Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน แช่น้ําแร่


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
12,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
7 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
13 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
27 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 ทัวร์เต็ม
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [APR-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านกาแฟ,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  เมษายน / พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
13,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 เมษายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
10 เมษายน 2562 20,999 26,499 20,999 20,999 ทัวร์เต็ม
11 เมษายน 2562 23,999 29,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
13 เมษายน 2562 23,999 29,499 23,999 23,999 ทัวร์เต็ม
14 เมษายน 2562 21,999 27,499 21,999 21,999 ทัวร์เต็ม
17 เมษายน 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
27 เมษายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
28 เมษายน 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
4 พฤษภาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
8 พฤษภาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
11 พฤษภาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
16 พฤษภาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 ทัวร์เต็ม
22 พฤษภาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
25 พฤษภาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
1 มิถุนายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
8 มิถุนายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
15 มิถุนายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
20 มิถุนายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
13 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ – ร้านกาแฟ – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : หมู่บ้านสายรุ้ง - เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – ตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลทโก อาร์ตตัวพ่อ) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านกาแฟ,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติ
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 สิงหาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,ไถจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ร้านกาแฟ,ไทเป,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89),ซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,Mitsui Outlet Park
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
27 มิถุนายน 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
11 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
25 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก พาเพลินตัวแม่) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทจง – เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101 – ย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (เลสโก พาเพลินตัวแม่) [JUL-AUG] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,ร้านคอสเมติก,Mitsui Outlet Park
  กรกฎาคม / สิงหาคม
ราคาเริ่มต้น
14,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
11 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
12 กรกฎาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
14 กรกฎาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 16,999 22,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [JUL-OCT] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
17 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม
ราคาเริ่มต้น
16,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
22 พฤษภาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
5 มิถุนายน 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 ทัวร์เต็ม
19 มิถุนายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
3 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 ทัวร์เต็ม
24 กรกฎาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน อุทยานเย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUL- OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด-Cosmetics Shop-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE -หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUL- OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,Cosmetics Shop,ซีเหมินติง,ศูนย์ GERMANIUM,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,DUTY FREE,หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
17,500
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง