Singapore - Freedom 3 Days (SQ)

 Singapore - Freedom 3 Days (SQ)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Singapore - Freedom 3 Days (SQ)

Code : PACKAGE0007
Highlight
แพคเกจสิงคโปร์ บินหรู เที่ยวได้ก่อนใครกับสิงคโปร์ แอร์ไลน์ SQ ไฟลท์สวยที่สุด ฟรี !! รถรับ-ส่งสนามบินถึงโรงแรมที่พัก สะดวกสบายที่สุด กับวันหยุดของคุณ ฟรี !! อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณโรงแรมที่พัก เลือกซื้อได้เลย !! ซิตี้ทัวร์สุดมันส์บนเกาะสิงคโปร์ ซื้อเพิ
ราคาเริ่มต้น : 9,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Singapore Airlines (SQ)
  | Price 6,500บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ สิงคโปร์
 • เบย์วิว รีสอร์ท
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมคองคอร์ด
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมคอนราด เซนเทนเนียล
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมฟอร์ด แคนนิ่ง
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมฟูราม่า ซิตี้ เซ็นเตอร์
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมลิ้งค์
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรม เพนนินซูล่า เอ็กเซลซิเออร์
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรม ออร์ชาร์ด
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมร็องเดวูส์
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมออร์ชาร์ด พาเหรด
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมโนโวเทล คลาร์ก คีย์
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมฮาร์ดร็อค แอด รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรมเฟสทีฟ แอด รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรมไมเคิล แอท รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรม มารีน่า เบย์ แซนด์
  | Price 9,900บาท

ระบุจำนวน:
Singapore - Freedom 3 Days (SQ)

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ Singapore Freedom 3 Days (SQ)

 

แพคเกจสิงคโปร์ บินทุกวัน ไปมันส์กันที่สิงคโปร์กับสายการบิน Singapore Airlines (SQ)  ฟรี !! รถรับ-ส่งสนามบินถึงโรงแรมที่พัก สะดวกสบายที่สุด กับวันหยุดของคุณฟรี !! อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณโรงแรมที่พักเลือกซื้อได้เลย !! ซิตี้ทัวร์สุดมันส์บนเกาะสิงคโปร์ ซื้อเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวสุดคุ้ม

 

 

Singapore Land of Fun !!! อิสระ เลือกสนุกกิจกรรมมากมายรอท่านสัมผัส The MustMerlion,Chinatown หรือ little India นั่ง BumpBoat ชมวิวแม่น้ำ หรือสนุกกับสวนนกจูร่ง,Night Safari,เซนโตซ่า, Suntec City อิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง ถนนออร์ชาร์ด คุ้มสุดๆ แพคเกจทัวร์สิงคโปร์ อิสระเที่ยวในสไตล์คุณ


แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย (CX) ไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
4. อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณ โรงแรมที่พัก


แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ /ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบิน

 

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

เช็คอินด์ที่เคาร์เตอร์สายการบินพร้อมกับ passport ของผู้เดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก โดย
เคาร์เตอร์สายการบินตั้งอยู่ที่ประตู 4 แถว H-J เมื่อไปถึงสนามบิน Changi โดยเจ้าหน้าที่จะมารอรับที่ประตู
ทางออก พร้อมแสดงป้ายชื่อของท่าน และ นำท่านขึ้นรถโค้ชสู่โรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : สิงคโปร์-ท่องเที่ยวอิสระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกกิจกรรมต่างๆ
***ทางบริษัทมีให้บริการโปรแกรมทัวร์เสริมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความสนใจของท่าน***


วันที่ 3 : สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

12.00น. เช็คเอาท์ห้องพัก หลังจากนั้น ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม อิสระช็อปปิ้งจนถึงเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเครื่องออก เจ้าหน้าที่จะมารับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรมและส่งท่านที่สนามบิน
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้