Korea Package - Miracle Winter

Korea Package - Miracle Winter

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Korea Package - Miracle Winter

Code : PACKAGE0008
Highlight
Korea Package - Miracle Winter เชิญ เริ่มต้นการเดินทางสุดแสนประทับใจ ไปกับ Package Korea Miracle Winter ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์หลากหลาย ที่ไม่อาจลืมเลือนไปตลอด ด้วยการบริการอัน แสนอบอุ่น นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไม่ซ้ำแบบใคร เปิดมุมมองเกาหลีแบบใหม่ อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีนานาชนิด เรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหาร ศิลปอย่างหนึ่งของเกาหลี
ราคาเริ่มต้น : 21,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Asiana Airlines (OZ)
  | Price 13,500บาท
 • Korean Air (KE)
  | Price 13,500บาท
 • Thai Airways (TG)
  | Price 14,000บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ เกาหลี
 • PJ Hotel
  | Price 7,900บาท
 • Ibis Ambassador Myeong-dong
  | Price 7,900บาท
 • Seoul Sejong Hotel
  | Price 8,400บาท
 • Hotel Skypark Myeongdong I
  | Price 7,900บาท
 • Hotel Skypark Myeongdong II
  | Price 7,900บาท
 • Hotel Skypark Myeongdong III
  | Price 7,900บาท
 • Lotte World Hotel
  | Price 8,400บาท
 • JW Marriott Seoul
  | Price 8,400บาท
 • Central Tourist Hotel
  | Price 7,900บาท
 • Best Western Premier Gangnam Hotel
  | Price 8,400บาท
 • InterContinental Seoul Coex
  | Price 8,400บาท
 • Fraser Place Namdaemun Seoul
  | Price 8,400บาท

ระบุจำนวน:
Korea Package - Miracle Winter

Korea Package - Miracle Winter

เชิญ เริ่มต้นการเดินทางสุดแสนประทับใจ ไปกับ Package Korea Miracle Winter ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์หลากหลาย ที่ไม่อาจลืมเลือนไปตลอด ด้วยการบริการอัน แสนอบอุ่น นำเสนอสถานที่ท่องเที่ยวไม่ซ้ำแบบใคร เปิดมุมมองเกาหลีแบบใหม่ อิ่มอร่อย กับอาหารเกาหลีนานาชนิด เรียนรู้วัฒนธรรมการทำอาหาร ศิลปอย่างหนึ่งของเกาหลี "ถูกสุดๆ รีบจองด่วน"

 

แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
2. ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
3. One Stop Full Day Tour วันที่ 2 หรือ 3    

 

แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
2.ค่ารถรับส่ง สนามบิน - ที่พัก - สนามบิน
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
4. สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า

5. ภาษีสนามบิน และ ภาษีน้ำมัน
 

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพ - เกาหลี

เดินทางถึงสนามบิน Incheon ประเทศเกาหลีใต้ ทางออก E (Gate E)

เช้า : ออกเดินทางจากสนามบินเข้าพักตามโรงแรมที่ท่านเลือก และ พักผ่อนตามอัธยาศรัย


วันที่ 2 : เกาหลีซิตี้ทัวร์เต็มวัน (อาหาร มื้อเที่ยง - รถ - ตั๋วเข้าชมสถานที่ต่างๆ - ไกด์)

09.00 - 18.00 Jogyesa Temple - Deoksugung Palace - (Gwanghwamun Plaza) - DUTY FREE - Cheonggyecheon Stream - N Seoul Tower (view point / lift) - Korean Ginseng Center - HOTEL


วันที่ 3 : เกาหลี - กรุงเทพ

อิสระตามอัธยาศรัย - เดินทางถึงสนามบิน Incheon

 

**หมายเหตุ**

 

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

 

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า


เงื่อนไขแพคเกจทัวร์

บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด จะไม่รับผิดชอบใดๆ และสงวนสิทธิ์การคืนเงินทุกกรณีหากท่านฝ่าฝืนกระทำการแก้ไข คัดลอก ตัดต่อ ดัดแปลง เพิ่มหรือลด ข้อความใดๆ ภายในเอกสารรายการเที่ยว/โปรแกรมทัวร์ทั้งหมด ทั้งในเว็บไซต์และเอกสารฉบับจริงโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากบริษัทฯ โดยเด็ดขาด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง หากมีจำนวนผู้เดินทางไม่ถึงขั้นต่ำตามที่โปรแกรมระบุไว้ ซึ่งบริษัทฯ จะรับผิดชอบโดยการคืนเงินเต็มจำนวนตามที่ลูกค้าได้ชำระมาแล้ว

 

Customer Care

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02) 713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดังนี้

แผนก ตั๋วเครื่องบินหรือโรงแรม

ติดต่อคุณ ฟลุ๊ค 02-713-8992 ต่อ 219, 090-986-3085
ติดต่อคุณ แพน 02-713-8992 ต่อ 218, 083-988-2512
ติดต่อคุณ อ้อม 02-713-8992 ต่อ 217, 090-973-4196

EMAIL : info@thaifly.com

เบอร์แฟ็กซ์ : 02-745-7322

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้