Singapore - To Be Free 3 Days (TG)

Singapore - To Be Free 3 Days (TG)

มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 16 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

แชร์ ไปยังเฟชบุ๊ก

Singapore - To Be Free 3 Days (TG)

Code : PACKAGE0006
Highlight
แพคเกจสิงคโปร์ บินหรู มั่นใจในบริการกับการบินไทย TG บินตรงไม่เหนื่อยฟรี !! รถรับ-ส่งสนามบินถึงโรงแรมที่พัก สะดวกสบายที่สุด กับวันหยุดของคุณ ฟรี !! อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณโรงแรมที่พักเลือกซื้อได้เลย !! ซิตี้ทัวร์สุดมันส์บนเกาะสิงคโปร์ ซื้อเพิ่มกิจกรรมท่อ
ราคาเริ่มต้น : 10,900บาท

Check-In Date:

กรุณาเลือก Check-In Date ระบบจะเลือก Check-Out Date ให้อัตโนมัติ!

Check-Out Date:

 • กรุณาเลือก | สายการบิน
 • Thai Airways (TG)
  | Price 6,500บาท
 • โรงแรมทัวร์อิสระ สิงคโปร์
 • เบย์วิว รีสอร์ท
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมคองคอร์ด
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมคอนราด เซนเทนเนียล
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมฟอร์ด แคนนิ่ง
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมฟูราม่า ซิตี้ เซ็นเตอร์
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรมลิ้งค์
  | Price 4,400บาท
 • โรงแรม เพนนินซูล่า เอ็กเซลซิเออร์
  | Price 4,500บาท
 • โรงแรม ออร์ชาร์ด
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมร็องเดวูส์
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมออร์ชาร์ด พาเหรด
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมโนโวเทล คลาร์ก คีย์
  | Price 5,000บาท
 • โรงแรมฮาร์ดร็อค แอด รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรมเฟสทีฟ แอด รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรมไมเคิล แอท รีสอร์ท เวิลด์ เซนโตซ่า
  | Price 7,500บาท
 • โรงแรม มารีน่า เบย์ แซนด์
  | Price 9,900บาท

ระบุจำนวน:
Singapore - To Be Free 3 Days (TG)

แพคเกจเที่ยวสิงคโปร์ Singapore - To Be Free 3 วัน (TG)

 

แพคเกจสิงคโปร์ บินหรู มั่นใจในบริการกับการบินไทย TG บินตรงไม่เหนื่อยฟรี !! รถรับ-ส่งสนามบินถึงโรงแรมที่พัก สะดวกสบายที่สุด กับวันหยุดของคุณ
ฟรี !! อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณโรงแรมที่พักเลือกซื้อได้เลย !! ซิตี้ทัวร์สุดมันส์บนเกาะสิงคโปร์ ซื้อเพิ่มกิจกรรมท่องเที่ยวสุดคุ้ม
(ใหม่ล่าสุด !! โชว์สุดอลังการ The Lion King The Musical Event @ Marina)

 

เลือกได้กับกิจกรรมท่องเที่ยวบนเกาะสิงค์โปร์ ชม Merlion ย่าน Chinatown หรือ little Indiaนั่ง BumpBoat ชมวิวแม่น้ำ หรือสนุกกับสวนนกจูร่ง,Night Safari,เซนโตซ่า, Suntec Cityอิสระช้อปปิ้งสินค้าย่านดัง ถนนออร์ชาร์ด จองด่วนแพคเกจสิงคโปร์ อิสระเที่ยว สุดคุ้ม !!


แพคเกจนี้รวม

1. ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินไทย (TG) ไป-กลับ ชั้นประหยัด
2. ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
3. ค่ารถรับส่ง สนามบิน – โรงแรม – สนามบิน
4. อาหารเช้า รสชาติเยี่ยม ณ โรงแรมที่พัก


แพคเกจนี้ไม่รวม

1. ค่าภาษีสนามบิน / ประกันภัยทางอากาศ /ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
2. กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัมต่อท่าน ส่วนเกินกิโลกรัมละ 500 บาท
3. ค่าทำหนังสือเดินทาง
4. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
5. ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว
7. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีต้องการใบกำกับภาษี) และค่าภาษีบริการหัก ณ ที่จ่าย 3%
8. ภาษีน้ำมัน และ ภาษีสนามบิน

 

รายละเอียด
 
วันที่ 1 : กรุงเทพฯ-สิงคโปร์

เช็คอินด์ที่เคาร์เตอร์สายการบินพร้อมกับ passport ของผู้เดินทางอย่างน้อย 3 ชั่วโมงก่อนเครื่องออก โดย
เคาร์เตอร์สายการบินตั้งอยู่ที่ประตู 4 แถว H-J เมื่อไปถึงสนามบิน Changi โดยเจ้าหน้าที่จะมารอรับที่ประตู
ทางออก พร้อมแสดงป้ายชื่อของท่าน และ นำท่านขึ้นรถโค้ชสู่โรงแรม
พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2 : สิงคโปร์-ท่องเที่ยวอิสระ

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังจากนั้น พักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเลือกสนุกกิจกรรมต่างๆ
***ทางบริษัทมีให้บริการโปรแกรมทัวร์เสริมที่สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์และความสนใจของท่าน***


วันที่ 3 : สิงคโปร์ - กรุงเทพฯ

12.00น. เช็คเอาท์ห้องพัก หลังจากนั้น ท่านสามารถฝากกระเป๋าไว้ที่ล็อบบี้ของโรงแรม อิสระช็อปปิ้งจนถึงเวลา
ประมาณ 3 ชั่วโมงครึ่ง ก่อนเครื่องออก เจ้าหน้าที่จะมารับท่านจากล็อบบี้ของโรงแรมและส่งท่านที่สนามบิน
เดินทางกลับประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

 

**หมายเหตุ**

เงื่อนไขการจอง
1. กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 07 วันทำการก่อนการเดินทาง
2. กรณีจองต่ำกว่า 10 วันก่อน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่อีกครั้งที่ 0-2713-8992 ต่อ 1
3. กรณีที่จองด่วนในระยะเวลาต่ำกว่า 7 วัน จะมีค่าบริการเพิ่ม(คิดตามจริง)

เงื่อนไขการยกเลิก
1. ไม่สามารถทำเรื่องขอคืนเงินค่าตั๋วและค่าห้องพัก

**หมายเหตุ**
1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันที่เดินทางออก และ ตัวสะกดของชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ ต้องตรงตามหนังสือเดินทางทุกประการ 
2. ไม่มี บริการรถรับ-ส่งสำหรับเที่ยวบินที่มาถึง ฮ่องกง ช่วงเวลา 23:30 ถึง 06:30
3. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ 
4. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
6. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากที่ทางเจ้าหน้าที่ได้สำรองตั๋วเครื่องบิน และห้องพักเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตาม ราคาดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
7. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ดังกล่าว
8. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนจนมีการยกเลิก หรือ ล่าช้า หรือ เปลี่ยนแปลงการบริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
9. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากนี้ หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม อันเนื่องจากภัยธรรมชาติ, ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้มั่นใจได้ 100% ทุกบริการของ Thaifly.com ด้วยประสบการณ์ รับจัดทัวร์ อย่างครบวงจรมากกว่า 19 ปี | จองทัวร์ต่างประเทศ,จองตั๋วเครื่องบิน,จองแพคเกจทัวร์ บริการท่องเที่ยวอื่นๆ การันตีด้วยเครื่องหมายรับรองจากองค์กรชั้นนำ ,กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์,การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว,การันตีคุณภาพ บริการตามมาตรฐานแน่นอน

 

T.A.T. Licence No. 11/5301© 2017 | Thaifly.com. All rights reserved

DBD Verified

TAT Licence

DBD Registered

ATTA

ข้อมูลตามแผนกของเราติดต่อที่ (02)713-8992 หรือติดต่อโดยตรงตามแผนกดัง นี้