Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน 3คืน บิน VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ–ไทจง–ไทเป–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 2 : ไทเป–ร้านขนมพายสับปะรด–อุทยานแห่งชาติเย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น–หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น–ศูนย์เครื่องสำอาง–ตึกไทเป101–ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป–Duty Free–ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน-จันทรา–วัดพระถังซัมจั๋ง–วัดกวนอู–ร้านชา–ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทจง–หมู่บ้านสายรุ้ง–กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา ตึกไทเป101 ช้อปปิ้ง (TAIPEI TAICHUNG) [JUN-OCT] 4วัน3คืน บิน VIETJET AIR,ไทจง,ไทเป,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตึกไทเป101,ซื่อหลิน ไนท์ มาร์เก็ต,Duty Free,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดกวนอู,ร้านชา,ฝงเจี่ยไนท์ มาร์เก็ต,หมู่บ้านสายรุ้ง
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 12,990 16,990 12,990 12,990 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง
13 สิงหาคม 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,990 17,990 13,990 13,990 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,990 18,990 14,990 14,990 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 3 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด-ไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไถจง–ไทเป–เย๋หลิ่ว –หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น– DUTY FEE – GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,ไนท์มาร์เก็ต,ไถจงMไทเปMเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,DUTY FEE GERMANIUM SHOP–ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต
  กันยายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
10 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
17 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
24 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – ไทเป – วัดหลงซาน – ตลาดปลาไทเป – ร้านคอสเมติก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นชั้น 89) – ซีเหมินติง (-/L/-)
Day 3 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – GERMANIUM SHOP – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป 101 ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (เลสโก ช้อปเก่งตัวแม่) [AUG-SEP] 4วัน 2คืน บิน NOK SCOOT,ดินแดนสวรรค์ถูกใจขาช้อป กับแหล่งช้อปปิ้งโดนใจ,ลิ้มลองอาหารสตรีทฟู้ด จัดเต็มเมืองไทเป พักดี 4 ดาว,ถ่ายรูปคู่กับแลนด์มาร์คของไต้หวัน ตึกไทเป101,สถานที่รำลึกอดีตประธานาธิบดีเจียงไคเช็ค,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,เที่ยวหมู่บ้าน โบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปสุดมันส์ที่ ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง,สุดพิเศษ!!! เสี่ยวหลงเปา พระกระโดดกำแพง
  สิงหาคม / กันยายน
9,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
5 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
12 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
19 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
2 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
9 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 กันยายน 2562 9,999 13,499 9,999 9,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 10,999 14,499 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
10,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,333 14,333 11,333 11,333 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP-ร้าน COSMETIC-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–DUTY FEE- ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ร้านพายสับปะรด–ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง,ร้านชาอู่หลง,ไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ร้านพายสับปะรด,ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กันยายน / ตุลาคม
11,111บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
1 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP-ร้าน COSMETIC-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–DUTY FEE- ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ร้านพายสับปะรด–ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง,ร้านชาอู่หลง,ไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ร้านพายสับปะรด,ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
11,111บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ร้านชา,ไทจง,,ไทเป,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  ตุลาคม
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันแม่ 2562 / 2019 เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ร้านชา,ไทจง,,ไทเป,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง