วีซ่าอินเดีย

วีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่าอินเดีย ครบถ้วน สะดวก รวดเร็ว

วิซ่าอินเดีย | รับทำวีซ่าอินเดีย | India  VIsa 

วีซ่าอินเดีย รับทำวีซ่าอินเดีย บริการยื่นวีซ่าอินเดีย ( India Visa) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าอินเดียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตอินเดีย และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าอินเดีย ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่าอินเดีย นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศอินเดีย ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าอินเดีย

สภานที่ตั้ง สถานทูตอินเดีย

 • EMBASSY OF INDIA : สถานทูตอินเดีย
 • อาคาร พีเอส ทาวเวอร์ ชั้น 10 ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 • เวลาทำการ: จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 14.00 น.
 • เวลารับหนังสือเดินทางคืน: จันทร์ – ศุกร์ 16.30 – 17.30 น.

ขั้นตอนในการทำ วีซ่าอินเดีย กับเรา

 •  จัดเตรียมเอกสารตามรายละเอียดด้านล่าง
 •  โทรแจ้งเราว่า" ต้องการใช้บริการยื่น วีซ่าอินเดีย " แจ้งวันที่ส่งเล่มพาสปอร์ต เพื่อเราจะรอรับ
 •  หลังจากได้รับเล่ม เราจะโทรแจ้งให้ท่านโอนเงิน
 •  ได้รับเงินแล้วเราจะกรอกฟอร์มวีซ่า แล้วส่ง ฟอร์มที่กรอกแล้ว และ ชุดเอกสารที่พร้อมยื่น ให้ทางไปรษณีย์ EMS หรือ Email
 •  กรณีให้เราพาไปยื่น วีซ่าอินเดีย : กรุณานัดวันที่คุณสะดวกเพื่อมาแสดงตัวในการยื่นวีซ่า
 •  หลังจากเราดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านเรียบร้อย เราจะส่งเล่มคืนให้ท่านทาง EMS พร้อมโทรแจ้งท่าน

 

ค่า วีซ่าอินเดีย

 •  วีซ่า Tourist Visa ทุกประเภท ( เฉพาะคนไทยที่มีสัญชาติไทย )
 •  ค่าวีซ่า  ค่าธรรมเนียมกงศุล   รวมทั้งหมด  4,000 บาท 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่าอินเดีย

 • เอกสารคำร้องขอ – แบบฟอร์มที่คุณต้องพิมพ์ออกมาจากระบบออนไลน์ซึ่งลงชื่อเรียบร้อยแล้ว
 • หนังสือเดินทาง – ต้องเป็นหนังสือเดินทางฉบับล่าสุด มีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า และถ่ายสำเนาหน้าแรกพร้อมกับหน้าที่เคยได้วีซ่า/เดินทางไปประเทศอื่นด้วย

 • รูปถ่ายหน้าตรง – ต้องใช้รูปถ่ายหน้าตรงพื้นหลังสีขาวขนาด 2 x 2 นิ้ว โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือหน้าตรง ดวงตาเปิด ไม่มีสิ่งบดบังใบหน้าทั้งแว่นและหมวก (ยกเว้นเหตุผลทางศาสนา) และใบหน้าต้องครอบคลุมพื้นที่ 70-80% ของพื้นที่ภาพ
 • ใบยืนยันการจองตั๋วเครื่องบิน – ต้องเป็นตั๋วเครื่องบินที่เดินทางจากประเทศไทยไปยังประเทศอินเดียและเดินทางกลับถึงประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนดเท่านั้น ค้นหาและจองตั๋วเครื่องบินไปอินเดีย
 • ใบยืนยันการจองโรงแรมที่พัก – ต้องเป็นโรงแรมภายในประเทศอินเดีย และมีการเข้าพักในช่วงเวลาท่องเที่ยวที่ระบุไว้เท่านั้น ค้นหาและจองโรงแรมที่พักในอินเดีย
 • แผนการเดินทาง – แสดงแผนการเดินทางในช่วงที่อยู่ในประเทศอินเดียเพื่อให้ทราบว่าในแต่ละวันจะเดินทางไปเที่ยวเมืองอะไร สถานที่ท่องเที่ยวไหน พักที่ใดบ้าง โดยแผนทั้งหมดต้องเป็นภาษาอังกฤษ
 • สำเนาเอกสารแสดงตัวผู้ปกครอง – กรณีเป็นเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี ต้องมีการประทับนิ้วโป้งข้างขวาลงในเอกสารคำร้องขอ พร้อมลงชื่อบิดา-มารดาของเด็กที่หน้า 2 และแนบสำเนาหนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดา-มารดาด้วย
 • สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด ( ต้องเซ็นชื่อรับรอง ลายเซ็นต์เหมือนที่เซ็นในเล่มพาสปอร์ต )
 • สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด ( ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ชื่อรับรอง )
 •  ตั๋วเครื่องบิน ระบุวันไป-กลับ ชัดเจน
 • ใบจองโรงแรมที่อินเดีย ระบุโรงแรมที่พัก 

หมายเหตุ : การให้ข้อมูลที่ครบถ้วนและถูกต้อง จะเป็นผลดีกับผู้สมัครขอวีซ่าเอง ทางบริษัทฯจําเป็นต้องขอข้อมูลมากมายและยุ่งยากข้างต้นเพื่อทําให้วีซ่าอนุมัติโดยง่ายและไม่เสียเวลา หรือเสี่ยงที่วีซ่าจะไม่อนุมัติค่ะ 

ข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ วีซ่าอินเดีย 

** การอนุมัติวีซ่าเป็นอภิสิทธิ์ของทางสถานฑูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น เงินค่าสมัครยื่นวีซ่า ทางสถานทูตเป็นผู้เก็บ หากผลวีซ่าออกมาว่าท่านไม่ผ่าน ทางสถานทูตจะไม่คืนเงินค่าวีซ่าและค่าบริการจากตัวแทนยื่นไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม และทางสถานทูตมีสิทธิ์ที่จะไม่ตอบเหตุผลของการปฏิเสธวีซ่าในทุกกรณี

ส่งเล่มพาสปอร์ตได้ที่

แผนกอินเดีย-เนปาล

บริษัทไทยฟลาย ทราเวล จำกัด

589/84 อาคารเซ็นทรัลซิตี้บางนา ชั้น 15 ถนนบางนา-ตราด เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260   

(วงเล็บมุมซองว่า จ้างทำวีซ่าอินเดีย )

หมายเหตุ:

 •  กรุณาระบุที่อยู่สำหรับส่งพาสปอร์ตคืนให้ชัดเจนด้วยค่ะ เราจะส่งคืนให้ทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS)
 •  กรุณาโทรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนส่งเล่มพาสปอร์ตด้วยนะคะ เพื่อทางเราจะได้รอรับเล่มพาสปอร์ตของท่าน เป็นการป้องกันพาสปอร์ตตกหล่นสูญหาย

 

Last Update 19-06-2019 |  Read 7183 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก