วีซ่าอเมริกา

วีซ่าเชงเก้น,รับทำวีซ่าเชงเก้น,Schengen Visa

วีซ่าอเมริกา | รับทำวีซ่าอเมริกา | America Visa

วีซ่าประเทศอเมริกา รับทำวีซ่าประเทศอเมริกา บริการในการยื่นวีซ่าอเมริกา การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าอเมริกา ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตอเมริกา และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าอเมริกา ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าอเมริกา นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอเมริกา ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับ ยื่นวีซ่าอเมริกา 

EMBASSY OF America : สถานฑูตอเมริกา

( สำหรับการยื่นวีซ่า )

 • ที่ตั้ง : 95 ถนนวิทยุ กรุงเทพ 10330
 • โทรศัพท์: +66-2-205-4000

ขั้นตอนในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอเมริกา

 • ขั้นตอนที่ 1 : การนัดสัมภาษณ์วีซ่า การยื่น ขอวีซ่าอเมริกา จำเป็นต้องติดต่อการนัดสัมภาษณ์ 
 • ขั้นตอนที่ 2 : จองวันสัมภาษณ์ จองวันสัมภาษณ์ทางเว็บไซต์ หรือทางโทรศัพท์สำหรับสมาชิกครอบครัว ที่อาศัยอยู่ในบ้านเดียวกันไม่เกิน 5 คน (สามี ภรรยา บิดา มารดา บุตร พี่หรือน้อง)
 • ขั้นตอนที่ 3 : เตรียมเอกสารต่างๆ เตรียมเอกสารและรูปถ่ายตามที่กำหนด
 • ขั้นตอนที่ 4 : ยื่นเรื่องที่สถานฑูต นำเอกสารที่เตรียมไว้ไป ที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา หรือสถานกงสุลฯ ตามวัน - เวลาสัมภาษณ์ที่นัดหมาย และดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ในสถานฑูต
 • ขั้นตอนที่ 5 : รับวีซ่า ผ่านทางไปรษณีย์ หนังสือเดินทางทุกเล่ม จะส่งคืนทางไปรษณีย์ภายใน 3 วันทำการ (ไม่นับวันสัมภาษณ์) และสถานที่ที่ให้จัดส่งพาสปอร์ตจะต้องเป็นที่ที่มีผู้ เซ็นต์รับเอกสาร มิฉะนั้นไปรษณีย์จะตีคืน แล้วต้องนำใบรับไปติดต่อรับเองที่ไปรษณีย์เอง

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอเมริกา

เอกสารทั่วไป

 • รุปถ่ายสีขนาด 2x 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป ตัวอย่างรูปถ่ายสี(ไม่อนุญาติใช้รูปถ่ายด่วนหรือ โพราลอยด์) ไม่มีการตกแต่งภาพถ่ายใดๆทั้งสิ้นพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นและเห็นสัดส่วนใบหน้าเกิน 50% ของรูปถ่าย ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาหน้า Passport พร้อมทั้งหน้าที่ต่ออายุ Passport (ถ้ามี)หรือท่านที่มีเคยวีซ่าอเมริกา แล้วให้ถ่ายสำเนาหน้าวีซ่าแนบมาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน ( สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สำเนาสูติบัตร )และสำเนาบัตรข้าราชการ (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ- นามสกุล (กรณีที่เคยมีการเปลี่ยนซื่อ หรือนามสกุล) สำเนาทะเบียนสมรส หากหย่าต้องใช้สำเนาทะเบียนหย่าหรือสามีเสียชีวิตให้ใช้สำเนาใบมรณะบัตรแนบมาด้วย

 หลักฐานการทำงาน

 • ใช้ใบรับรองการทำงานภาษาอังกฤษตัวจริง(ระบุถึง (1) วันที่เริ่มทำงาน (2) เงินเดือน หรือเงินค่าตอบแทนอื่นๆ (3) ตำแหน่งงาน และ (4)ระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตให้ลางานได้)
 • **กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาใบรับรองการจดทะเบียนบริษัทเเละสำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี 


หลักฐานการเงิน

 • ใช้สำเนาสมุดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน(เงินในบัญชีอย่างน้อย 6 หลัก และมีเงินเข้าออกต่อเนื่องเพื่อพิสูจน์ว่าตนมีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
 •  กรณีไปศึกษาดูงาน ชขอจดหมายเชิญจาคหน่วยงานต่างประเทศแนบด้วยเอกสารอื่นๆ ที่แสดงถึงพันธะผูกพันต่อประเทศไทย
 • ** กรณีมีผู้ออกค่าใช้จ่ายให้ท่านให้ใช้ใบรับรองจากธนาคารของผู้ออกค่าใช้จ่าย (ภาษาอังกฤษ)ระบุว่าเจ้าของบัญชีดังกล่าวออกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับท่าน **

หมายเหตุ ข้อ 2-9 วันสัมภาษณ์นำเอกสารตัวจริงไปแสดงด้วยต้องกรอกออนไลน์ Ds-160 ก่อนชำระค่าธรรมเนียมฝานรนาคารกรุงศรี

ค่าธรรมเนียนวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ ค่าบริการรวมทั้งหมด   9,500   บาท

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอเมริกา 

 • ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่าอเมริกา
 • วีซ่าท่องเที่ยวใช้เวลาทำการ 3 วันทำการ
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต
 • เว็บไซต์ข้อมูลสำหรับ ขอวีซ่าอเมริกา
 • เว็บไซต์สถานฑูตอเมริกา

 

*ข้อมูลเอกสารในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Last Update 22-08-2019 |  Read 4718 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง