Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – ไถจง – ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/-/D)
Day 2 : เมืองหนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านกาแฟ – ไทเป – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพ – ร้านพายสับปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว – ร้านคอสเมติก – Mitsui Outlet Park – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป หนานโถว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก กินเก่งตัวพ่อ) [JUN-SEP] 4วัน 3คืน บิน CHINA AIRLINES,เถาหยวน,ไถจง,ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ร้านกาแฟ,ไทเป,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ร้านสร้อยสุขภาพ,ร้านพายสับปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89),ซีเหมินติง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อุทยานแห่งชาติเย่หลิ่ว,ร้านคอสเมติก,Mitsui Outlet Park
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน
14,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
27 มิถุนายน 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กรกฎาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 17,999 22,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 16,999 21,499 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) (-/-/-)
Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านขนมเค้กพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ซีเหมินติง,ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านชา,เมืองไทจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
15,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 16,666 21,166 16,666 16,666 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 17,777 22,277 17,777 17,777 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [FEB-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ -เถาหยวน – แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวิ่นหวู่-ชิมชาอู่หลง-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : Duty Free-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย)-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-Gloria Outlet-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน ปังเว่อร์) [FEB-JUN] 4วัน 2คืน บิน CHINA AIRLINES,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวิ่นหวู่,ชิมชาอู่หลง,หมู่บ้านสายรุ้ง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง,Duty Free,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ปล่อยโคมลอยหมู่บ้านฉือเฟิ้น(รวมค่าโคมลอย),ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),Gloria Outlet
  มิถุนายน
15,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
26 มิถุนายน 2562 16,555 19,055 16,555 16,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ - ไต้หวัน(สนามบินไทจง) – เมืองไทเป - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89) (-/-/-)
Day 2 : ร้านขนมเค้กพายสับปะรด - อุทยานเหย่หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม- เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา+วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านชา – เมืองไทจง - ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย (B/L/-)
Day 4 : หมู่บ้านสายรุ้ง – สนามบินไทจง – กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อุทยานเหย่หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน เพลินเพลิน) [APR-JUL] 4วัน 3คืน บิน THAI VIETJET AIR,เมืองไทเป,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นจุดชมวิวชั้น 89),ร้านขนมเค้กพายสับปะรด,อุทยานเหย่หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค,ซีเหมินติง,ร้านสร้อยสุขภาพเจอร์มาเนียม,เมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ร้านชา,เมืองไทจง,ตลาดกลางคืนฟ่งเจี่ย,หมู่บ้านสายรุ้ง
  กรกฎาคม
15,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง
19 กรกฎาคม 2562 15,555 20,055 15,555 15,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [AUG-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
15,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
10 สิงหาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
14 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 15,888 19,888 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรม (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – แวะชิมชา – หมู่บ้านสายรุ้ง – ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง–ไทเป - ขนมพายสัปปะรด -อุทยานเหยหลิ่ว –ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น- ตึกไทเป 101 (ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89) - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (TAIWAN WINTER) [MAY-JUL] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR ,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,แวะชิมชา,หมู่บ้านสายรุ้ง,ตลาดฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ไทจง,ไทเป,ขนมพายสัปปะรด,อุทยานเหยหลิ่ว,ถนนเก่าจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,(ไม่รวมขึ้นตึกชั้น89),ช้อปปิ้งซีเหมินติง,ศูนย์เครื่องประดับและเครื่องสำอางค์,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
  กรกฎาคม
15,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
13 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 17,888 21,888 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 5 : ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-AUG] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,ไทจง,มิยาฮาร่าไอศกรีม,เจียอี้,ตลาดกลางคืนเจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน,ชิมชาอู่หลง,ไถจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไทเป,เจียงไคเช็ค,ชมผลิตภัณฑ์,ปะการังแดง,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,เส้นทางรถไฟสายผิงซี,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตลาดปลาไทเป,ไทเป,หมู่บ้านสายรุ้ง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
15,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,500 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 18,900 22,900 18,900 18,500 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,500 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 17,900 21,900 17,900 17,500 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 15,900 19,900 15,900 15,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ • สุวรรณภูมิ • ไถจง • มิยาฮาร่าไอศกรีม • เจียอี้ • ตลาดกลางคืนเจียอี้ (-/L/D)
Day 2 : อาลีซาน • นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน • ชิมชาอู่หลง • ไถจง • ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต (B/L/D)
Day 3 : วัดเหวินหวู่ • วัดพระถังซำจั๋ง • ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา • ไทเป • เจียงไคเช็ค • ชมผลิตภัณฑ์ • ปะการังแดง • ตึกไทเป101 • ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ร้านขนมพายสับปะรด • อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว • ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น • เส้นทางรถไฟสายผิงซี • ศูนย์เครื่องสำอาง • ตลาดปลาไทเป (B/L/-)
Day 5 : ไทเป • หมู่บ้านสายรุ้ง • สนามบินไถจง • กรุงเทพ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป ตึกไทเป101 ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN] 5วัน 4คืน บิน THAI VIETJET AIR,ไทจง,มิยาฮาร่าไอศกรีม,เจียอี้,ตลาดกลางคืนเจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยาน,ชิมชาอู่หลง,ไถจง,ฟ่งเจี๋ยไนท์มาเก็ต,วัดเหวินหวู่,วัดพระถังซำจั๋ง,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ไทเป,เจียงไคเช็ค,ชมผลิตภัณฑ์,ปะการังแดง,ตึกไทเป101,ซีเหมินติง,ร้านขนมพายสับปะรด,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,เส้นทางรถไฟสายผิงซี,ศูนย์เครื่องสำอาง,ตลาดปลาไทเป,ไทเป,หมู่บ้านสายรุ้ง
  มิถุนายน
15,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 16,900 20,900 16,900 16,500 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) [APR-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 5 : เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง (B/-/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก อินดี้ตัวพ่อ) [APR-JUL] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม
15,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – เมืองหนานโถว – วัดจงไถฉานซื่อ – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินหวู่ – เมืองเจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เมืองเจียอี้ – ร้านชา – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – เมืองไทจง – ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : เมืองไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – วัดหลงซานซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านคอสเมติก – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 5 : เมืองผิงซี – หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น - ปล่อยโคมขงหมิง – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – วัดซงซานฉือโย่ว - ตึกไทเป 101– ย่านซีเหมินติง (B/-/-)
Day 6 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (กรุงเทพฯ) (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน หนานโถว เจียอี้ ไทจง ไทเป อาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมขงหมิง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (เลสโก ตัวพ่อขั้นสุด) [APR-OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT,เมืองหนานโถว,วัดจงไถฉานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,ร้านชา,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,เมืองไทจง,ฟ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,ร้านพายสับปะรด,ร้านสร้อยสุขภาพ,วัดหลงซานซื่อ,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ร้านคอสเมติก,ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,เมืองผิงซี,หมู่บ้านโบราณฉือเฟิ่น,ปล่อยโคมขงหมิง,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,วัดซงซานฉือโย่ว,ตึกไทเป 101,ย่านซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
15,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
3 กรกฎาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 18,999 26,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
11 กันยายน 2562 16,999 24,998 16,999 16,999 เช็คที่นั่ง
25 กันยายน 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 15,999 23,998 15,999 15,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 19,999 27,998 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 17,999 25,998 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 ตุลาคม 2562 18,999 26,998 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง