วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น,รับทำวีซ่าเชงเก้น,Schengen Visa

วีซ่าแชงเก้น | รับทำวีซ่าเชงเก้น | Schengen Visa

วีซ่าประเทศเชงเก้น รับทำวีซ่าประเทศเชงเก้น บริการในการยื่นวีซ่าเชงเก้น การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าเชงเก้น ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตเชงเก้น และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าเชงเก้น ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าเชงเก้น นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศเชงเก้น ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับ ยื่นวีซ่าเชงเก้น 

EMBASSY OF Schengen : สถานฑูตเชงเก้น

 • วีซ่า VFS Global  อาคารเดอะ เทรนดี้ ชั้น 28 ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 1011​
 • ​​วีซ่า TLS Contact สาทรซิตี้ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนสาทรใต้ 175 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพ 10120
 • ​วีซ่า BLS International อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ชั้น 22 ห้องเลขที่ 2211 เลขที่ 399 ถนนสุขุมวิท (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

ช่องทางการติดต่อผ่านออนไลน์

ค่า วีซ่าอินเดีย

 •  ค่าวีซ่า  ค่าธรรมเนียมกงศุล   รวมทั้งหมด  5,900 บาท 

เอกสารการขอใช้ยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน ฉบับจริง มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เตือน และมีหน้าว่างไม่ต่ำกว่า 2 หน้า
 • รูปถ่ายสี หน้าตรง ขนาด 3.5 > 4.5 ชม. ใบหน้าประมาณ 3 ชม. จำนวน 2 รูป ฉากหลังต้องเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น

หลักฐานการทำงาน / การเรียน

 • กรณีผู้เดินทางเป็นเจ้าของกิจการบริษัท / ร้านค้า หนังสือรับรองบริษัทฯ ประทับตราฯ และเซ็นรับรอง (มีอายุไม่เกิน 3 เดือน) / ใบจดทะเบียนพาณิชย์หรือใบจดทะเบียนการค้า
 • กรณีพนักงานบริษัท: จตหมายรับรองการทำงานจากนายจ้าง ระบุตำแหน่ง วันเริ่มงานเงินเดือน จดหมายรับรองการทำงานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN แทนการระบุชื่อประเทศ จดหมายจะต้องออกจากองค์กรหรือบริษัทฯ ที่มีหัวจดหมาย ตราประทับ (ถ้ามี) ที่อยู่ และเบอร์ติตต่ออย่างชัดเจน
 • กรณีที่เป็นข้าราชการ: หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน
 • กรณีเกษียณอายุราชการ: สำเนาบัตรข้าราชการบำนาญ หรือ จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
 • กรณีประกอบธุรกิจไม่จดทะเบียน: จดหมายชี้แจงตนเองเกี่ยวกับหน้าที่การงาน
 • กรณีเป็นนักเรียน นักศึกษา: จตหมายรับรองการเรียน ภาษาอังกฤษ (จดหมายรับรองการทำงาน / การเรียน ต้องมีอายไม่เกิน 30 วัน นับจากวันยื่น จตหมายต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและต้องสะกดชื่อ - นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 • หลักฐานการเงิน สถานทูตรับพิจารณา สมุดบัญขี่ประเภทออมทรัพย์ เท่านั้น
 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK CERTIศICATE) ฉบับจริง ระบุชื่อ
 • เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต) มีอายุไม่เกิน 16 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่าหลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เตือน อัพเตกเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
 • สำเนาจากสมุดบัญชี ย้อนหลัง 3 เตือน อัพแคทเป็นวันที่ล่า5ดไม่เกิน 15 ขัน. สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุดบัญชีตังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโตดข้ามเตือน
 • หลักฐานทางการเงินข้างตัน ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น *..
 • สำเนาทะเบียนบ้าน  สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนสมรส / สำเนาทะเบียนหยา (ถ้ามี)
 • สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ - เปลี่ยนนามสกุล (ถ้ามี)
 • สำเนาสูติบัตร (กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

เอกสารเพิ่มเติมกรณีเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20  ปีและไม่ได้เดินทางพร้อม บิดาและมารดา

 • เด็กเดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โตยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร มีความสัมพันธ์อย่างไรกับเด็ก
 • เด็กเดินทางกับบิดา มารดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
 • เด็กเดินทางกับมารดา บิดาต้องทำหนังสือแสดงความยินยอมซึ่งออกให้โดยที่ว่าการเขตหรืออำเภอเท่านั้น และให้ระบุว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)

กรณีรับรองการเงินให้บุคคลในครอบครัว (เกี่ยวข้องทางสายเลือดเท่านั้น บิดามารดา.บุตร,พี่น้อง,.สามีภรรยา) ต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี้

 • หนังสือรับรองสถานะทางการเงิน (BANK GUARANTEE) ฉบับจริง ระบุชื่อเจ้าของบัญชี(ผู้รับรอง) และต้องระบุชื่อผู้ถูกรับรองด้วย มีอายุไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า (สะกดชื่อ-นามสกุลให้ถูกต้องตามหน้าพาสปอร์ต)
 • หลักฐานทางการเงิน (BANK STATEMENT) ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน นับจากวันที่นัดยื่นวีซ่า
 • สำเนาจากสมุตบัญชี ย้อนหลัง 3 เดือน อัพเดทเป็นวันที่ล่าสุดไม่เกิน 15 วัน สามารถใช้แทน BANK STATEMENT ได้ในกรณีที่สมุตบัญชีดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวบัญชีอย่างต่อเนื่องไม่มีการกระโดดข้ามเดือน
 • **หลักฐานทางการเงินข้างต้น ต้องเป็นสมุดบัญชีเล่มเดียวกันเท่านั้น ***

หมายเหตุ :

 •  ผู้สมัครต้องมาแสตงตน ณ ศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อสแกนลายนิ้วมือ
 •  ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่าของสถานทูตออสเตรีย โตยประมาณ 10- 15 วันทำการ
 •  หลังจากที่ผู้สมัครได้ทำการยื่นขอวีซ่ากับทางศูนย์ยื่นคำรัองขอวีซ่าแล้ว ทางสถานทูตไม่อนุญาตให้ผู้สมัครทำการยืมหนังสือเดินทางจากสถานทูตฯ ในขณะทำการพิจารณาวีซ่าไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ดังนั้นหากท่านมีความจำเป็นในการใช้เล่มเพื่อเดินทาง กรุณาแจ้งบริษัททัวร์
 •  การบิดเบือนข้อเท็จจริงหรือให้ข้อมูลเท็จแก่สถานทูตฯ อาจถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มแชงเก้นเป็นการถาวร ในกรณีถูกปฏิเสธวีช่า สถานทูตฯ ไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียม

Last Update 22-08-2019 |  Read 243 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง