก 87.8% คริสต์นิกายออเทอร์ด็อกซ์ 4.4% ครินิกายอื่นๆ 0.4% มุสลิม 1.3%
8.ประชากรประเทศ : 4,437,460  คน
9.ช่วงเดือนที่น่าไปที่สุด : -
10.สนามบินในประเทศ : สนามบิน Zagreb 
11.สายการบินที่เดินทางไปประเทศ 20ช่อง :
12.สภาพภูมิอากาศ และฤดูกาลประเทศ : แบบเมดิเตอร์เรเนียนแถบชายฝั่งทะเลเอเดรียติกและภูมิอากาศแบบเทือกเขาบริเวณตอนกลางของประเทศอุณหภูมิโดยเฉลี่ย ๑๔-๒๗ องศาเซลเซียส
13.บริการไปรษณีย์ประเทศ :-
14.บริการโทรศัพท์ในประเทศ : รหัสโทรศัพท์ของประเทศโครเอเชีย +385
15.เวลาประเทศ : เวลาในโครเอเชียช้ากว่าประเทศไทย 5 ชั่วโมง
16.ภาษาที่นิยมใช้ในประเทศ :  โครเอเชียนเป็นภาษาราชการ ภาษาอื่นๆ ที่ใช้พูดกันโดยชนกลุ่มน้อยได้แก่ เซอร์เบียน ฮังกาเรียน อิตาเลียน เยอรมัน อังกฤษ
17.สกุลเงินตราประเทศ : คูน่า (Kuna) 
18.ระบบไฟฟ้าประเทศ : 220-250 โวลต์ ปลั๊กส่วนใหญ่จะเป็นปลั๊กสองหมุดกลม
19.ตัวอย่างปลั๊กไฟและตัวแปลงที่ใช้กับปลั๊กไฟในประเทศ :
20.ฟิล์มและกล้องถ่ายรูปของประเทศ : ควรจัดเตรียมให้เพียงพอ เพราะมีราคาแพง และหาซื้อยาก 
21.ธรรมเนียมการทิปของประเทศ : ตามภัตตาคารหรือโรงแรม ผู้ให้บริการมุ่งหวังที่จะได้รับค่าทิปเป็นการตอบแทนจากผู้ใช้บริการ 
22.อาหารต้องชิมของประเทศ : 1.ไส้กรอก Spek 
                                          2.Kulen ซึ่งเป็นอาหารเฉพาะถิ่น
23.รายการช้อปปิ้งของประเทศ : เสื้อ ปูนปลาสเตอร์ ของใช้ต่างๆๆ แก้ว 
24.สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของประเทศ : 1. วนอุทยานแห่งชาติ ทะเลสาบพลิตวิเซ (Plitvice Lakes National Parks) ซึ่งเกิดขึ้นจากน้ำภูเขามาลา คาเปลา (Mala Kapela) ไหลผ่านหินปูนหลายพันปี ทำให้หินปูนที่ ถูกกัดเซาะไหลไปกองรวมกันเป็น                                                                    ระยะ เกิดเป็นเขื่อนธรรมชาติ มีความสูงลดหลั่นกันลงไปทั้งสิ้น 16 แห่ง 
                                                           2. มหาวิหารเซนต์เจมส์ (Cathedral of St.James) สร้างขึ้นในระหว่างปี ค.ศ. 1431-1535 เป็นสถาปัตยกรรมผสมผสานกันระหว่าง 3 ศิลปกรรม คือ ดาลมาเชีย (ท้องถิ่น) ศิลปะทางเหนือของอิตาลี และ ทุสคานี 
                                                           3.เมืองโบราณดูบรอฟนิค (Dubrovnik) เป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่สวยที่สุดในยุโรป มีฉายาว่าเป็นไข่มุกแห่งทะเลเอเดรียติค เป็นเมืองที่มีอำนาจทางทะเลตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 เป็นต้นมา ควบคุมการเดินเรือในทะเลเอ                                                               เดรียติค และ เมดิเตอร์เรเนียน 
25.สวนสนุกน่าเที่ยว ของประเทศ : - 
26.เที่ยวกับบริษัทนำเที่ยวประเทศ : etravelway
27.เสื้อผ้าที่ควรเตรียมนำไปเที่ยว : ในช่วงเดือนพ.ย.-ก.พ. ควร เตรียมโค้ทหนา เดือนมี.ค. เตรียมโค้ทบาง เดือนเม.ย.-ก.ย. เตรียม สเวตเตอร์ ส่วนเดือนต.ค. เตรียมโค้ทบาง 
28.เทศกาลสำคัญของประเทศ :-
29.การนำเข้าสิ่งของโดยปลอดภาษี : -
30.การขออนุญาติ เข้าชม ดูงานที่ประเทศ :-
31.คำศัพท์น่ารู้ สนทนาภาษา : -
32.หนังสือเดินทางและวีซ่าเข้า : 1. หนังสือเดินทาง(ตัวจริง) ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนพร้อมเล่มเก่า(ถ้ามี) 
                                           2. รูปถ่ายสี หน้าตรงขนาด 2 นิ้ว พื้นขาว ซูม 75% (ซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) 
                                           3. สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด   หรือสำเนาสูติบัตรสำหรับเด็กทีมีอายุต่ำกว่า 15 ปี 
                                           4. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด 
                                           5. สำเนาบัตรใบทะเบียนสมรส (กรณีที่สมรสแล้ว) 
                                           6. กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล แนบสำเนาใบเปลี่ยนชื่อ - นามสกุลด้วย แปลเป็นภาษาอังกฤษ
                                           7. ใบจองตั๋วเครื่องบิน และใบจองโรงแรม
                                           8. ประกันการเดินทางวงเงิน 1,500,000 บาท
                                           9. ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่านละ USD 79 และเงินไทยอีก 1,500 บาท  
                                           10. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า

                                             *** ระยะเวลาในการดำเนินการ 15 วันทำการ***
33.ตรวจคนเข้าเมืองและด่านศุลกากรประเทศ :-
34.แพคเกจทัวร์ประเทศ ราคาถูก แแนะนำ : แพคเกจทัวร์โครเอเชีย 73,900บาท(ผู้ใหญ่)  อุทยานแห่งชาติพลิตวิเซ่-เมืองโทรเกียร์-เมืองสปลิท
                                                                    สปลิท-พระราชวังดิโอคลีเธี่ยน-เมืองดูบรอฟนิค-เมืองนีอุม
                                                                    ล่องเรือชมความงามของท้องทะเลอะเดรียติค-ดูบรอฟนิค-ชมย่านเมืองเก่าOld Town-ขึ้นชมกำแพงเมืองโบราณ
35.ข้อมูลประเทศอื่นๆ :

 

 

Last Update 25-04-2020 |  Read 12330 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

  • แผนกรับจัดกรุ๊ปเหมา
  • Email : incentive@thaifly.com
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง
Thaifly Travel Co., Ltd
589/84 ชั้น 15 อาคารเซ็นทรัลซิตี้ บางนา ถ.บางนาตราด แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260
ติดต่อเรา
T.A.T. Licence No. 11/10471  | Copyright © 1999 - 2021 Thaifly.com. All rights reserved.