Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-GERMANIUM SHOP-ร้าน COSMETIC-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ขอพรความรัก ณ วัดเสียไห่เฉิงหวง–อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค–DUTY FEE- ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)–ร้านพายสับปะรด–ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง ( TAIWAN SAY HI) [JUL-AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,หนานโถว-หมู่บ้านสายรุ้ง,ร้านชาอู่หลง,ไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89),ร้านพายสับปะรด,ขอพรความรัก ณ วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
11,111บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,111 15,611 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - Chocolate Castel - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/-)
Day 3 : ไทจง - ไทเป - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี (B/L/D)
Day 4 : ไทเป - จิ่วเฟิ่น - เหย๋หลิ๋ว – ผิงซี – ตึกไทเป101 – ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย่หลิ๋ว จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUN-JUL] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช้อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+สลัดบาร์,Steamer Feast,เสี่ยวหลงเปา,พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 2คืน
  มิถุนายน / กรกฎาคม
11,888บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
30 มิถุนายน 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
3 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
4 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
6 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
7 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,888 21,388 16,888 16,888 เช็คที่นั่ง
14 กรกฎาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 กรกฎาคม 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
21 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
24 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
28 กรกฎาคม 2562 12,888 17,388 12,888 12,888 เช็คที่นั่ง
31 กรกฎาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมไข่มุก ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [JUL-OCT] 4วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,เย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
6 กรกฎาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
13 กรกฎาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
20 กรกฎาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
27 กรกฎาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
7 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
21 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
28 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
5 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-สนามบินเถาหยวน-ผูหลี่–ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-ร้านชา-ไทจง-หมู่บ้านสายรุ้ง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทจง-ไทเป-ร้านพายสัปปะรด-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89)-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป-เย๋หลิ่ว-หมู่บ้านจิ่วเฟิน–ศูนย์สร้อยสุขภาพ–DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ชานมเสือภูเขาไฟ ไทเป ไทจง เย๋หลิ่ว ทะเลสาบสุริยันจันทรา) [AUG-OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ผูหลี่,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,ร้านชา,ไทจง,หมู่บ้านสายรุ้ง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซาน,ตึกไทเป101(ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น 89),ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต,หมู่บ้านจิ่วเฟิน,ศูนย์สร้อยสุขภาพ,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
11,899บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 สิงหาคม 2562 11,899 16,399 11,899 11,899 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
23 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
6 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
13 กันยายน 2562 12,899 17,399 12,899 12,899 เช็คที่นั่ง
20 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
27 กันยายน 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,899 18,399 13,899 13,899 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 16,899 21,399 16,899 16,899 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 14,899 19,399 14,899 14,899 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ชมดอกซากุระ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน หวานหวาน) [JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ร้านชาอู่หลง – ไถจง – ตลาดไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไถจง – ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้านพายสับปะรด – ร้าน GERMANIUM – ตึกไทเป 101 (ไม่รวมชั้น 89) – ซึเหมินติง (B/L/D)
Day 4 : ร้าน COSMETIC – วัดหลงซาน – ตลาดปลา – ตั้นสุ่ย – วัดเทียนหยวน – สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย – ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย – แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ชมดอกซากุระ ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (ไต้หวัน หวานหวาน) [JUN] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือยอร์ชชมทะเลสาบสุริยัน จันทรา,นมัสการเทพลัทธิเต๋า ณ วัดเทียนหยวน พร้อมเพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระ,กินลมชมวิวกับเมืองท่า สะพานแห่งความรักตั้นสุ่ย,แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันภายในห้องพัก,ช้อปปิ้งตลาดดัง ไนท์มาร์เก็ตเมืองไถจง, ซีเหมินติง, ตลาดคนเดินตั้นสุ่ย,พิเศษ เมนู สุกี้ชาบูสไตล์ไต้หวัน, เสี่ยวหลงเปา,บริการน้ำดื่มทุกวัน วันละ 1 ขวด กับ Wi-Fi on Bus
  มิถุนายน
11,900บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
29 มิถุนายน 2562 13,900 18,400 13,900 13,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [AUG] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ร้านชา,ไทจง,,ไทเป,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  กรกฎาคม / สิงหาคม
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
1 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
3 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
4 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
7 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
8 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
10 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
11 สิงหาคม 2562 12,999 17,499 12,999 12,999 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
17 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
18 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
24 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
25 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
28 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง
31 สิงหาคม 2562 11,999 16,499 11,999 11,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ (-/-/-)
Day 2 : หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา –วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-เจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซัน-นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซัน-ไถจง-ร้านพายสับปะรด-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ชมตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นชั้น 89)-ร้าน COSMETIC-GERMANIUM SHOP-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซานซื่อ-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : กรุงเทพ (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ตึกไทเป101 ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [OCT] 6วัน 4คืน บิน NOK SCOOT ,หนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,เจียอี้,อาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณ,ร้านชา,ไทจง,,ไทเป,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านพายสัปปะรด–ตึก 101(ไม่รวมค่าขึ้นตึก),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ซีเหมินติง
  ตุลาคม
11,999บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
2 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
6 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง
19 ตุลาคม 2562 13,888 18,388 13,888 13,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินเถาหยวน – โรงแรมที่พัก (-/-/-)
Day 2 : เถาหยวน – ผูหลี่ – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ไทจง - ช้อปปิ้งฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง - เทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION – พายสับปะรด - ไทเป 101 – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - COSMETIC – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตลาดซีเหมินติง – สนามบินเถาหยวน (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – กรุงเทพ (สนามบินดอนเมือง) (-/-/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง อุทยานเหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (LOVER TAIWAN เทศกาลดอกไม้ EXPO) [MAY-OCT] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,ชมเทศกาลดอกไม้นานาชาติ TAICHUNG WORLD FLORA EXPOSITION,ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้ง3 ตลาดดัง ตลาดฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม
12,222บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
4 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
10 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 14,777 19,277 14,777 14,777 เช็คที่นั่ง
16 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
30 สิงหาคม 2562 12,222 16,722 12,222 12,222 เช็คที่นั่ง
5 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 17,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,999 18,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
13 ตุลาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [SEP-OCT] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  กันยายน / ตุลาคม
12,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
5 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
19 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กันยายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
3 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
4 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
10 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
11 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ตุลาคม 2562 14,999 17,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
18 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
24 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
25 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
26 ตุลาคม 2562 13,555 16,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ
มื้อ อาหาร : 6 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน-เมืองไทเป-แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก (-/-/-)
Day 2 : ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่-ชิมชาอู่หลง-ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ร้านขนมพายสับปะรด-Cosmetic shop-อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : ศูนย์ Germanium-อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
ทัวร์ไต้หวัน ล่องเรือ เที่ยวไต้หวัน ไทเป แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง [JUN-AUG] 4วัน 3คืน บิน TIGER AIR,แช่น้ำแร่ส่วนตัวภายในห้องพัก,เช้าเมืองหนานโถว,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,ชิมชาอู่หลง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,ร้านขนมพายสับปะรด,Cosmetic shop,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ้น,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อนุสรณ์สถานจงเลี่ยฉือ
  มิถุนายน / กรกฎาคม / สิงหาคม
12,555บาท  
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจอง ทัวร์
28 มิถุนายน 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
11 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
18 กรกฎาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
26 กรกฎาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
9 สิงหาคม 2562 13,999 16,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 12,555 15,055 12,555 12,555 เช็คที่นั่ง