Japan - Hunsa Osaka

Japan - Hunsa Osaka

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Japan - Hunsa Osaka

Code : PACKAGE0011
Highlight
แพคเกจอิสระโตเกียว โอซาก้า ในแบบที่เป็นคุณที่สุด เราอยากให้คุณได้เลือกเองตามใจ แพคเกจญี่ปุ่น แพคเกจโตเกียว แพคเกจโอซาก้า Package Japan แพคเกจญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจญี่ปุ่นราคาประหยัด แพคเกจญี่ปุ่น อิสระกับการเดินทาง ในราคาสบาย กระเป๋า เลือกเที่ยวญี่ปุ่น โตเ
ราคาเริ่มต้น : 17,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Japan Airlines (JL)
  | Price 15,400บาท
 • Thai Airways (TG)
  | Price 15,400บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ ญี่ปุ่น
 • Hotel Claiton Shin Osaka
  | Price 2,500บาท
 • Osaka Tokyu Inn
  | Price 2,500บาท
 • Toyoko Inn Osaka Jr Noda Ekimae
  | Price 2,500บาท
 • Hotel Monterey Osaka
  | Price 4,000บาท
 • Hotel Sunroute Umeda
  | Price 4,000บาท
 • Hotel Route Inn Osaka Honmachi
  | Price 4,500บาท
 • Ana Crowne Plaza Osaka
  | Price 4,500บาท
 • Hotel Keihan Universal Tower
  | Price 4,500บาท
 • Kansai Airport Washington
  | Price 4,500บาท
 • Cross Osaka
  | Price 6,500บาท

ระบุจำนวนผู้เดินทาง  :       ท่าน
Japan - Hunsa Osaka

แพคเกจเที่ยวญี่ปุ่น Japan - Hunsa Osaka

โอซาก้า เป็นเมืองธุรกิจที่สำคัญและมีการเจริญเติบโตมาอย่างยาวนาน โอซาก้าได้รับสมญานามมากมาย เช่น เมืองแห่งสายธาร เพราะเต็มไปด้วยแม่น้ำลำคลองหรือจะเป็นนครพันสะพาน เนื่องจากมีสะพานเกือบพันแห่ง แม่น้ำและสะพานเหล่านี้เป็นเส้นทางขนส่งสินค้าและวัตถุดิบเข้าออกโอซาก้า ซึ่งเป็นประตูส่งออกที่สำคัญของญี่ปุ่น เชิญสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ "ร่วมเดินทางกับเราสิคะ"

แพคเกจอิสระโตเกียว โอซาก้า ในแบบที่เป็นคุณที่สุด เราอยากให้คุณได้เลือกเองตามใจ แพคเกจญี่ปุ่น แพคเกจโตเกียว แพคเกจโอซาก้า Package Japan แพคเกจญี่ปุ่นราคาถูก แพคเกจญี่ปุ่นราคาประหยัด แพคเกจญี่ปุ่น อิสระกับการเดินทางเองในราคาสบายกระเป๋า เลือกเที่ยวญี่ปุ่น โอซาก้า

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพ - โอซาก้า ตามสายการบินที่ท่านเลือก
2. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2.ค่ารถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า

5. ภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมัน

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ - ญี่ปุ่น
เมือง Osaka

เดินทางถึงสนามบิน Osaka (Kansai International Airport) ประเทศญี่ปุ่น

เช้า : ออกเดินทางจากสนามบินเข้าพักตามโรงแรมที่ท่านเลือก และ พักผ่อนตามอัธยาศรัย


วันที่ 2 : อิสระเต็มวัน

ท่องเที่ยวอิสระเต็มวันตามอัธยาศรัย


วันที่ 3 : ญี่ปุ่น เมือง Osaka - กรุงเทพ

อิสระตามอัธยาศรัย - เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

 

**หมายเหตุ**

 

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้