Maldives - Fantasy Maldives 3 Days 2 Nights

Maldives  - Fantasy Maldives 3 Days 2 Nights

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Maldives - Fantasy Maldives 3 Days 2 Nights

Code : PACKAGE0016
Highlight
มัลดีฟส์ สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม หาดทราย สายลม แสงแดด สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับการพักผ่อนแบบสุด Exclusive กับกิจกรรมและนันทนาการมากมายหลากหลาย ที่คุณ สามารถเลือกรังสรรค์ให้เหมะสมกับ Life Style ของคุณ พร้อมด้วมัลดีฟส์ สัมผัสธรรมชาติอันงดงาม หาดทราย สายลม แสงแดด สูดอากาศบริสุทธิ์ พร้อมกับการพักผ่อนแบบสุด Exclusive กับกิจกรรมและนันทนาการมากมายหลากหลาย
ราคาเริ่มต้น : 22,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

  • กรุณาเลือก | สายการบิน
  • Bangkok Airways (PG)
    | Price 12,500บาท
  • กรุณาเลือก | จองรีสอร์ทมัลดีฟส์
  • Holiday Inn Condooma Resort
    | Price 17,400บาท

ระบุจำนวน:
Maldives - Fantasy Maldives 3 Days 2 Nights

 

Maldives  - Fantasy Maldives 3 Days 2 Nights

ทัวร์มัลดีฟส์ สบายๆ เส้นทางสวยไม่ซ้ำใคร กินดี  เลือกได้พักที่ ได้อย่างที่ต้องการ เที่ยวพักผ่อนได้ในบรรยากาศโรแมนติก แพคเกจทัวร์มัลดีฟส์ ราคาถูก ท่องเที่ยวมัลดีฟส์ ไปกับเรา แพคเกจมัลดีฟส์ สุดคุ้มเกาะสวรรค์มัลดีฟส์ แพคเกจท่องเที่ยวมัลดีฟส์ เสนอบริการท่องเที่ยวทั่วเกาะมัลดีฟส์หลายรายการ เพื่อให้คุณได้สัมผัสและจดจำ มัลดีฟส์ที่แท้จริง เริ่มจากสำรวจความโรแมนติก วัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ หรือเดินทาง เที่ยวมัลดีฟส์ ทัวร์มัลดีฟส์ ร่วมเดินทางสู่เกาะสวรรค์ ในราคาที่คุณพอใจแน่นอจองเลยวันนี้!  

 

 

 

แพคเกจนี้รวม 

1. ตั๋วเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด กรุงเทพฯ-Male (MLE)-กรุงเทพฯ สายการบินตามที่ท่านเลือก
2. ที่พักตามที่ท่านเลือก


แพคเกจนี้ไม่รวม 

1. อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเกิน ผู้เดินทางต้องเช็คตรงที่สายการบินด้วยตนเอง
2. ค่าทำหนังสือเดินทาง
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. Weekend Surcharge และ Fair Surcharge ของห้องพัก
9.ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน

 

รายละเอียดการเดินทาง

 

วันที่ 1 : กรุงเทพ-มัลดีฟส์

เช็คอินด์ที่เคาร์เตอร์สายการบินพร้อมกับ passport ของผู้เดินทาง โดยเช็คอินด์อย่างน้อย 3 ชั่วโมง ก่อนเครื่องออก

 

วันที่ 2 : อิสระเต็มวัน

พักผ่อนตามอัธยาศัยเต็มวัน

 

วันที่ 3 : มัลดีฟส์-กรุงเทพฯ

12.00น. เช็คเอาท์ห้องพัก ซึ่งท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม  ก่อนเครื่องออก เจ้าหน้าที่จะมารับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรมและส่งท่านที่สนามบินเดินทางกลับ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง มัลดีฟส์ ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


คำค้น: มัลดีฟส์


ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้