วีซ่าออสเตรเลีย,รับทำวีซ่าออสเตรเลีย,AUSTRALIA VISA

 วีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย | รับทำวีซ่าออสเตรเลีย | AustraliaVisa

วีซ่าออสเตรเลีย รับทำวีซ่าออสเตรเลีย บริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (AUSTRALIA VISA) | การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่าออสเตรเลียก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตออสเตรเลียและต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่าออสเตรเลียที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่งวีซ่าออสเตรเลียนั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศออสเตเลียให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับยื่นวีซ่าออสเตรเลีย

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าท่องเที่ยว, Tourist Visa

 
เอกสารทั่วไป ออสเตรเลีย
 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุเหลือมากกว่า 6เดือนและมีหน้าว่างสำหรับติดหน้าวีซ่าเป็นอย่างน้อย 2 หน้าทั้งนี้จัดส่ง หนังสือเดินทางเล่มเก่า (ถ้ามี)เพื่อประโยชน์ในการอนุมัติการขอวีซ่าจากสถานทูตฯของท่าน
 • รูปถ่ายปัจจุบันสี ขนาด 3.5X4.5 ซมเท่านั้น จำนวน 2 ใบ
 • พื้นรูปสีขาวหน้าตรงไม่ใส่แว่น ไม่ยิ้ม (ถ่ายจากร้านถ่ายรูปเท่านั้น)

   

หลักฐานการท่างาน

 •  หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษัท(กรณีที่เป็นพนักงาน) มีอายุไม่เกิน 1 เดือนระบุ ตำแหน่ง วันเริ่มงาน เงินเดือน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)
 •  กรณีเป็นเจ้าของธุรกิจ ใบทะเบียนการค้า หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียน(คัดลอกเป็นเดือนปัจจุบัน)อายุไม่เกิน 3 เดือน(เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหนพาสปอร์ต)
 • กรณีเป็นนักศึกษาให้ใซ้หนังสือรับรองจากทางสถาบัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นและสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)

.

หลักฐานการเงิน

 •  Bank Statement ย้อนหลัง 6 เตือน ต้องมียอดเงินในบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาทแสดงยอดล่าสุดอัพเดตจนถึงวันที่ยื่นเอกสารไม่เกิน15 วัน
 • BankGaurantee หนังสือรับรองการเงินจากธนาคารพร้อมระบุซื่อเจ้าของบัญชีอัพเดตกอ่นยื่นเอกสารไม่เกิน15 วัน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น และสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต) สถานทูตไม่รับพิจารณาเงินฝากบัญชีกระแสรายวัน
 • หนังสือ หรือ จดหมายเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานใน ประเทศออสเตรเลีย(สำหรับวิซ่าธุรกิจ
 • หลักฐานส่วนตัวสำเนาทะเบียนบ้าน,สำเนาบัตรประชาชน 
 • ใบหย่าหรือใบมรณะบัตร (กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สำเนาใบเปลี่ยนซื่อ -สกุล(ถ้ามี) 20 ปี ใช้สำเนาใบสูติบัตร(แปลภาษาอังกฤษเท่านั้น และสะกดชื่อให้ตรงกับหน้าพาสปอร์ต)
 • กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี ไม่ได้เดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหนึ่ง ต้องทำหนังสือยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศจากอำเภอหรือเขตที่ท่านอยู่
 • กรณีเปินผู้สงอายุอายุ 70 ขึ้นไปต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล(ค่าใช้จ่ายในขอใบรับรองแพทย์ สำหรับผู้สูงอายุ ไม่ได้รวมอยู่ในค่าบริการ)
 • เอกสารจองโรงแรมที่พัก ทุกคืน
 • เอกสารจองตัวเครื่องบินไปกลับ

 หมายเหตุ

 • ราคาค่าบริการอาจมิการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ค่าบริการข้างตันสำหรับผู้สมัครที่ถือหนังสือเดินทางประเทศไทยเท่านั้น
 • ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได้ ในกรณีที่ท่านได้รับการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต
 • คำร้องขอวีซ่าทั้งหมดจะถูกดำเนินการและพิจารณาเปินรายบุคคล
 • เจ้าหน้าที่แผนกวีซ่าสามารถนัดหมายผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่า เพื่อ
 • สัมภาษณ์หรือเรียกขอเอกสารเพิ่มเติมจากท่านได้ซึ่งอาจจะทำให้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติวีซ่ายาวนานขึ้นได้
 • ในบางกรณีที่มีความจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะใช้เวลาในการพิจารณาประมาณ 30- 60 วัน
 • อัตราค่าบริการดังกล่าว ไม่รวมค่าเบี้ยประกันภัยการเดินทาง
 • บริษัทไม่สามารถการันตีผลการยื่นวีซ่าได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทางสถานฑูตเป็นผู้พิจารณา

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าธุรกิจ, Business Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  จดหมายรับรองการทำงาน 
 •  จดหมายเชิญจากบริษัทในประเทศออสเตรเลีย 
 •  สำเนาStatement บริษัทย้อนหลัง 3 เดือน 
 •  สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประชาชน 
 •  รูปถ่าย 2 นิ้วสี 2 รูป พื้นหลังเป็นสีอ่อนหรือสีขาว 
 •  พาสปอร์ตตัวจริงที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือนและมีหน้าว่างอย่างน้อย 3 หน้า พร้อมพาสปอร์ตเล่มเก่า (ถ้ามี)
 • ฟอร์มวีซ่ากรอกข้อมูลครบถ้วนและเซ็นต์ชื่อ 1 ชุด ซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.immi.gov.au  ดูหัวข้อ Visiting Australia แล้วไปตาม stepที่ Visit For :, Business, Business Visa Short stay Form 456
 •  ใบจองตั๋วเครื่องบิน 
 •  สำเนาบัญชีเงินฝากของผู้เดินทางย้อนหลัง 3 เดือน 

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่าทำงาน, Worker Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  แบบฟอร์มยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยวและทำงาน (1208) สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf  แบบฟอร์มนี้ต้องกรอกเป็นภาษาอังกฤษและลงนามโดยผู้สมัคร เท่านั้นค่ะ
 •  หนังสือเดินทาง (Passport) ตัวจริง ที่มีอายุครอบคลุมระยะเวลาทั้งหมดที่จะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย หรือมีอายุเหลือเกิน 6 เดือน และสำเนา 1 ชุด หน้าที่มีรูปและข้อมูลผู้สมัคร
 •  บัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่ายสี ขนาด 4.5ซ.ม.x3.5ซ.ม. 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) พื้นหลังเป็นสีฟ้าหรือสีอ่อนหรือขาว
 •  หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก สท. (ฉบับจริง) มีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกหนังสือรับรอง
 •  หลักฐานทางการเงินที่แสดงว่าท่านมีทุนทรัพย์ส่วนตัวที่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของตัวท่านเอง ในระยะเวลา 12 เดือนแรกของการศึกษาและอยู่อาศัยในประเทศออสเตรเลีย อาจได้แก่  Bank Statement และ Bank guarantee (ในกรณีใช้สมุดเงินฝากธนาคารเป็นหลักฐานการเงินจะต้องยื่นสมุดเงินฝากฉบับจริง)
 •  เอกสารรับรองผลการศึกษา (ฉบับจริง) เช่น ประกาศนียบัตรการศึกษาระดับมัธยมปลายถึงระดับวิทยาลัย และรายละเอียดของวิชาการเรียน / Transcripts
 •  เอกสารรับรองการงาน (ฉบับจริง)
 •  หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยปกติจะใช้ผลการสอบ  IELTS ไม่ต่ำกว่า 4.5 ฉบับจริง

วีซ่าออสเตรเลีย | ประเภท วีซ่านักเรียน, Student Visa

เอกสารใช้ประกอบการขอวีซ่าออสเตรเลีย

 •  แบบฟอร์มการขอยื่นวีซ่าจากสถานทูต  157A 
 • หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุการใช้งานได้อย่างน้อย 6 เดือน หรือเท่ากับระยะเวลาในหลักสูตร พร้อมเซ็นสำเนารับรองถูกต้อง
 • หลักฐานการยืนยันการลงทะเบียนทางอิเล็กทรอนิกส์ (Comfirmation of Enrollment : eCOE) ซึ่งสถาบันการศึกษาที่เลือกสมัครเรียนจะเป็นผู้จัดส่งมาให้หลังจากที่ได้ชำระค่าเล่าเรียนหลักสูตรที่ต้องการแล้ว
 •  หลักฐานการจ่ายค่าประกันสุขภาพของนักเรียน  (Overseas Student Health Cover – OSHC) ซึ่งจะต้องรับใบแบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากทางสถานฑูตออสเตรเลีย ซึ่งจะระบุโรงพยาบาลที่ได้รับการรับรองไว้ เพื่อไปทำการตรวจสุขภาพ โดยผลการตรวจสุขภาพทางโรงพยาบาลจะเป็นผู้จัดส่งให้--สถานทูตโดยตรง โดยมีค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท ให้น้องๆเก็บหลักฐานการจ่ายไว้
 •  สำเนาบัตรประชาชน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 •  สำเนาทะเบียนบ้าน ตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ)
 • เอกสารการศึกษา ใบปริญญาบัตและ Transcript/ใบรับรองการศึกษา/หนังสือรับรองสถานะนักศึกษา รวมถึงประกาศนียบัตรการเข้าอบรมวิชาต่างๆ เป็นภาษาอังกฤษตัวจริงและพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 •  หนังสือเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล/ใบทะเบียนสมรส/ใบหย่า พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (แปลอังกฤษ) (ถ้ามี)
 •  หนังสือรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษ พร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)
 •  เอกสารแสดงการรับราชการทหาร หรือพ้นจากการรับราชการทหาร (สด.8,สด.9) พร้อมเซ็นรับรองสำเนา (ถ้ามี)
 •  เอกสารราชการที่ยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างผู้สมัครเรียนและผู้สนับสนุนทางการเงิน เช่น สำเนาทะเบียนบ้าน สูติบัตร ทะเบียนสมรส เป็นต้น
 •  หลักฐานทางการเงินหรือหลักฐานรายได้ เช่น เอกสารรับรองฐานะการเงินจากธนาคาร (Bank Statement) ย้อนหลัง 6 เดือน หรือใบแสดงรายการเงินเดือน (Pay Slip) หรือ หลักฐานการถือครองหุ้น, หลักฐานทรัพย์สินที่มี เช่น โฉนดที่ดิน อาคาร
 • รูปถ่ายหน้าตรงสีหรือขาวดำขนาด 2 นิ้ว 3 ใบ ฉากหลังเป็นพื้นสีขาวเท่านั้น ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอวีซ่านักเรียน (ชำระเป็นแคขเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสถานทูตออสเตรเลียกรุงเทพฯ) AUD $550 โดยชำระเป็นเงินสดตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันนั้น บวกค่าธรรมเนียมในการตรวจรับเอกสาร 600 บาท (จัดเก็บโดย VFS ชำระเป็นเงินสด)

*** การปิดบังข้อมูลใดๆเกี่ยวกับการขอวีซ่าออสเตรเลียในอดีต อาจมีผลให้น้องๆไม่ได้รับการอนุมัติ
*** ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าไม่สารถขอรับคืนในภายหลัง ไม่ว่าวีซ่าจะได้รับการอนุมัติหรือไม่ก็ตาม


เอกสารที่ใช้ในการตรวจสุขภาพเพื่อขอวีซ่านักเรียน

 •  แบบฟอร์มตรวจสุขภาพจากทางสถานทูต
 •  ใบนัดรับผลจากทางสถานทูต
 •  รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 2 ใบ
 •  ค่าตรวจสุขภาพประมาณ 2,100 บาท
   

แบบฟอร์มวีซ่าออสเตรเลีย

AUS-page-001 | Click For Save This FileAUS-page-002 | Click For Save This FileAUS-page-003 | Click For Save This FileAUS-page-004 | Click For Save This FileAUS-page-005 | Click For Save This File
 
 


อัตราค่าบริการทำวีซ่าออสเตรเลีย / ค่าธรรมเนียมวีซ่าออสเตรเลีย

                  ประเภทวีซ่า                       ค่าธรรมเนียม 
(ผู้ใหญ่)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 06-12 ปี)
ค่าธรรมเนียม 
(เด็ก 00-05 ปี)
ค่าธรรมเนียม
  (บาท / ท่าน)
ระยะเวลา
(วันทำการ)
หมายเหตุ
 วีซ่าขั่วคราว Non-Immigrant / temporaray Visit
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Single) 7,900 7,900 7,900 7,900 - -
 วีซ่าท่องเที่ยว,Tourist Visa (Multiple) - - - - - -
 วีซ่าธุรกิจ, Business Visa - - - - - -
 วีซ่าทำงานชั่วคราว,Worker Visa - - - - - -
 วีซ่านักเรียน,Student Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าเยี่ยมญาติ, Visitor Visa - - - - - -
 วีซ่าถาวร Immigrant / Settlement Visa (Family, Fiance and Marriage)
 วีซ่าคู่หมั้น , Fiance Visa - - - - - -
 วีซ่าคู่สมรส , Marriage Visa - - - - - -
 วีซ่าครอบครัว , Family Visa - - - - - -
* ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยน ตามประกาศสถานทูต โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า *
* การนับอายุเด็ก ใช้วัน/เดือน/ปีเกิด ตามหน้าพาสสปอร์ต และวันที่เดินทาง เป็นเกณฑ์ในการนับอายุ *
*
ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ที่แสดงข้างต้น เป็น ค่าธรรมเนียมวีซ่า / ค่าบริการวีซ่า ต่อท่าน **

ข้อตกลงในการใช้ บริการทำวีซ่า กับ Thaifly.com

 • ทางบริษัท Thaifly Travel Co.,Ltd. ขอแจ้งข้อตกลงการใช้ บริการทำวีซ่า ของ Thaifly.com กับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้การตกลงซื้อขายบริการใดๆจากบริษัทฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้ 
 •  เตรียมเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า ให้ครบถ้วนตามที่พนักงานแจ้งให้ท่านทราบ 
 •  ระยะเวลาการยื่นวีซ่า จะเริ่มนับจากทางบริษัทได้รับเอกสารจากลูกค้าครบถ้วน
 •  หากมีการปลอมแปลงเอกสารใดๆ หรือ บิดเบือนข้อความในเอกสาร ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากลูกค้าไม่ผ่านพิจารณาวีซ่าจากสถานทูต ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี เนื่องจากการพิจารณาเป็นดุลยพินิจของสถานทูตเป็นที่สิ้นสุด
 •  โปรดตรวจสอบ อายุการใช้งานของหนังสือเดินทาง ( Passport) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
 •  กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ ในลักษณะลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบเงื่อนไขและข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกกรณี
 •  หากท่านมีข้อสงสัยใดๆ กรุณาสอบถามพนักงาน " แผนกกรุ๊ปเหมา และ วีซ่า ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ
 •  ระหว่างเวลา 08.30 - 18.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์ ระหว่างเวลา 09.00-15.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ 02 713 8992 กด 3 และโทรสาร 02 745 7322
 •  การดำเนินการขอวีซ่า Visa บริษัทมีหน้าที่ดูแลเอกสาร และดำเนินการเกี่ยวกับยื่นเอกสารให้กับสถานทูตเพื่อพิจารณาวีซ่า Visa แต่ผลการพิจารณาวีซ่า Visa ขึ้นอยู่กับสถานทูตของแต่ละประเทศเท่านั้น
 •  กรณีลูกค้าที่ดำเนินการยื่นวีซ่า  Visa แล้ว แต่หากสถานทูตปฏิเสธวีซ่าลูกค้า (วีซ่าไม่ผ่าน) ลูกค้าจะต้องชำระค่าธรรมเนียมของสถานทูตเองในครั้งต่อไปเอง เนื่องจากการพิจารณาให้วีซ่านั้น เป็นดุลยพินิจของสถานทูต
 •  กรณีลูกค้าชำระค่าธรรมเนียม และ ค่าบริการยื่นวีซ่า แล้ว จะไม่สามารถขอคืนเงินจากบริษัทไม่ว่ากรณีใดๆ?

Last Update 22-08-2019 |  Read 25992 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

Related News
ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง