Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  กันยายน / ตุลาคม
16,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,555 20,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [AUG-OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
16,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
7 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [MAY-JUL] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  กรกฎาคม
16,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 16,900 21,900 16,900 15,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน อุทยานเย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUL- OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ-เถาหยวน-ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ร้านพายสับปะรด-Cosmetics Shop-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE -หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน เถาหยวน อุทยานเหย่หลิ่ว แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUL- OCT] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,Cosmetics Shop,ซีเหมินติง,ศูนย์ GERMANIUM,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,DUTY FREE,หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
17,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 17,500 20,000 17,500 17,500 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (3 เด้ง อุทยาน) [OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา -วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้ - อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – นั่งรถไฟโบราณ – ชมป่าสนพันปี –แวะชิมชา – ไทจง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทจง - นั่งรถไฟ TRA สู่ฮัวเหลียน – อุทยานทาโรโกะ - นั่งรถไฟ TRA สู่ไทเป (B/L/D)
Day 5 : ไทเป – พายสับปะรด - อุทยานเหย๋หลิว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - ตลาดซีเหมินติง - สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (3 เด้ง อุทยาน) [OCT] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,เที่ยวครบ 3 อุทยานชื่อดังของไต้หวัน,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณ ชมป่าสนพันปี,อุทยานทาโรโกะ ชมความอลังการอุทยานภูเขาหินอ่อน,อุทยานเย๋หลิ่ว ชมไฮไลท์ หินเศียรราชินี,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ยและตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน 1 คืน เจียอี้ 1 คืน ไทจง 1 คืน ไทเป 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  ตุลาคม
17,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
8 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 17,555 23,055 17,555 17,555 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
20 ตุลาคม 2562 17,999 23,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI) [MAR-JUN] 4วัน 3คืน บิน EVA AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินนานาชาติเถาหยวน – ไทไป (-/-/-)
Day 2 : วัดหลงซาน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดปลาไทเป – COSMETIC SHOP – พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/-/-)
Day 3 : กระเช้าเหมาคง – ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว – MITSUI OUTLET PARK – สนามบินนานาชาติเถาหยวน กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (T-DED TAIWAN FOCUS TAIPEI) [MAR-JUN] 4วัน 3คืน บิน EVA AIR,เถาหยวน,ไทไป,วัดหลงซาน,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ตลาดปลาไทเป,COSMETIC SHOP,พิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติกู้กง,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,กระเช้าเหมาคง,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,ตึกไทเป 101 (รวมค่าบัตรขึ้นชมวิวชั้น 89) ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติ,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเหย่หลิ่ว,MITSUI OUTLET PARK
  มิถุนายน
17,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL) [DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซื่อหลินไนท์มาเก็ต-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : เมืองเจียอี้-ชิมชาอู่หลง-อุทยานแห่งชาติอาลีซาน- นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-เมืองไถจง-ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 3 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – ร้านพายสับปะรด – Cosmetics Shop – ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ GERMANIUM–อุทยานเหย่หลิว–หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น–DUTY FREE -หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค–MITSUI OUTLET PARKสนามบินเถาหยวน - สนามบินสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน แช่น้ำแร่ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน อาลีซาน ได้ใจ SPECIAL) [DEC] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101,ซื่อหลินไนท์มาเก็ต,เมืองเจียอี้,ชิมชาอู่หลง,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาเก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ร้านพายสับปะรด,Cosmetics Shop,ซีเหมินติง,ศูนย์ GERMANIUM,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,DUTY FREE,หอที่ระลึกเจียงไคเช็ค
  ธันวาคม
18,500บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 ธันวาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง
7 ธันวาคม 2562 18,500 21,000 18,500 18,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผู่หลี่-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง,ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน),พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา,พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
18,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก) [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI AIRWAYS
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – สนามบินเถาหยวน – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ตลาดซีเหมินติง (-/L/D)
Day 2 : D.I.Y พายสัปปะรด – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ฉือเฟิ่น – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน (B/L/D)
Day 3 : ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) – ตลาดซีเหมินติง – DUTY FREE – สนามบินเถาหยวน – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HASHTAG TAIWAN ทริปฟิน กินจนตัวแตก) [MAY-OCT] 3วัน 2คืน บิน THAI AIRWAYS,ทัวร์โปรแกรมพิเศษสำหรับสายกิน ที่ไม่เคยพบที่ไหนมาก่อนแน่นอน พาชิม พากิน อาหารขึ้นชื่อของไต้หวัน ไม่ว่าจะเป็น สตรีทฟู๊ด หรือ ร้านดัง,เที่ยวครบทุกไฮไลท์ของเกาะไต้หวัน อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว (MUSHROOM ROCK) หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น วัดหลงซาน ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าลิฟท์ชมวิวชั้น 89) D.I.Y พายสับปะรดโรงงานพายสับปะรด,ช้อปปิ้งตลาดดัง ตลาดซีเหมินติง และ ตลาดนัดกลางคืนซื่อหลิน,มื้อพิเศษ กับเมนู เสี่ยวหลงเปา ร้านดัง DIN TAI FUNG และ เมนูชาบู ชาบูหม่าล่า,น้ำดื่มบนรถ วันละ 1 ขวด
  สิงหาคม / ตุลาคม
18,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
9 สิงหาคม 2562 18,999 23,899 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 18,999 23,899 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว (B/L/D)
Day 4 : เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องรือสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,สวนผลไม้,ไถจง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้ไถจง,ไทเป,D.I.Y พายสับปะรด,เจียวซี,อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว,โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan,อุทยานเย๋หลิ่ว,ไทเป,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT),MITSUI OUTLET
  สิงหาคม / กันยายน / พฤศจิกายน
18,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
20 สิงหาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง