Thaifly Travel
   02-713-8992

ทัวร์ไต้หวัน พฤศจิกายน 2562 / 2019


ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [NOV-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – ทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวินอู่ – ร้านใบชา – ช้อปปิ้งฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : เมืองไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์เจียงไคเช็ค – ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน – ตึกไทเป 101 – เจอร์เมเนียม – วัดหลงซานซื่อ – ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป วัดพระถังซัมจั๋ง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (BEST PRICE TAIWAN) [NOV-DEC] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ศูนย์ศิลปะฮว่าซาน,ตึกไทเป 101,ช้อปปิ้งตลาดฝ่งเจี่ยไนท์มาร์เก็ต และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
9 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
26 ธันวาคม 2562 14,444 17,444 14,444 14,444 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 18,888 21,888 18,888 18,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WOW TAIWAN) [OCT-NOV] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน – อุทยานเหย๋หลิ่ว – หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ - ร้านพายสัปปะรด - ซือหลินไนท์มาร์เกต (B/L/-)
Day 3 : ไทเป - เจอร์เมเนียม - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ตึกไทเป 101 – ศูนย์เครื่องสำอาง - วัดหลงซันซื่อ - ช้อปปิ้งตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 4 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อุทยานเหย๋หลิ่ว หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (WOW TAIWAN) [OCT-NOV] 4วัน 2คืน บิน THAI LION AIR,สถานีรถไฟสายประวัติศาสตร์ผิงซี,อุทยานเหย๋หลิ่ว,หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น,ตึกไทเป 101,อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,วัดหลงซานซื่อ,ช้อปปิ้งตลาดตลาดซื่อหลิน และ ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักเถาหยวน2คืนเที่ยวเต็มไม่มีอิสระ
  ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
10,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
8 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
15 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
29 ตุลาคม 2562 11,111 14,111 11,111 11,111 เช็คที่นั่ง
2 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 10,999 13,999 10,999 10,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 5 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด - ศูนย์เจอร์เมเนียม – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก - ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซีเหมินติงไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ผิงซี - สถานีสือเฟิ่น - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - ศูนย์เครื่องสำอางค์ - MITSUI OUTLET PARK (B/-/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (HIGHLIGHT TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,สถานีรถไฟสือเฟิ่น แถมฟรีปล่อยโคมลอย,ช้อปปิ้ง 2 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฟ่งเจี่ย ตลาดซีเหมินติง และ MITSUI OUTLET,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ BUFFET สุกี้มองโกเลีย หม้อไฟ
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
13,555
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
7 พฤศจิกายน 2562 13,555 18,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 13,555 18,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
21 พฤศจิกายน 2562 13,555 18,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 14,999 19,499 14,999 14,999 เช็คที่นั่ง
12 ธันวาคม 2562 13,777 18,277 13,777 13,777 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 13,777 18,277 13,777 13,777 เช็คที่นั่ง
19 ธันวาคม 2562 13,777 18,277 13,777 13,777 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 13,777 18,277 13,777 13,777 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 20,555 25,055 20,555 20,555 เช็คที่นั่ง
30 ธันวาคม 2562 20,555 25,055 20,555 20,555 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : ท่าอากาศยานเถาหยวน – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินวู่ - ไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไทเป – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน – ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - ดิวตี้ฟรี (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น - อุทยานเหย๋หลิ๋ว - ปล่อยโคมผิงซี - ตึกไทเป101 - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน - ท่าอากาศยานดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง จิ่วเฟิ่น ปล่อยโคมผิงซี ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (HELLO TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน NOK SCOOT,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้,ไหว้พระ ขอพร เทพเจ้า ณ วัดเหวินหวู่ วัดพระถังซัมจั๋ง,เที่ยวหมู่บ้านโบราณ จิ่วเฟิ่น,อุทยานเหย่หลิ๋ว ชมความมหัศจรรย์ของหินทรายในรูปร่างแปลกๆ,ปล่อยโคมที่ผิงซี ถ่ายรูปช็อปปิ้งฟินๆ ย่านสถานีรถไฟ,กรุงไทเป ถ่ายรูปเซลฟี่กับ ตึก 101,ชมความสวยงามของอนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ไหว้เฒ่าจันทรา ขอพรความรัก ณ วัดหลงซาน,ช้อปปิ้งสุดฟิน ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต ซีเหมินติง ซือหลินไนท์มาร์เก็ต ดิวตีฟรี,เมนูพิเศษ บุฟเฟ่ชาบูไต้หวัน+ปลาประธานาธิบดี+เสี่ยวหลงเปา+ซีฟู้ดเหย่หลิ่ว,พักโรงแรม ไทจง 1คืน ไทเป 1คืน เถาหยวน1คืน(อาบน้ำแร่),เดินทางโดยสายการบิน NOK SCOOT บินตรงสู่ไทเปน้ำหนักกระเป๋า 20 KG
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
14,888
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
6 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
8 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 14,888 19,388 14,888 14,888 เช็คที่นั่ง
4 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
6 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
13 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
20 ธันวาคม 2562 15,888 20,388 15,888 15,888 เช็คที่นั่ง
25 ธันวาคม 2562 17,888 22,388 17,888 17,888 เช็คที่นั่ง
27 ธันวาคม 2562 22,888 27,388 22,888 22,888 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 11 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินดอนเมือง-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-หนานโถว-วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทราวัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่-เจียอี้ (B/L/D)
Day 3 : เจียอี้-อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-ไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไถจง-ไทเป-ร้านขนมพายสับปะรด-อุทยานเย๋หลิ่ว-ถนนโบราณจิ่วเฟิ่น-ซื่อหลิน ไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-ศูนย์GERMANIUM และ ปะการังแดง-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ถ่ายรูปกับตึกไทเป 101-ศูนย์เครื่องสำองค์ อนุสรณ์สถาน เจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 6 : ไทเป-สนามบินเถาหยวน-สนามบินดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป อาลีซาน ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [NOV] 6วัน 4คืน บิน THAI LION AIR,ชมวัดจงไถซานซื่อ หรือวัดหมื่นล้าน,ล่องเรือชมความงามของทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิของพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,นั่งรถไฟโบราณชมอุทยานอาลีซาน สักการะเจ้าพ่อเสือ,ชมอุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว วัดหลงซาน และถนนโบราณจิ่วเฟิ่น,ช้อปปิ้งที่ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต ย่านซีเหมินติง และถ่ายรูปกับตึกไทเป 101,อิ่มอร่อยกับอาหารจีนพื้นเมือง พิเศษ!! เมนูปลาประธานาธิบดี และสเต๊กจานร้อน,พิเศษ!! บุฟเฟ่ต์ชาบูน้ำซุปหม่าล่า หรือซุปน้ำใส,พิเศษ!! แช่น้ำแร่ แบบส่วนตัวในห้องพัก แถมฟรีชุด Gift Set ถุงผ้า+เสื้อ+พัด
  พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
17,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 พฤศจิกายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
11 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง
18 พฤศจิกายน 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 17,900 22,900 17,900 16,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVA ดี๊ดี) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ-สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน-เมืองไถจง–หนานโถว–วัดจงไถซานซื่อ-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซัมจั๋ง-วัดเหวินหวู่–เมืองเจียอี้ (-/L/D)
Day 3 : อุทยานแห่งชาติอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ชิมชาอู่หลง–เมืองไถจง–ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : เมืองไทเป-Cosmetic shop-ร้านพายสับปะรด-ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-ซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ศูนย์ Germanium - อุทยานเหย่หลิว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น- Mitsui Outlet Park-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป อาลีซาน จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง (TAIWAN อาลีซาน EVA ดี๊ดี) [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,หนานโถว,วัดจงไถซานซื่อ,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินหวู่,เมืองเจียอี้,อุทยานแห่งชาติอาลีซาน,นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี,ชิมชาอู่หลง,เมืองไถจง,ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,เมืองไทเป,Cosmetic shop,ร้านพายสับปะรด,ตึกไทเป101(ไม่รวมบัตรขึ้นตึกชั้น89),อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ซีเหมินติง,ศูนย์ Germanium,อุทยานเหย่หลิว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ้น,Mitsui Outlet Park,WIFI ON BUS
  กรกฎาคม / สิงหาคม / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
17,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
31 กรกฎาคม 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
21 สิงหาคม 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 สิงหาคม 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
9 ตุลาคม 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
16 ตุลาคม 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง
22 พฤศจิกายน 2562 17,999 20,499 17,999 17,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 10 มื้อ

Special Tour
Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินเถาหยวน(ไทเป)-ผู่หลี่-หนานโถว-ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา-วัดพระถังซำจั๋ง-วัดเหวินหวู่ (B/L/D)
Day 3 : อุทยานอาลีซาน-นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี-ร้านใบชา-ไถจง-มิฮายาร่าไอศกรีม-หมู่บ้านสายรุ้ง-ฝงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/D)
Day 4 : ไทเป-ศูนย์ GERMANIUM และ ปะการังแดง-ตึกไทเป 101(ไม่รวมค่าบัตรขึ้นชั้น89)-ร้านขนมพายสับปะรด-พิพิธภัณฑ์กู้กง-ซีเหมินติงไนท์มาเก็ต (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-อุทยานเย๋หลิ่ว-หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-สนามบินเถาหยวน-กรุงเทพ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป หมู่บ้านสายรุ้ง ทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ไหว้พระ ช้อปปิ้ง [JUL-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา,สักการะอัฐิพระถังซำจั๋ง ณ วัดเสวียนกวง และขอพรเทพเจ้ากวนอู ณ วัดเหวินหวู่,ชมอุทยานแห่งชาติอาลีซาน นั่งรถไฟโบราณชมสวนสนพันปี และหมู่บ้านสายรุ้ง,ชมอุทยานธรณีเย๋หลิ่ว โขดหินรูปเศียรพระราชินี และ ชมหมู่บ้านโบราณจิ๋วเฟิ่น,เข้าชมพิพิธภัณฑ์กู้กง และ อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค,ช้อปปิ้งย่าน ซีเหมินติง และ ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก),พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว (พิเศษแช่น้ำแร่ส่วนตัวในห้องพัก 1 คืน),พิเศษอาหาร SEA FOOD บุปเฟ่ต์ชาบูชาบู และ เสี่ยวหลงเปา,พิเศษให้ท่านได้ชิมไอศกรีมท่านละ 1 SCOOP ที่ร้าน MIYAHARA ICE CREAM
  กรกฎาคม / สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
18,900
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
24 กรกฎาคม 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
14 สิงหาคม 2562 18,900 23,900 18,900 17,900 เช็คที่นั่ง
18 กันยายน 2562 19,900 24,900 19,900 18,900 เช็คที่นั่ง
2 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
23 ตุลาคม 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง
14 พฤศจิกายน 2562 20,900 25,900 20,900 19,900 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR
มื้อ อาหาร : 7 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง (-/-/-)
Day 2 : สนามบินเถาหยวน - ทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินอู่ - ร้านใบชา - ฟงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 3 : ไทจง –ไทเป – ร้านพายสัปปะรด – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก – ถ่ายรูปคู่ตึกไทเป101 - ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต (B/L/-)
Day 4 : ไทเป - ศูนย์เจอร์เมเนี่ยม - อุทยานเหย๋หลิ่ว - สถานีสือเฟิ่น - วัดหลงซันซื่อ - ตลาดซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : สนามบินเถาหยวน – ดอนเมือง (B/-/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง เหย๋หลิ่ว ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา ซีเหมินติง ช้อปปิ้ง (COYOTE GURU TAIWAN) [NOV-DEC] 5วัน 3คืน บิน THAI LION AIR,ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา,วัดพระถังซัมจั๋ง,วัดเหวินอู่,อนุสรณ์เจียงไคเช็ค,ถ่ายภาพคู่ตึกไทเป 101,อุทยานเหย๋หลิ่ว,สถานีรถไฟสือเฟิ่น,วัดหลงซันซื่อ,ช้อปปิ้ง3 ไนท์มาร์เก็ต ตลาดฝงเจี่ย ตลาดซื่อหลิน และ ตลาดซีเหมินติง,บินตรงสู่ไทเปโดยสายการบิน THAI LION AIR น้ำหนักกระเป๋า 20 KG,พักไทจง1 คืน ไทเป 1 คืน เถาหยวน 1 คืน เที่ยวเต็มไม่มีอิสระ,เมนูพิเศษ ปลาประธานาธิบดี,ซีฟู้ดเหย๋หลิ่ว
  พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
18,988
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
6 พฤศจิกายน 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
13 พฤศจิกายน 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
20 พฤศจิกายน 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
27 พฤศจิกายน 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
11 ธันวาคม 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
18 ธันวาคม 2562 13,555 19,055 13,555 13,555 เช็คที่นั่ง
24 ธันวาคม 2562 13,999 19,499 13,999 13,999 เช็คที่นั่ง
28 ธันวาคม 2562 23,999 29,499 23,999 23,999 เช็คที่นั่ง
29 ธันวาคม 2562 21,999 27,499 21,999 21,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (โอ้โห ไทเป) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS
มื้อ อาหาร : 8 มื้อ

