วีซ่านิวซีแลนด์

new zealand visa

วีซ่านิวซีแลนด์ | รับทำวีซ่านิวซีแลนด์ | New Zealand  Visa

วีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ รับทำวีซ่าประเทศนิวซีแลนด์ บริการในการยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ การเดินทางนั้นไปต่างประเทศนั้นมีทั้งเข้าง่ายและยากด้วยกันส่วนมากแล้วก็ต้องใช้วีซ่าในการเดินทางทั้งนั้น วีซ่านิวซีแลนด์ ก็เช่นกันหากไม่ผ่านวีซ่าจะไม่สามารถเดินทางเข้าประเทศได้แต่การจะผ่านวีซ่านั้นก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยเช่นกัน การยื่นขอวีซ่านั้นก็สามารถทำได้โดยการยื่นขอด้วยตนเองที่สถานทูตนิวซีแลนด์ และต้องรอพิจารณาตามคิว จัดเตรียมเอกสารทุกอย่างให้ครบควรตรวจเช็คเวลาเปิด-ปิดของสถานทูตก่อนออกเดินทางให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไปเสียเวลา และจะให้ง่ายกว่านั้นเพียงท่านใช้บริการบริษัทรับทำวีซ่านิวซีแลนด์ ที่มีความน่าเชื่อถือมีผลงาน จะเป็นอีกทางเลือกที่เหมาะสมสำหรับท่านอย่างยิ่ง วีซ่านิวซีแลนด์ นั้นมีหลายประเภทด้วยกันท่านสามารถเลือกทำวีซ่าตามจุดมุ่งหมายในการเดินทางแต่ละครั้งของท่านได้ ไม่ว่าจะเป็น วีซ่าทำงาน ,วีซ่าเยี่ยมญาติ ,วีซ่านักเรียน ,วีซ่าธุรกิจ ,วีซ่าคู่สมรส ,วีซ่าท่องเที่ยว เป็นต้น เพราะการเลือกประเภทวีซ่า เพื่อเดินทางไปยังประเทศนิวซีแลนด์ ให้ตรงกับจุดประสงค์ของท่านได้อย่างง่ายดาย รวดเร็ว เพราะเราเป็นมืออาชีพด้านบริการรับ ยื่นวีซ่านิวซีแลนด์ 

รายละเอียดสถานฑูต

ศูนย์รับยื่นคำร้องวีซ่านิวซีแลนด์ (TT VISA SERVICE CENTRE )

 • 40/41 (19D) ตึก ITF Tower ชั้น 19 ถนนสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 • Tel: 02-236-7138 Email: ttsbangkoknz@ttsvisas.com
 • Web: www.ttsnzvisa.com
 • เวลาทำการศูนย์รับยื่นวีซ่า : จันทร์–ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.00 น.

สถานเอกอัครราชทูต นิวซีแลนด์ประจำประเทศไทย

 • ชั้น 14 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส 87 ถนนวิทยุ ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
 • โทร 02-654-3444
 • อีเมล์ : nzisbangkok@dol.govt.nz
 • website:www.mfat.govt.nz/

ค่าธรรมเนียนวีซ่า

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า+ ค่าบริการรวมทั้งหมด   8000 บาท 

เอกสารที่ใช้ในการยื่น ขอวีซ่าท่องเที่ยว วีซ่านิวซีแลนด์

 • หนังสือเดินทาง ที่มีอายุเหลืออย่างน้อยที่สุด 6เคือน นับจากวันเดินทาง
 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 • รูปถ่ายขนาด 3.5x4.5 ซม   จำนวน 2 รุป พื้นหลังสีขาว ห้ามเห็นฟัน
 • หนังสือรับรองรองการทำงาน ในกรณีที่เป็นพนักงาน)อายุเอกสารไม่เกิน 1 เดือนระบุ ตำแหน่ง,เงินเดือน และ ระยะเวลาในการทำงาน รับที่ออกใบรับรองงาน
 • หนังสือรับรองการศึกษา ในกรณีที่เป็บนักเรียน)อายุเอกสารไม่เกิน 3 เดือน 
 • หนังสือรับรองจดทะเบียนการค้า(ในกรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ)อายุเอกสารไม่เกิน  3 เดือน พร้อมแปลภาษาอังกฤษ (ส่วนกรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพผู้สมัตรจำเป็นต้องทำหนังสือที่ชี้แจงถึงที่มาของรายได้ในชีวิตประจำวัน)
 • แบงค์การันตี หรีอ bank certificate  รับรองสถานะทางการเงินจากทางธนาคาร
 • ยอดบัญชีธนาคาร (Bank Statement  หรือ  copy book bank  แสดงการเคลื่อนไหวของบัญชีย้อนหลังช่วงเวลา 6 เดือนล่าสุดและภายไนวันที่มายื่นวีซ่าจะต้องอัพเดทมาไม่เกิน 15 วัน
 • ตั๋วเครื่องบินไปกลับ
 • โรงแรมที่พัก
 • เอกสารอื่น ๆเช่น ทะเบียนการสมรส ใบหย่า ทะเบียนบ้าน ฯลฯ

  กรณีการออกใช้จ่ายจะต้องเป็น บิดา มารดา คู่สมรส

 • ที่มีใบจดทะเบียนสมรส  พร้อมแปลเป็นภาษาอังกฤษ  มาแนบคู่กับไทยด้วย หรือพี่น้องสายเลือดเดียวกันเท่านั้น (แปลทะเบียนมาทั้งคู่ยื่นทั้งไทยและอังกฤษ)  และจะต้องมีจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมด้วยค่ะ  ถ่ายสำเนาหนังสือเดินทางทุกหน้าที่มีประวัติการเดินทาง และ วีซ่าในรอบ 3 ปี เอกสารทุกอย่างจะต้องอ้างอิงชื่อตามหนังสือเดินทางเท่านั้นการเซ็นชื่อในแบบฟอร์ม จะต้องเป็นลายเซ้นต์จริงของผู้สมัครเท่านั้นเจ้าหน้าที่กรุ็ปไม่สามารถเซ็นต์แทนได้ 

ในกรณีที่ผู้สมัครอายุต่ำกวา18 ปี 

 • ในการเอกสารคำร้องขอวีซ่า(Application form) จะมีให้เซ้นต์ และใน checklist จะต้องมีลายเซ็นต๋ของทั้งบิดา มารดา และถ้าเด็กมีลายเซ็นต์ใน passport แล้วให้เด็กเซ็นต์มาด้วย
 • ในกรณีไม่ได้เดินทางพร้อมกับบิดาหรือมารดา จะต้องมีเอกสาร จดหมายยินยอนให้เดินทาง ภาษาอังกฤษจากพ่อเเม่ และขอหนังสือยินยอน จากทางอำเภอ ฉบับจิง
 • จดหมายจากบิดามารดา ยินยอมให้เดินทางไปต่างประเทศได้ และอนุญาติไห้เลินทางไปกับใคร บอกถึงความสัมพันธ์ด้วยว่าเป็นอะไรกัน พร้อมแนบสำเนาหนังสือเดินทางของ บิดา มารดา ถ้าบิดามารดา หรือ ถ้าท่านใดท่านหนึ่ง ไม่มีหนังสือเดินทาง ก็ให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน แทน พร้อมเขียนหนังสือชี้แจงว่าทำไมไม่มีหนังสือเดินทางเป็นภาษาอังกฤษ
 • สูติบัตรพร้อมแปลภาษาอังกฤษ
 • ทะเบียนบ้านพร้อมแปลภาษาอังกฤษ 
 •  *** ในวันยื่นเอกสารผู้สมัครจะต้องแสดงเอกสารฉบับจริงแก่เจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ ***

กรณัเด็กต่ำกว่า 18 ปี ทั้งพ่อและแม่ มี visa อยู่แล้วหรือท่านใดท่านึงที่มีอยุ่แล้ว

 • ตั๋วเครื่องบิน ที่มีชื่อทั้ง พ่อ-แม่-ลูก
 • โรงแรมที่พักทุกคืนตามตั๋วเครื่องบินที่มีชื่อ พ่อแม่ลุก
 • copy passport และ visa ของทั้งพ่อแม่ ทีมี visa อยู่แล้ว
 • หนังสือชี้แจงเป็นภาษาอังกฤษ ว่าพ่อแม่ มีวีซ่าอยู่แล้ว และบอกว่า วีซ่าออกตั้งแต่วันที่เท่าไร และหมด เมื่อไร
 • หมายเหตุ เอกสารทุกอย่างห้ามถ่ายรุป และ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ถ้ามีเอกสารตัวไหนที่ต้องแปลให้แนบคู่กับภาษาไทยมาด้วย เอกสารทุกอย่างที่เป็นตัวจริงห้ามเซ็นต์อะไรทั้นั้น ชื่อในเอกสารทั้งหมด จะต้องสะกดให้ตรงกับชื่อภาษาอังกฤษในพาสปอร์ตเท่านั้น หากเอกสารชื่อไม่ตรงท่านจำเป็นจะต้องแก้ไขใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้เอกสารทั้งหมด ทางสถานทูตเป็นผู้ขอ​

ข้อมูลเพิ่มเติมในการยื่น ขอวีซ่านิวซีแลนด์

 • เวลาทำการสถานฑูต จันทร์-ศุกร์ เวลายื่น-รับ เวลายื่น 08.30 น. - 12.00 น. และ เวลารับ 14.00 น. - 15.00 น.
 • ใช้เวลา 5 วันทำการ ( ในช่วงเวลาท่องเที่ยวจะใช้ 7 วันทำการ แต่ถ้าเป็น Group ใช้เวลา 10 วัน เดินทางพร้อมกันเกิน 4 คน สถานทูตมักจะให้ยื่นเป็นกรุ๊ปและใช้เวลา 10 วันทำการ โดยวีซ่าที่ได้มาจะไม่ประทับตราในพาสปอร์ตแต่จะออกเป็นจดหมาย APPROVE ให้ และคณะจำเป็นต้องเดินทางไฟล์ทเดียวกัน เพราะจดหมายจะมีฉบับเดียว )
 • เอกสาร และเวลาที่ใช้ในการยื่นวีซ่า อาจมีการเปลี่ยนแปลง
  โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของสถานทูต

Last Update 14-06-2019 |  Read 1897 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก