Laos - Sabai Dee Luang Prabang

Laos - Sabai Dee Luang Prabang

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Laos - Sabai Dee Luang Prabang

Code : PACKAGE0015
Highlight
แพคเกจ สบายดี หลวงพระบาง! ร่วมสัมผัสเมืองมรดกโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชีย ท่องเที่ยวอย่างอิสระ ไม่ต้องตามใครด้วยแพคเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ที่สามารถเดินทาง ออกได้ทุกวัน เดินทางง่าย ถูก ดี คุ้มค่า คุ้มราคาสุดๆ แล้วท่านจะประทับใจกับวิถีชีวิตที่ เรี
ราคาเริ่มต้น : 9,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Lao Airlines (QV)
  | Price 6,400บาท
 • Thai Airways (TG)
  | Price 7,000บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ ลาว
 • โรงแรม ช้างอินน์ (Chang Inn)
  | Price 3,500บาท
 • โรงแรม หลวงพระบาง ริเวอร์ลอดจ์ 1 (Luang Prabang River Lodge 1)
  | Price 3,500บาท
 • โรงแรม หลวงพระบาง ริเวอร์ลอดจ์ 2 (Luang Prabang River Lodge 2)
  | Price 3,500บาท
 • โรงแรม เดอะ แกรนด์ หลวงพระบาง (The Grand Luang Prabang)
  | Price 4,000บาท
 • บุหราส่าหรี เฮอริเทจ (Burasari Heritage)
  | Price 6,000บาท

ระบุจำนวน:
Laos - Sabai Dee Luang Prabang

แพคเกจเที่ยวลาว Loas - Sabai Dee Luang Prabang

แพคเกจ สบายดี หลวงพระบาง! ร่วมสัมผัสเมืองมรดกโลกที่สำคัญแห่งหนึ่งของเอเชียท่องเที่ยวอย่างอิสระ ไม่ต้องตามใครด้วยแพคเกจตั๋วเครื่องบินพร้อมที่พัก ที่สามารถเดินทางออกได้ทุกวัน เดินทางง่าย ถูก ดี คุ้มค่า คุ้มราคาสุดๆ แล้วท่านจะประทับใจกับวิถีชีวิตที่เรียบง่าย ของชาวพื้นถิ่น ร่วมเดินทางไปกับเราสิคะ จองเลย!!!

 

 

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ ไม่รวมภาษีโดยการบินลาว
2. โรงแรมตามที่คุณเลือกราคาเริ่มต้นที่ 3 วัน 2 คืน
3. อาหารเช้า
4. รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน
5. ท่องเที่ยวแบบอิสระด้วยตนเอง
 

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
2. อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเกิน ผู้เดินทางต้องเช็คตรงที่สายการบินด้วยตนเอง
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และ ค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. Weekend Surcharge และ Fair Surcharge ของห้องพัก
9. ภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมัน

 

รายละเอียด


 วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - หลวงพระบาง

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ มุ่งหน้าสู่ หลวงพระบาง โดยสายการบินลาว

เมื่อเดินทางถึงหลวงพระบางจะมีรถรับท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก

วันที่ 2 : ท่องเที่ยวอิสระ

เชิญทุกท่านท่องเที่ยวอิสระ

วันที่ 3 : หลวงพระบาง - กรุงเทพฯ

นำท่านเดินทางจากโรงแรมที่พักมุ่งหน้าสู่สนามบินหลวงพระบาง

เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้