Vietnam - Heritage Saigon

Vietnam - Heritage Saigon

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Vietnam - Heritage Saigon

Code : PACKAGE0014
Highlight
เที่ยวเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์ เที่ยวเมือง My Tho ลงเรือ Mae Kong Delta ล่องเรือชมทัศนียภาพตามแม่น้ำโขง แวะ Unicorn Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มผึ้ง เชิญทุกท่านลิ้มลองไวน์น้ำผึ้งไวน์ข้าว และ รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่นๆ ที่น่าสนใจ สัมผัสวิถีช
ราคาเริ่มต้น : 9,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Vietnam Airlines (VN)
  | Price 5,900บาท
 • Thai Airways (TG)
  | Price 7,900บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ เวียดนาม
 • ลิเบอร์ตี้ ทรี (Liberty 3)
  | Price 4,000บาท
 • ฮอง ไฮ ลอง เซ้าธ์ (Hoang Hai Long South)
  | Price 4,000บาท
 • เคลลี่ (Kelly )
  | Price 4,000บาท
 • เอลลิแกนท์ ไซงอน (Elegant Saigon)
  | Price 4,000บาท
 • ออสการ์ โฮเต็ล (Oscar Hotel)
  | Price 4,500บาท
 • เวียน ดอง (Vien Dong)
  | Price 4,500บาท
 • แกรนด์ ซิลเวอร์แลนด์ (Grand Silverland)
  | Price 4,500บาท
 • รามานา (Ramana)
  | Price 5,000บาท
 • โกลด์เด้น เซนทรัล (Golden Central)
  | Price 5,000บาท

ระบุจำนวน:
Vietnam - Heritage Saigon

แพคเกจเที่ยวเวียดนาม Vietnam - Heritage Saigon

เที่ยวเวียดนาม เมืองโฮจิมินห์  เที่ยวเมือง My Tho ลงเรือ Mae Kong Delta ล่องเรือชมทัศนียภาพตามแม่น้ำโขง แวะ Unicorn Island ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มผึ้ง เชิญทุกท่านลิ้มลองไวน์น้ำผึ้งไวน์ข้าว และ รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์พื้นเมืองอื่นๆ ที่น่าสนใจ สัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม โดยการลงเรือแจวที่มีเอกลักษณ์คือ ผู้พายเรือจะยืนที่ตอนท้ายของ ลำเรือนำท่านล่องเรือไปตามคลองที่สองข้างทางเป็นต้นมะพร้าว ซึบซับวัฒนธรรมและเรียนรู้ การดำรงชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม จองเลยนะคะ!!  ..

 

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ – กรุงเทพ โดยสายการบินที่ท่านเลือก
2. ค่าที่พักโรงแรมที่ท่านเลือก รวมทั้งสิ้น 2 คืน รวมอาหารเช้า
3. ค่าอาหารครบทุกมื้อตลอดรายการ
4. ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และ รายการทัวร์ตลอดรายการ
5. อัตราค่าเข้าชมสถานที่ที่ระบุไว้ในรายการ
6. มัคคุเทศก์ท้องถิ่น (พูดภาษาอังกฤษ)
 

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าทำหนังสือเดินทาง
2. ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ระบุไว้ในรายการ
3. ทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, ทิปหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย,
พนักงานขับรถ, พนักงานโรงแรม, ร้านอาหาร ฯลฯ
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ที่ไม่ได้ระบุไว้ในโปรแกรม
5. ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
6. กรณีชำระด้วยบัตรเครติดไม่รวมค่าธรรมเนียมบัตรเครดิต 3 %
7. กรณีลูกค้าองค์กร ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
8.
ภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมัน
 

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ -
นครโฮจิมินห์

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ เหิรฟ้าสู่เนครโฮจิมินห์

เดินทางถึงท่าอากาศยาน Tan Son Nhat International Airport รับท่านเดินทางสู่ที่พัก
จากนั้นเชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : ล่องเรือ Mekong Delta - Unicorn Island - ท่องเที่ยวอิสระ

หลังรับประทานอาหารเช้า เวลาประมาณ 07.30 น. ออกเดินทางสู่เมือง My Tho เพื่อลงเรือ
Mae Kong Delta ล่องเรือชมทัศนียภาพตามแม่น้ำโขง จากนั้นนำท่านแวะ Unicorn Island 
ซึ่งเป็นที่ตั้งของฟาร์มผึ้ง เชิญทุกท่านลิ้มลอง ไวน์น้ำผึ้ง ไวน์ข้าว และ รวมทั้งเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
พื้นเมืองอื่นๆ ที่น่าสนใจ

จากนั้นเชิญทุกท่านสัมผัสวิถีชีวิตชาวเวียดนาม โดยการลงเรือแจวที่มีเอกลักษณ์คือ ผู้พายเรือจะ
ยืนที่ตอนท้ายของลำเรือ นำท่านล่องเรือไปตามคลอง ที่สองข้างทางเป็นต้นมะพร้าว ซึบซับ
วัฒนธรรม และ เรียนรู้การดำรงชีวิตประจำวันของชาวเวียดนาม

รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางกลับ นครโฮจิมินห์  เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศรัย


วันที่ 3 : นครโฮจิมินห์ - กรุงเทพฯ

หลังรับประทานอาหารเช้า เชิญพักผ่อนตามอัธยาศัย เมื่อถึงเวลาเดินทางสู่ Tan Son Nhat International Airport

เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

 

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้