Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน,ตึกไทเป 101,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / สิงหาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,499
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
4 พฤษภาคม 2562 12,222 15,222 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
12 พฤษภาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
2 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 10,499 13,499 10,499 10,499 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 ทัวร์เต็ม
26 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 4 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย่หลิ่ว – หมู่บ้านโบรานจิ่วเฟิ่น – เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ซีเหมินติง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN FIRST STEP) [MAY-OCT] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
10,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 พฤษภาคม 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
14 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
21 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
28 มิถุนายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 ทัวร์เต็ม
6 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 ทัวร์เต็ม
20 กรกฎาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 10,555 13,555 10,555 10,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 13,999 16,999 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 11,555 14,555 11,555 11,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 11,333 14,333 11,333 11,333 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว,พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่),เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
31 สิงหาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
1 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
4 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
8 กันยายน 2562 11,888 16,388 11,888 11,888 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
15 กันยายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
22 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
29 กันยายน 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
30 ตุลาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
11,899
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
2 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION,ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤษภาคม / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,222
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
16 พฤษภาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 ทัวร์เต็ม
4 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
10 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 ทัวร์เต็ม
18 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,777 19,277 14,777 14,777 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ซีเหมินติง นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี – แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน เหย๋หลิ่ว ซีเหมินติง นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (SIGNATURE TAIWAN มหัศจรรย์อาลีซาน) [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโนราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเจียอี้ 1 คืน ซินจู๋ 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
19 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,999 20,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  พฤษภาคม / มิถุนายน / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤษภาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 ทัวร์เต็ม
10 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
14 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
29 พฤษภาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
12 มิถุนายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
26 มิถุนายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
9 สิงหาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
21 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
11 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
25 กันยายน 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 ทัวร์เต็ม
1 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
2 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
11 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 ทัวร์เต็ม
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 ทัวร์เต็ม
16 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 14,555 19,055 14,555 14,555 ทัวร์เต็ม
30 ตุลาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน-เข้าที่พัก-เช้าเมืองหนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเสวียนกวง-วัดเหวิ่นหวู่-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต-เมืองเจียอี้ (B/L/-)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง-เมืองเถาหยวน-เถาหยวนไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-ร้านพายสับปะรด-Cosmetic shop-เมืองจีหลง-หมู่บ้านจิ่วเฟ้น-สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม)-ศูนย์GERMANIUM -Duty Free-ซีเหมินติง-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,วัดเสวียนกวง,วัดเหวิ่นหวู่,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เถาหยวนไนท์มาเก็ต,ร้านพายสับปะรด,Cosmetic shop,เมืองจีหลง,หมู่บ้านจิ่วเฟ้น,สือเฟิ่นปล่อยโคมลอย(ไม่รวมค่าโคม),ศูนย์GERMANIUM,Duty Free
  กันยายน / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
12,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
5 กันยายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 15,999 18,499 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
21 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 12,999 15,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [JUL-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย,ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
  กรกฎาคม / ตุลาคม
ราคาเริ่มต้น
13,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
26 กรกฎาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 14,333 18,833 14,333 14,333 เช็คที่นั่ง
31 ตุลาคม 2562 13,555 18,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019]
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ไทจง - ไทเป - ตึกไทเป101 - ซีเหมิงติง (-/-/-)
Day 2 : ร้านพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว - ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอาง - ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 3 : เจียงไคเช็ค - ศูนย์สร้อยสุขภาพ(เจอมาเนี่ยม) - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดเหวินหวู่ - ฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านสายรุ้ง - ไทจง - กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน วันคล้ายวันสวรรคต ร.9 [2562 / 2019] เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เย่หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมิงติง ช้อปปิ้ง [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,ช้อปปิ้ง ย่านซีเหมินติง และตลาดปลาไทเป,ชมตึกไทเป 101 แลนด์มาร์คไต้หวัน,เที่ยวหมู่บ้านสายรุ้ง ถ่ายรูป ชิคๆคูลๆ,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,แถมฟรี กระเป๋าช้อปปิ้งสุดเก๋พับเก็บได้จุของได้เยอะ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
ราคาเริ่มต้น
13,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
17 กรกฎาคม 2562 14,900 18,900 14,900 14,900 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 21,900 17,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,900 17,900 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง