Bali Package - Bali Free Style

Bali Package - Bali Free Style

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Bali Package - Bali Free Style

Code : PACKAGE0012
Highlight
ราคา แพคเกจเที่ยวอินโดนีเซีย นี้รวมตั๋วเครื่องบิน ที่พัก รถรับ-ส่ง ซิตี้ทัวร์ หรือตามระบุในรายละเอียด แพคเกจห้องพักบาหลี ห้องพักราคาสุดคุ้มที่เราได้คัดสรรค์มาให้ท่านเลือกและออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้เองแบบอิสระตามใจชอบทั้งดรงแรมที่พัก โปรแกรมทัวร์ และสาย
ราคาเริ่มต้น : 13,800บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Thai Airways (TG)
  | Price 10,900บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ อินโดนิเซีย
 • Ibis style Kuta Circle Hotel
  | Price 2,900บาท
 • Grand Whiz Kuta
  | Price 3,200บาท
 • J Boutique Kuta
  | Price 3,000บาท
 • Wina Holidays
  | Price 3,500บาท
 • Kuta Central Park
  | Price 3,000บาท
 • Bali Rani Kuta
  | Price 3,500บาท
 • Ramayana Resort & Spa
  | Price 3,700บาท
 • Mercure Kuta Bali
  | Price 4,200บาท
 • Kuta Paradiso Hotel
  | Price 3,900บาท
 • The Club Villas Seminyak
  | Price 4,700บาท

ระบุจำนวน:
Bali Package - Bali Free Style

Bali Package - Bali Free Style

แพคเกจทัวร์บาหลี สัมผัสบรรยากาศ ความรู้สึกวิถีชุมชนชาวบาหลีขนานแท้ ที่ไม่ซ้ำแบบใคร ซึมซับวัฒนธรรม ความสวยงามตามครรลองของการดำเนินชีวิตประจำวันกับธรรมชาติ เรียกได้ว่า สร้างความประทับใจทั้งนักเดินทางและผู้คนพื้นถิ่นอย่างลงตัว ไปกับ Bali Romance Package แล้วท่านจะได้ประสบการณ์ชีวิตที่แปลกใหม่ไม่เหมือนใคร "จองด่วนวันนี้"..

 

 

แพคเกจห้องพักบาหลี ห้องพักราคาสุดคุ้มที่เราได้คัดสรรมาให้ ท่านเลือกและออกแบบโปรแกรมท่องเที่ยวได้เองแบบอิสระตามใจชอบทั้งโรงแรมที่ พัก โปรแกรมทัวร์ และสายการบินที่ท่านชื่นชอบ รีบจองด่วน ราคาพิเศษ!!

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - บาหลี - กรุงเทพฯ ไม่รวมภาษี ตามสายการบินที่ท่านเลือก
(หากไม่ต้องการรับตั๋วเครื่องบิน กรุณาโทรหรืออีเมลแจ้งทางพนักงาน ราคาก็จะลดหลั่นลงไป)
2. โรงแรมตามที่คุณเลือก จำนวน 3 วัน 2 คืน

3. อาหารเช้า
4. รถรับ-ส่ง สนามบิน-โรงแรม-สนามบิน

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ / ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
2. อัตราค่าธรรมเนียมกระเป๋าส่วนเกิน ผู้เดินทางต้องเช็คตรงที่สายการบินด้วยตนเอง
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง,
ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. Weekend Surcharge และ Fair Surcharge ของห้องพัก
9. ค่าทิปไกด์ (English Speaking)

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ - บาหลี

เดินทางออกจากกรุงเทพฯ (ด้วยสายการบินที่ท่านเลือก)

เดินทางถึงบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย และ เดินทางเข้าสู่ที่พัก เชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : ท่องเที่ยวอิสระตามใจฝัน

    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

    จากนั้นเชิญทุกท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

วันที่ 3 : ท่องเที่ยวอิสระ - บาหลี - กรุงเทพฯ

    เช้า - รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
    จากนั้นเชิญทุกท่านเที่ยวชมความงามของเกาะบาหลีอย่างอิสระ (ไม่มี City Tour) เมื่อถึงเวลา
    นำท่านเดินทางสู่สนามบิน เพื่อเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้