Special Tour
Day 1 : กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – เดินทางเมืองไทจง - หมู่บ้านสายรุ้ง - ตลาดกลางคืน (-/L/D)
Day 2 : เดินทางเมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยัน จันทรา - วัดพระถังซัมจั๋ง - วัดเหวินหวู่ - เดินทางเมืองไทเป - ร้านคอสเมติค - ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 3 : ช้อปปิ้งเค้กพายสับปะรด - อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว - หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น - ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึกชั้น89) - ตลาดซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต - แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวันแบบส่วนตัวภายในห้องพัก (B/L/-)
Day 4 : Germanium Power - ตลาดปลาไทเป - DUTY FEE - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค - วัดหลงซาน(ขอพรความรัก) -ไต้หวัน(สนามบินเถาหยวน) - กรุงเทพ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทจง ไทเป เย๋หลิ่ว จิ่วเฟิ่น ทะเลสาบสุริยันจันทรา ช้อปปิ้ง (โอ้โห ไทเป) [AUG-DEC] 4วัน 3คืน บิน THAI AIRWAYS,ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา,ขอพรความรักวัดหลงซาน,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,อุทยานแห่งชาติเย๋หลิ่ว,หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น,แช่น้ำแร่สไตล์ไต้หวัน แบบส่วนตัวภายในห้องพัก
  สิงหาคม / กันยายน / ตุลาคม / พฤศจิกายน / ธันวาคม
ราคาเริ่มต้น
18,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
1 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
15 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
29 สิงหาคม 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
12 กันยายน 2562 18,999 23,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
17 ตุลาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
15 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
23 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
29 พฤศจิกายน 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง
14 ธันวาคม 2562 19,999 24,499 19,999 19,999 เช็คที่นั่ง

ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR
มื้อ อาหาร : 9 มื้อ

Special Tour
Day 1 : เช็คอินสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
Day 2 : กรุงเทพฯ-เถาหยวน-ผูหลี่-ล่องรือสุริยันจันทรา-วัดเหวินหวู่-สวนผลไม้-ไถจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต (-/L/D)
Day 3 : ไถจง-สวนดอกไม้ไถจง-ไทเป-D.I.Y พายสับปะรด-เจียวซี-อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว (B/L/D)
Day 4 : เจียวซี-โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan-อุทยานเย๋หลิ่ว-ไทเป-DUTY FREE-ช้อปปิ้งซีเหมินติง (B/L/-)
Day 5 : ไทเป-เจียงไคเช็ค-ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT)-MITSUI OUTLET-เถาหยวน-กรุงเทพฯ (B/L/-)

Highlight
เที่ยวไต้หวัน ทัวร์ไต้หวัน ไทเป ไทจง ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา แช่น้ำแร่ ช้อปปิ้ง (ทัวร์ไต้หวัน ขนมปุยฝ้าย) [AUG-NOV] 5วัน 3คืน บิน EVA AIR,เถาหยวน,ผูหลี่,ล่องรือสุริยันจันทรา,วัดเหวินหวู่,สวนผลไม้,ไถจง,เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต,สวนดอกไม้ไถจง,ไทเป,D.I.Y พายสับปะรด,เจียวซี,อาบน้ำแร่ภายในห้องส่วนตัว,โรงกลั่นวิสกี้ Kavalan,อุทยานเย๋หลิ่ว,ไทเป,DUTY FREE,ช้อปปิ้งซีเหมินติง,เจียงไคเช็ค,ตึกไทเป 101 (ไม่รวมค่าขึ้นตึก 600NT),MITSUI OUTLET
  สิงหาคม / กันยายน / พฤศจิกายน
ราคาเริ่มต้น
18,999
วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่(พักคู่) ผู้ใหญ่(พักเดี่ยว) เด็ก(มีเตียง) เด็ก(ไม่มีเตียง) สถานะการจองทัวร์
20 สิงหาคม 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
3 กันยายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง
16 พฤศจิกายน 2562 18,999 22,499 18,999 18,999 เช็คที่นั่ง