จัดสัมมนา,กิจกรรม,Event : ประโยชน์ของการสัมมนา

ประโยชน์ของการสัมมนา

ประโยชน์ของการสัมมนาในแต่ละครั้งอย่างน้อยจะได้รับผลดังต่อไปนี้คือ

  • เป็นการร่วมกันแก้ปัญหาจากคนหลายคนที่มาร่วมกันผนึกความคิดแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ย่อมได้ผลดีกว่าการคิดคนเดียว หรือแก้ปัญหาคนเดียว และยังเป็นการกระตุ้นให้คนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบด้วย

  • ก่อให้เกิดความรู้สึกร่วมแรงร่วมใจ มีความรู้สึกเหมือนกิจการนั้นๆ เพราะได้มีส่วนเป็นผู้กำหนดและรับรู้เรื่องราวเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวในเรื่องนั้น ๆ ด้วย

  • เป็นการช่วยให้ผู้สัมมนาได้มีโอกาสรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น อันจะทำให้เกิดทัศนะคติกว้างขวางขึ้น และในบางกรณีอาจใช้การสัมมนาเป็นเครื่องมือหล่อหลอมความรู้สึกนึกคิดของกลุ่มคนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้

  • ก่อให้เกิดผลดีต่อการประสานงานระหว่างบุคคลและหน่วยงาน เพราะผู้เข้าสัมมนามักจะมาจากหลายสถานที่ หลายหน่วยงาน ในระหว่างการสัมมนาจะช่วยให้เกิดความสัมพันธ์อันดีต่อกัน เกิดความเขใจและเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน ด้วยเหตุนี้ผู้เข้าสัมมนามีโอกาสได้เปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องส่วนตัวและการทำงาน ทำให้มีความรู้จักสนิทสนมคุ้นเคยกันในเวลาเดียวกัน

  • ช่วยให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารู้จักกันดียิ่งขึ้น

  • ช่วยกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาเกิดความคิดที่จะปฎิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไป

Last Update 28-05-2014 |  Read 3180 times | 

แชร์ไปยังเฟซบุ๊ก

ระวัง!! กลุ่มมิจฉาชีพขายทัวร์ และบริการอื่นๆ
โดยแอบอ้างใช้ชื่อบริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด กรุณาชำระค่าบริการผ่านธนาคารชื่อบัญชี
"บริษัท ไทยฟลาย ทราเวล จำกัด" เท่านั้น
ทางบริษัทไม่มีนโยบายให้ลูกค้าชำระเงินผ่านบัญชีในนามบุคคล
ชำระเงินแล้วกรุณาขอใบเสร็จด้วยทุกครั้ง เพื่อผลประโยชน์ของตัวท่านเอง